传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:商颂·长发

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

shāng sòng · cháng fà

商颂·长发

jùn zhé wéi shāng , cháng fà qí xiáng ;

浚哲维商,长发其祥;

hóng shuǐ máng máng , yǔ fū xià tǔ fāng 。

洪水芒芒,禹敷下土方。

wài dà guó shì jiāng , fú yuán jì cháng ;

外大国是疆,幅陨既长;

yǒu sōng fāng jiāng , dì lì zi shēng shāng 。

有娀方将,帝立子生商。

xuán wáng huán bō , shòu xiǎo guó shì dá , shòu dà guó shì dá ;

玄王桓拨,受小国是达,受大国是达;

shuài lǚ bú yuè , suì shì jì fā 。

率履不越,遂视既发。

xiāng tǔ liè liè 。 hǎi wài yǒu jié 。

相土烈烈。海外有截。

dì mìng bù wéi , zhì yú tāng qí ;

帝命不违,至于汤齐;

tāng jiàng bù chí , shèng jìng rì jī 。

汤降不迟,圣敬日跻。

zhāo gé chí chí , shàng dì shì zhī , dì mìng shì yú jiǔ wéi 。

昭假迟迟,上帝是祗,帝命式于九围。

shòu xiǎo qiú dà qiú , wèi xià guó zhuì liú , hé tiān zhī xiū ;

受小球大球,为下国缀旒,何天之休;

bú jìng bù qiú , bù gāng bù róu , fū zhèng yōu yōu , bǎi lù shì qiú 。

不竞不絿,不刚不柔,敷政优优,百禄是遒。

shòu xiǎo gòng dà gòng , wèi xià guó jùn páng , hé tiān zhī lóng ;

受小共大共,为下国骏厖,何天之龙;

fū zòu qí yǒng 。 bú zhèn bú dòng , bù nǎn bù sǒng , bǎi lù shì zǒng 。

敷奏其勇。不震不动,不戁不竦,百禄是总。

wǔ wáng zài pèi , yǒu qián bǐng yuè ;

武王载旆,有虔秉钺;

rú huǒ liè liè , zé mò wǒ gǎn è 。

如火烈烈,则莫我敢曷。

bāo yǒu sān niè , mò suì mò dá 。

苞有三蘖,莫遂莫达。

jiǔ yǒu yǒu jié , wéi gù jì fá , kūn wú xià jié 。

九有有截,韦顾既伐,昆吾夏桀。

xī zài zhōng yè , yǒu zhèn qiě yè ;

昔在中叶,有震且业;

yǔn yě tiān zǐ , jiàng yú qīng shì 。

允也天子,降予卿士。

shí wéi ē héng , shí zuǒ yòu shāng wáng 。

实维阿衡,实左右商王。

关键词:诗经,祭祀,乐歌,商颂

解释翻译
[挑错/完善]

深远又智慧的我大国殷商,永远发散无尽的福祉瑞祥。遥想那洪荒时代洪水茫茫,大禹治水施政于天下四方。他以周边各诸侯国为疆域,扩张的天下幅员辽阔之极。有娀氏族部落正在崛起时,禹王立有娀氏为妃生下契。

先祖契号称玄王英姿天纵,授封他小国治得政通人和,授封他大国也能人和政通。他循礼守法从不逾越规矩,因此在群众中能得到响应。后继者相土也是极为英武,诸侯纷纷归其麾下呈一统。

正是因为我殷商不违天命,商才发展到汤这一代大兴。我祖汤王的诞生正应天时,他的圣明庄敬一天天提升。商汤光昭于上天久而不息,从来都是唯上天是尊是敬,上天授他管理九州的使命。

得授镇圭大圭等执政之宝,为天下诸侯树起伟大旗帜。多多承蒙上天的善意照拂,他既不争竞也不过于松弛,不过于刚硬也不过于柔和。施政理念始终是从容宽裕,因此无尽福禄降到他身躯。

