传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:国风·豳风·七月

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

guó fēng · bīn fēng · qī yuè

国风·豳风·七月

qī yuè liú huǒ , jiǔ yuè shòu yī ;

七月流火,九月授衣;

yī zhī rì bì fā , èr zhī rì lì liè 。

一之日觱发,二之日栗烈。

wú yī wú hè , hé yǐ zú suì ?

无衣无褐,何以卒岁?

sān zhī rì yú sì , sì zhī rì jǔ zhǐ 。

三之日于耜,四之日举趾。

tóng wǒ fù zǐ , yè bǐ nán mǔ , tián jùn zhì xǐ 。

同我妇子,馌彼南亩,田畯至喜。

qī yuè liú huǒ , jiǔ yuè shòu yī ;

七月流火,九月授衣;

chūn rì zài yáng , yǒu míng cāng gēng 。

春日载阳,有鸣仓庚。

nǚ zhí yì kuāng , zūn bǐ wēi xíng , yuán qiú róu sāng 。

女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。

chūn rì chí chí , cǎi fán qí qí ;

春日迟迟,采蘩祁祁;

nǚ xīn shāng bēi , dài jí gōng zǐ tóng guī 。

女心伤悲,殆及公子同归。

qī yuè liú huǒ , bā yuè huán wěi ;

七月流火,八月萑苇;

cán yuè tiáo sāng , qǔ bǐ fǔ qiāng , yǐ fá yuǎn yáng , yī bǐ nǚ sāng 。

蚕月条桑,取彼斧斨,以伐远扬,猗彼女桑。

qī yuè míng jú , bā yuè zài jì 。

七月鸣鵙,八月载绩。

zài xuán zài huáng , wǒ zhū kǒng yáng , wèi gōng zǐ cháng 。

载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。

sì yuè xiù yāo , wǔ yuè míng tiáo ;

四月秀葽,五月鸣蜩;

bā yuè qí huò , shí yuè yǔn tuò 。

八月其获,十月陨萚。

yī zhī rì yú hé , qǔ bǐ hú lí , wéi gōng zǐ qiú 。

一之日于貉,取彼狐狸,为公子裘。

èr zhī rì qí tóng , zài zuǎn wǔ gōng ;

二之日其同,载缵武功;

yán sī qí zōng , xiàn jiān yú gōng 。

言私其豵,献豣于公。

wǔ yuè sī zhōng dòng gǔ , liù yuè suō jī zhèn yǔ ;

五月斯螽动股,六月莎鸡振羽;

qī yuè zài yě , bā yuè zài yǔ ;

七月在野,八月在宇;

jiǔ yuè zài hù , shí yuè xī shuài rù wǒ chuáng xià 。

九月在户,十月蟋蟀入我床下。

qióng zhì xūn shǔ , sāi xiàng jìn hù ;

穹窒熏鼠,塞向墐户;

jiē wǒ fù zǐ , yuē wéi gǎi suì , rù cǐ shì chù 。

嗟我妇子,曰为改岁,入此室处。

liù yuè shí yù jí yù , qī yuè hēng kuí jí shū 。 bā yuè bō zǎo , shí yuè huò dào ;

六月食郁及薁,七月亨葵及菽。八月剥枣,十月获稻;

wèi cǐ chūn jiǔ , yǐ gài méi shòu 。

为此春酒,以介眉寿。

qī yuè shí guā , bā yuè duàn hú , jiǔ yuè shū jū , cǎi tú xīn chū , shí wǒ nóng fū。

七月食瓜,八月断壶,九月叔苴,采荼薪樗,食我农夫。

jiǔ yuè zhù chǎng pǔ , shí yuè nà hé jià ;

九月筑场圃,十月纳禾稼;

shǔ jì tóng lù , hé má shū mài 。

黍稷重穋,禾麻菽麦。

jiē wǒ nóng fū !

