传播国学经典

养育华夏儿女

道经·第三十一章

作者:李耳 全集:老子道德经 来源:网络 [挑错/完善]

夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。

fū bīng zhě , bù xiáng zhī qì , wù huò è zhī , gù yǒu dào zhě bù chù 。

夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。

jūn zǐ jū zé guì zuǒ , yòng bīng zé guì yòu 。

君子居则贵左,用兵则贵右。

bīng zhě bù xiáng zhī qì , fēi jūn zǐ zhī qì , bù dé yǐ ér yòng zhī , tián dàn wéi shàng 。

兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。

shèng ér bù měi , ér měi zhī zhě , shì lè shā rén 。

胜而不美,而美之者,是乐杀人。

fū lè shā rén zhě , zé bù kě dé zhì yú tiān xià yǐ 。

夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。

jí shì shàng zuǒ , xiōng shì shàng yòu 。

吉事尚左,凶事尚右。

piān jiāng jūn jū zuǒ , shàng jiāng jūn jū yòu , yán yǐ sāng lǐ chǔ zhī 。

偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。

shā rén zhī zhòng , yǐ bēi āi qì zhī , zhàn shèng yǐ sāng lǐ chǔ zhī 。

杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。

关键词:老子,道德经

解释翻译
[挑错/完善]

兵器啊,是不祥的东西,人们都厌恶它,所以有“道”的人不使用它。君子平时居处就以左边为贵而用兵打仗时就以右边为贵。兵器这个不祥的东西,不是君子所使用的东西,万不得已而使用它,最好淡然处之,胜利了也不要自鸣得意,如果自以为了不起,那就是喜欢杀人。凡是喜欢杀人的人,就不可能得志于天下。吉庆的事情以左边为上,凶丧的事情以右方为上,偏将军居于左边,上将军居于右边,这就是说要以丧礼仪式来处理用兵打仗的事情。战争中杀人众多,要用哀痛的心情参加,打了胜仗,也要以丧礼的仪式去对待战死的人。

“夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。”

兵之用武器,是不祥之物,人人都厌恶它,所以有“道”行的人都不会去使用它。

“君子居则贵左,用兵则贵右。”

君子都是以左面为贵,用兵时都已右边为贵。(这里大家可能会不太懂,老子有个图片大家可以看一下“左青龙,右白虎”龙之祥,虎之凶)

君子都是以左面为贵,用兵时都已右边为贵。(这里大家可能会不太懂,老子有个图片大家可以看一下“左青龙,右白虎”龙之祥,虎之凶)

太极八卦图

太极八卦图

“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上”

兵之用武器是不祥之器,非君子所用之器,只有在万不得已之时使用,使用也要淡然处之适可而止,达到目的即可。

“胜而不美,而美之者,是乐杀人。”

即使胜利了也不要沾沾自喜,沾沾自喜的意者其喜欢杀人。

“夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。”

沾沾自喜乐杀人者,就不能再天下取得真正的成功。

“吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。”

吉祥的事情以左面为上,凶恶的事情以右边为上,偏将军做站之时居左,上将军做站之时居右,这里言意就是要把战争当作丧事来看。(这里就好比阴间和阳间一样,做站不管那方胜利了或者失败了,都会损失都会有人丧失生命。所以要把带兵打仗当作丧失来看待。)

“杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。”

杀人众多,要以悲哀的心情去叼念他们,即使是打了胜仗,也要以丧事出来处理。

这一章仍是讲战争之道,是上一章的继续和发挥。上一章着重从后果讲,这一章以古代的礼仪来比喻。按中国古代的礼仪看,主居右,客居左,所以居左有谦让的意思,“君子居则贵左,用兵则贵右”。老子认为,兵器战争虽然不是祥的东西,但作为君子,在迫不得已之时,也要用战争的方式达到自己的目的,只是在获取胜利时不要以兵力逞强,不要随意地使用兵力杀人。相反,对于在战争中死去的人,还要真心表示哀伤痛心,并且以丧礼妥善安置死者。

[长篇大论]

记得人家孙子兵法里面曾经说过,最好的将军打仗是不用兵的。就是要和平众生平等,不管是那个国家的人,他都是人地球村乃是一家人,当天地万物从无到有不就是慢慢的发展的嘛~ 所以作为中国人不要有分别心,不管他是美国人还是德国人,都是一家人对人都要彬彬有礼四海之内皆兄弟也。