得授小珙大珙等执政之璧,为天下诸侯当好领头骏马。多多承蒙上天的恩宠关爱,他奋马扬鞭上阵英勇冲杀。不为强敌所震也不被吓倒,因为他既不怯懦也不惧怕,无尽的福禄都往他身上加。

汤王乘坐的兵车战旗烈烈,他诚敬地持着讨逆的权杖。冲锋陷阵的大军勇猛如火,没有谁敢把我的攻势阻挡。一丛竹根可生出三棵嫩芽,决不能让他出土让他成长!九州天下要想实现大一统,就要先去讨伐韦国和顾国,再去讨伐昆吾国和夏桀王!

过去在我殷商中世的时候,国家一度深陷于危难之中。实在是我们天子圣明诚敬,把治国重任交给伊尹爱卿。伊尹确实配得上阿衡职位,确实起了辅佐商王的作用。

长发赏析

这是一首记述殷商发迹史特别是歌颂商汤功德的长篇颂诗。全诗七章,每章句数不等,其结构形式与《诗经》大多数篇章整齐的四言体等句分章不同。有韵,又与《周颂》各篇大多无韵不同。其内容以歌颂成汤为主并追述先王功业,并兼及功臣,也与其他祭颂之诗不同。

第一章追述商国立国历史悠久,商契受天命出生立国,所以商国一直蒙承天赐的吉祥。第二章歌颂商契建国施政使国家发展兴盛,以及先祖相土开拓疆土的武功。下章即转入歌颂成汤。第三章歌颂成汤继承和发展先祖功业,明德敬天,因而受天命而为九州之主。第四章歌颂成汤奉行天意温厚施政,刚柔适中,为诸侯表率,因得天赐百禄。第五章歌颂成汤的强大武力可以保障天下的安宁,为诸侯所依靠,因得天赐百禄。第六章歌颂成汤讨伐夏桀及其从国而平定天下。第七章歌颂成汤是上天之子,上帝降赐伊尹辅佐他建立功业。

全诗从头到尾贯穿着殷商统治阶级的天命论思想:“君权天授”,他们是天帝的嫡裔,他们立国、开辟疆土、征伐异族、占有九州而统治各族人民,都是奉行上天的意旨,得到天的庇佑;他们建立的新王朝的统治权以及所有的福禄——权力、财富和显赫的荣耀,都得之于天,因为他们是天子及其嫡裔。统治阶级的这种意识形态,是他们建立统治的理论基础。诗中歌颂武功,即暴力掠夺和扩张,如“相土烈烈,海外有截”,“如火烈烈,则莫我敢曷”,“敷奏其勇,百禄是总”,统治权和享受的百禄,都来自运用本身强大力量进行的战争。崇尚勇武和战争,为侵略、镇压、掠夺和统治披上“天意”的伪装.正是殷商天命论的实质。

诗中塑造了商王朝创造者成汤的形象。他继续祖业而积极进取,开创新王朝基业。他恭诚敬天,“帝命不违”,奉行天意,“上帝是祗”,因而获得天佑,“百禄是遒”,是忠诚的天之子;他英武威严,战无不克,“武王载旆,有虔秉钺”,冲锋敌阵,其气势“如火烈烈,则莫我敢曷”,既蔑视敌人,英勇无畏,又能采取正确的战略,从而征服天下,是智勇双全的英雄;他又是贤明的执政者,“不竞不絿,不刚不柔”,“圣敬曰跻,昭假迟迟”,励精图治,选贤与能,作诸侯的表率,是诸侯的依靠。《孟子·离娄下》也谈到商汤此人:“汤执中,立贤无方。”“执中”,即指汤“不竞不絿,不刚不柔”而言,是执政的必备品格;“立贤无方”,即“不拘一格”任用人才,指重用伊尹而言,传说伊尹本是奴隶,汤发现了他的才干,予以信任和重用,在伊尹辅佐下汤得以完成大业。诗中歌颂的成汤的这些品格,正是古代奴隶主贵族阶级的理想品格。对于汤,周代的政治家和思想家也是赞扬的,因为他的品格也是周代统治者的理想品格;不过,他们吸取殷商覆亡的教训,把殷商的天命论加以发展和改造,提出“天命无常,唯德是从”,认为天命不是永久不变的,上帝是道德神,仁德爱民才能获得和保持天命不变,因而突出执政者的道德,同时对理想人格也加以丰富和发挥,推动历史前进一大步。这些内容,从《周颂》和《大雅》都可以体会到。