嗟我农夫!

wǒ jià jì tóng , shàng rù zhí gōng gōng ;

我稼既同,上入执宫功;

zhòu ěr yú máo , xiāo ěr suǒ táo 。

昼尔于茅,宵尔索绹。

jí qí chéng wū , qí shǐ bō bǎi gǔ 。

亟其乘屋,其始播百谷。

èr zhī rì záo bīng chōng chōng , sān zhī rì nà yú líng yīn ;

二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴;

sì zhī rì qí zǎo , xiàn gāo jì jiǔ 。

四之日其蚤,献羔祭韭。

jiǔ yuè sù shuāng , shí yuè dí chǎng ;

九月肃霜,十月涤场;

péng jiǔ sī xiǎng , yuē shā gāo yáng ; jī bǐ gōng táng 。

朋酒斯飨,曰杀羔羊;跻彼公堂。

chēng bǐ sì gōng , wàn shòu wú jiāng !

称彼兕觥,万寿无疆!

关键词:诗经,长诗,叙事,妇女,奴隶,国风,豳风

解释翻译
[挑错/完善]

七月大火向西落,九月妇女缝寒衣。十一月北风劲吹,十二月寒气袭人。没有好衣没粗衣,怎么度过这年底?正月开始修锄犁,二月下地去耕种。带着妻儿一同去,把饭送到向阳的土地上去,田官十分高兴。

七月大火向西落,九月妇女缝寒衣。春天阳光暖融融,黄鹂婉转唱着歌。姑娘提着深竹筐,一路沿着小道走。伸手采摘嫩桑叶,春来日子渐渐长。人来人往采白蒿,姑娘心中好伤悲,害怕要随贵人嫁他乡。

七月大火向西落,八月要把芦苇割。三月修剪桑树枝,取来锋利的斧头。砍掉高高长枝条,攀着细枝摘嫩桑。七月伯劳声声叫,八月开始把麻织。染丝有黑又有黄,我的红色更鲜亮,献给贵人做衣裳。

四月远志结了籽,五月知了阵阵叫。八月田间收获忙,十月树上叶子落。十一月上山猎貉,猎取狐狸皮毛好,送给贵人做皮袄。十二月猎人会合,继续操练打猎功。打到小猪归自己,猎到大猪献王公。

五月蚱蜢弹腿叫,六月纺织娘振翅。七月蟋蟀在田野,八月来到屋檐下。九月蟋蟀进门口,十月钻进我床下。堵塞鼠洞熏老鼠,封好北窗糊门缝。叹我妻儿好可怜,岁末将过新年到,迁入这屋把身安。

六月食李和葡萄,七月煮葵又煮豆。八月开始打红枣,十月下田收稻谷。酿成春酒美又香,为了主人求长寿。七月里面可吃瓜,八月到来摘葫芦。九月拾起秋麻子,采摘苦菜又砍柴,养活农夫把心安。

九月修筑打谷场,十月庄稼收进仓。黍稷早稻和晚稻,粟麻豆麦全入仓。叹我农夫真辛苦,庄稼刚好收拾完,又为官家筑宫室。白天要去割茅草,夜里赶着搓绳索。赶紧上房修好屋,开春还得种百谷。

十二月凿冰冲冲,正月搬进冰窖中。二月开初祭祖先,献上韭菜和羊羔。九月寒来始降霜,十月清扫打谷场。两槽美酒敬宾客,宰杀羊羔大家尝。登上主人的庙堂,举杯共同敬主人,齐声高呼寿无疆。

七月赏析

《豳风·七月》是《诗经·国风》中最长的一首诗。此诗反映了周部落一年四季的劳动生活,涉及到衣食住行各个方面。因为它的作者是部落成员,所以口吻酷肖,角度极准,从各个侧面展示了当时社会的风俗,凡春耕、秋收、冬藏、采桑、染绩、缝衣、狩猎、建房、酿酒、劳役、宴飨,无所不写。