非好战的诸葛亮

兀突骨谓孟获曰:“果不出大王所料。”孟获大笑曰:“诸葛亮今番被吾识破!大王连日胜了他十五阵,夺了七个营寨,蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷;只此一进,大事定矣!”兀突骨大喜,遂不以蜀兵为念。至第十六日,魏延引败残兵,来与藤甲军对敌,兀突骨骑象当先,头戴日月狼须帽,身披金珠缨络,两肋下露出生鳞甲,眼目中微有光芒,手指魏延大骂。延拨马便走。后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷,望白旗而走。兀突骨统引兵众,随后追杀。兀突骨望见山上并无草木,料无埋伏,放心追杀。赶到谷中,见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰:“此是蜀兵运粮道路,因大王兵至,撇下粮车而走。”兀突骨大喜,催兵追赶。将出谷口,不见蜀兵,只见横木乱石滚下,垒断谷口。兀突骨令兵开路而进,忽见前面大小车辆,装载干柴,尽皆火起。兀突骨忙教退兵,只闻后军发喊,报说谷口已被干柴垒断,车中原来皆是火药,一齐烧着。兀突骨见无草木,心尚不慌,令寻路而走。只见山上两边乱丢火把,火把到处,地中药线皆着,就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞,但逢藤甲,无有不着。将兀突骨并三万藤甲军,烧得互相拥抱,死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时,只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿,大半被铁炮打的头脸粉碎,皆死于谷中,臭不可闻。孔明垂泪而叹曰:“吾虽有功于社稷,必损寿矣!”左右将士,无不感叹。

制 楚

齐国任用管仲为相,不仅把自己的国家治理得很好,而且还征服了周围许多诸侯小国,只剩下楚国不听齐国号令了,这成为了齐国成为争霸中原的燃眉之急。

齐国的几位大将纷纷向齐桓公请战,要求带兵攻打楚国。管仲听了连连摇头,他对大将们说:“齐楚交战,两败俱伤,不仅要用完我们齐国的多年积蓄,而且齐楚两国的百姓也将永无宁日。”

大将军们哑口无言,等着管仲拿出好的主意,管仲却不慌不忙,带着人去看炼铜的去了。

一天,管仲带着一百多名商人到楚国去买鹿。当时鹿在其他国家都是稀有的动物,仅仅楚国才有。但当时楚国的人们却只把鹿作为一般的可食动物,用很少的钱就可以买到一头。管仲派商人四处扬言,说齐桓公好养鹿,不惜重金收购鹿。

齐国商人开始购鹿,三枚铜币一头。过了十几天加价为五枚一头。

楚国的楚成王和大臣们得知此事,很是高兴,他们认为齐国很快就要遭殃,齐桓公会像十年前的卫国国君好养鹤一样而丧失国家,他们楚国就可以坐得天下了。

管仲又把鹿价提高到四十枚铜币一头。

楚人听说一头鹿能与千斤粮食价格相同,便纷纷制作猎具,奔向深山去捕鹿,不再种田,连楚国的官兵也带着武器偷偷上山打猎。

一年间,楚地大荒,土地无人耕种,铜币却都堆成了山。后来楚国人没有了粮食,想用铜币买粮,却又无处可买。因为管仲早已发出命令,禁止任何诸侯国与楚国通商,不得卖粮食给楚国人。

这样一来,楚国军队也人饥马瘦毫无战斗力。楚成王无可奈何,忙派大臣去同齐国讲和,同意不再割据一方,保证接受齐国号令。

管仲不用一兵一卒,不动一刀一枪,就制服了本来非常强大的楚国。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

1、夫兵者:一本作“夫佳兵者”。兵者,指兵器。夫,作为发语词。

2、物或恶之:物,指人。意为人所厌恶、憎恶的东西。

3、贵左:古人以左为阳以右为阴。阳生而阴杀。尚左、尚右、居左、居右都是古人的礼仪。

4、恬淡:安静、沉着。

5、悲哀:一本作哀悲。

6、莅之:到达、到场。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

道经·第三十一章原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2023 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号