诗从七月写起,按农事活动的顺序,以平铺直叙的手法,逐月展开各个画面。诗中使用的是周历。周历以夏历(今之农历,一称阴历)的十一月为正月,七月、八月、九月、十月以及四、五、六月,皆与夏历相同。“一之日”“二之日”“三之日”“四之日”,即夏历的十一月、十二月、一月、二月。皮锡瑞《经学通论》云:“此诗言月者皆夏正,言一、二、三、四之日皆周正,改其名不改其实。”戴震《毛郑诗考证》亦指出:周时虽改为周正(以农历十一月为正月岁首),但民间农事仍沿用夏历。

首章以鸟瞰式的手法,概括了劳动者全年的生活,一下子把读者带进那个凄苦艰辛的岁月。同时它也为以后各章奠定了基调,提示了总纲。朱熹《诗集传》云:“此章前段言衣之始,后段言食之始。二章至五章,终前段之意。六章至八章,终后段之意。”在结构上如此安排,确是相当严谨。所谓“衣之始”“食之始”,实际上指农业社会中耕与织两大主要事项。这两项是贯穿全篇的主线。首章是说九月里妇女“桑麻之事已毕,始可为衣”。十一月以后便进入朔风凛冽的冬天,农夫们连粗布衣衫也没有一件,怎么能度过年关,故而发出“何以卒岁”的哀叹。可是春天一到,他们又整理农具到田里耕作。老婆孩子则到田头送饭,田官见他们劳动很卖力,不由得面露喜色。民间诗人以粗线条勾勒了一个框架,当时社会生活的整体风貌已呈现在读者面前。以后各章便从各个侧面、各个局部进行较为细致的刻画。

诗的二、三章情调逐渐昂扬,色调逐渐鲜明。明媚的春光照着田野,莺声呖呖。背着筐儿的妇女,结伴儿沿着田间小路去采桑。她们的劳动似乎很愉快,但心中不免怀有隐忧:“女心伤悲,殆及公子同归。”首章“田唆至喜”,只是以轻轻的一笔点到了当时社会的阶级关系,这里便慢慢地加以展开。“公子”,论者多谓豳公之子。豳公占有大批土地和农奴,他的儿子们对农家美貌女子也享有与其“同归”的特权。这里似乎让读者看到汉乐府《秋胡行》和《陌上桑》的影子,虽然那是千年以后的事,但生活中的规律往往也会出现某些相似的地方。姑娘们的美貌使她们担心人身的不自由;姑娘们的灵巧和智慧,也使她们担心劳动果实为他人所占有:“八月载绩,载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。”她们织出五颜六色的丝绸,都成了公子身上的衣裳,正如宋人张俞的《蚕妇》诗所说:“遍身罗绮者,不是养蚕人。”

四、五两章虽从“衣之始”一条线发展而来,但亦有发展变化。“秀葽”、“鸣蜩”,带有起兴之意,下文重点写狩猎。他们打下的狐狸,要“为公子裘”;他们打下的大猪,要贡献给豳公,自己只能留下小的吃。这里再一次描写了当时的阶级关系。五章着重写昆虫以反映季节的变化,由蟋蟀依人写到寒之将至,笔墨工细,绘影绘声,饶有诗意。《诗集传》云:“斯螽、莎鸡、蟋蟀,一物随时变化而异其名。动股,始跃而以股鸣也。振羽,能飞而以翅鸣也。”咏物之作,如此细腻,令人惊叹。“穹窒熏鼠”以下四句,写农家打扫室内,准备过冬,在结构上“亦以终首章前段御寒之意”。

六、七、八章,承“食之始”一条线而来,好像一组连续的电影镜头,表现了农家朴素而安详的生活:六、七月里他们“食郁(郁李)及薁”、“亨(烹)葵(葵菜)及菽(豆子)”。七、八月里,他们打枣子,割葫芦。十月里收下稻谷,酿制春酒,给老人祝寿。可是粮食刚刚进仓,又得给老爷们营造公房,与上面所写的自己的居室的破烂简陋适成鲜明对比。“筑场圃”、“纳禾稼”,写一年农事的最后完成。正如《诗集传》引吕氏所云:“此章(第七章)终始农事,以极忧勤艰难之意。”

到了最后一章,也就是第八章,诗人用较愉快的笔调描写了这个村落宴饮称觞的盛况。一般论者以为农夫既这么辛苦,上头又有田官监督、公子剥削,到了年终,不可能有条件有资格“跻彼公堂,称彼兕觥”。其实社会是复杂的,即使在封建社会的中期,农民年终时也相互邀饮,如宋代秦观《田居四首》所写:“田家重农隙,翁妪相邀迓。班坐酾酒醪,一行三四谢。”陆游游山西村》诗也说:“莫笑田家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。”《豳风·七月》所写上古社会的西周村落生活,农闲之时,举酒庆贺,也是情理中事。

中国古代诗歌一向以抒情诗为主,叙事诗较少。这首诗却以叙事为主,在叙事中写景抒情,形象鲜明,诗意浓郁。通过诗中人物娓娓动听的叙述,又真实地展示了当时的劳动场面、生活图景和各种人物的面貌,以及农夫与公家的相互关系,构成了西周早期社会一幅男耕女织的风俗画。《诗经》的表现手法有赋、比、兴三种,这首诗正是采用赋体,“敷陈其事”,“随物赋形”,反映了生活的真实。读者仔细吟诵其中任何一章,都会有这样的感觉。这首诗还体现了风雅颂相结合的特点。全诗随着叙事的需要用风用雅或用颂。三者结合起来运用,就形成了此诗朴实清新的风格、文雅华美的特点和庄重颂祷的特征。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 豳(bīn)风:《诗经》十五国风之一,共七篇。豳,古邑名,在今陕西旬邑、彬县一带。
 2. 七月流火:火,或称大火,星名,即心宿。流,流动。每年夏历五月,黄昏时候,这星当正南方,也就是正中和最高的位置。过了六月就偏西向下了,这就叫做“流”。
 3. 授衣:将裁制冬衣的工作交给女工。九月丝麻等事结束,所以在这时开始做冬衣。
 4. 一之日:十月以后第一个月的日子。为豳历纪日法。觱(bì)发:大风触物声。
 5. 栗烈:或作“凛冽”,形容气寒。
 6. 褐:粗布衣。
 7. 卒岁:终岁。
 8. 于耜(sì):修理耒耜(耕田起土之具)。于,犹“为”。
 9. 举趾:举脚而耕。趾,足。
 10. 妇子:妻子和小孩。
 11. 馌(yè):馈送食物。亩:指田身。田耕成若干垄,高处为亩,低处为畎。田垄东西向的叫做“东亩”,南北向的叫做“南亩”。
 12. 田畯(jùn):农官名,又称农正或田大夫。
 13. 春日:指二月。载:始。阳:温暖。
 14. 仓庚:鸟名,就是黄莺。
 15. 懿(yì):深。
 16. 微行:小径,小路。
 17. 爰(yuán):语词,犹“曰”。柔桑:初生的桑叶。
 18. 迟迟:天长的意思。
 19. 蘩(fán):菊科植物,即白蒿。古人用于祭祀,女子在嫁前有“教成之祭”。一说用蘩“沃”蚕子,则蚕易出,所以养蚕者需要它。其法未详。祁祁:众多(指采蘩者)。
 20. 殆及公子同归:是说怕被公子强迫带回家去。一说指怕被女公子带去陪嫁。公子,指国君之子。
 21. 萑(huán)苇:芦苇。八月萑苇长成,收割下来,可以做箔。
 22. 蚕月:指夏历三月。条桑:修剪桑树。
 23. 斨(qiāng):方孔的斧头。
 24. 远扬:指长得太长而高扬的枝条。
 25. 猗(yǐ):《说文》《广雅》作“掎”,牵引。“掎桑”是用手拉着桑枝来采叶。南朝乐府诗《采桑度》云:“系条采春桑,采叶何纷纷”,似先用绳系桑然后拉着绳子采。女桑:小桑。
 26. 鵙(jú):鸟名,即伯劳。
 27. 玄:黑而赤的颜色。玄、黄指丝织品与麻织品的染色。
 28. 朱:赤色。阳:鲜明。
 29. 秀葽(yāo):言远志结实。葽,植物名,今名远志。
 30. 蜩(tiáo):蝉。
 31. 陨萚(tuò):落叶。
 32. 于貉:言举行貉祭。《郑笺》:“于貉,往博貉以自为裘也。”貉,通“祃”。田猎者演习武事的礼叫祃祭或貉祭。
 33. 同:聚合,言狩猎之前聚合众人。
 34. 缵(zuǎn):继续。武功:指田猎。
 35. 私其豵(zōng):言小兽归猎者私有。豵,一岁小猪,这里用来代表比较小的兽。
 36. 豜(jiān):三岁的猪,代表大兽。大兽献给公家。
 37. 斯螽(zhōng):虫名,蝗类,即蚱蜢、蚂蚱。动股:言斯螽发出鸣声。旧说斯螽以两股相切发声。
 38. 莎鸡:虫名,今名纺织娘。振羽:言鼓翅发声。
 39. 穹窒:言将室内满塞的角落搬空,搬空了才便于熏鼠。穹,穷尽,清除;一说空隙。窒,堵塞。
 40. 向:朝北的窗户。墐(jìn):用泥涂抹。贫家门扇用柴竹编成,涂泥使它不通风。
 41. 曰:《汉书》引作“聿”,语词。改岁:旧年将尽,新年快到。
 42. 郁:植物名,唐棣之类。树高五六尺,果实像李子,赤色。薁(yù):植物名,果实大如桂圆。一说为野葡萄。
 43. 菽(shū):豆的总名。
 44. 剥(pū):打。
 45. 春酒:冬天酿酒经春始成,叫做“春酒”。枣和稻都是酿酒的原料。
 46. 介:祈求。眉寿:长寿,人老眉间有豪毛,叫秀眉,所以长寿称眉寿。
 47. 壶:葫芦。
 48. 叔:拾。苴:秋麻之籽,可以吃。
 49. 薪樗(chū):言采樗木为薪。樗,木名,臭椿。
 50. 场:是打谷的场地。圃:是菜园。春夏做菜园的地方秋冬就做成场地,所以场圃连成一词。
 51. 纳:收进谷仓。稼:古读如“故”。禾稼:谷类通称。
 52. 重(tóng):是先种后熟的谷。穋(lù):即稑(lù),稑是后种先熟的谷。
 53. 禾:此处专指一种谷,即今之小米。
 54. 宫功:指建筑宫室,或指室内的事。功,事。
 55. 索绹(táo):打绳子。索,动词,指制绳。绹,绳。
 56. 亟:急。乘屋:盖屋。茅和绳都是盖屋需用的东西。
 57. 冲冲:凿冰之声。
 58. 凌:指聚集的水。阴:指藏冰之处。
 59. 蚤:取。一说通“早”,古代的一种祭祖仪式。
 60. 献羔祭韭:用羔羊和韭菜祭祖。《礼记·月令》说仲春献羔开冰,四之日正是仲春。
 61. 肃霜:犹“肃爽”,深秋清凉的样子。
 62. 涤场:清扫场地。一说即“涤荡”,草木摇落无余。
 63. 朋酒:两樽酒。
 64. 跻(jī):登。公堂:或指公共场所,不一定是国君的朝堂。
 65. 称:举起。兕(sì)觥(gōng):角爵。古代用兽角做的酒器。
 66. 万:大。无疆:无穷。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:国风·豳风·七月原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号