此诗具有史诗的因素,叙述的事件以殷商的史实为基础,同时像各民族上古的史诗一样,吸取了上古的许多神话传说素材,但又根据殷商统治阶级的功利及其意识形态,对神话传说有所取舍和改造。

诗的结构形式并不整齐。在得以保存下来的五篇《商颂》中,这是章句和句式最不整齐的一篇。可能限于流传的版本不全,或资料不足,有所减略或增益,因而全诗叙事和各章内容详略不等。近人也有怀疑此诗有因错简而章次颠倒之处,如张松如《商颂绎释》,就将第四、五两章移为最后两章。

此诗的叙述并不平直板滞,善于运用一些形象的语言,描写较为生动。韵律也较为整齐,除全诗末两句外,句句用韵,每章换韵。在句式上,多用对句,或上下句相对,或双句相对,或章句相对,行文变化多姿,使语言整齐匀称,内容凝炼集中,有较强的节律感,当是中国后世诗词对仗的滥觞。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 长:长久。发(fā):兴发。
 2. 濬(jùn)哲:明智。濬,“睿”的假借。商:指商的始祖。
 3. 祥:福祥。
 4. 芒芒:茫茫,水盛貌。
 5. 敷:治。下土方:“下土四方”的省文。
 6. 外大国:外谓邦畿之外,大国指远方诸侯国。疆:疆土。句意为远方的方国都归入疆土。
 7. 辐陨(yǔn):幅员。长:广。
 8. 有娀(sōng):古国名。这里指有娀氏之女,古时妇女系姓,姓氏无考,以国号称之。《说文》:“娀,帝高辛之妃,偰母号也。”将:壮,大。
 9. 帝立子生商:《商颂·玄鸟》:“天命玄鸟,降而生汤。”有娀氏之女生契,契被奉为商的始祖。
 10. 玄王:商契。契生前只是东方的一个国君,由小渐大,并未称王,下传十世至太乙(汤)建立商王朝,追尊契为王。根据“玄鸟生商”的神话,称为玄王。桓拨:威武刚毅。
 11. 达:开,通。受小国、大国是达,二句疏释多歧。郑笺:“玄王广大其政治,始尧封之商为小国,舜之末年乃益其地为大国,皆能达其教令。”
 12. 率履:遵循礼法。履,“礼”的假借。
 13. 遂视既发:视,巡视;发,施。旧解多歧。朱熹《诗集传》:“言契能循礼不过越,遂视其民,则既发以应之矣。”
 14. 相土:人名,契的孙子。契生昭明,昭明生相土,是商的先王先公之一。烈烈:威武貌。
 15. 海外:四海之外,泛言边远之地。有截:截截,整齐划一。
 16. 汤:成汤,帝号天乙,商王朝的建立者,他以武力推翻夏桀的统治,建立商王朝。齐:齐一,一样。
 17. 降:降生。
 18. 跻:升。
 19. 昭假(gé):向神祷告,表明诚敬之心。迟迟:久久不息。
 20. 祗(zhī):敬。
 21. 式:法,执法。九围:九州。
 22. 球:一说球为玉器.小者尺二寸,大者三尺;一说通“捄”,训“法”。兹取前一说。
 23. 下国:下面的诸侯方国。缀旒(liú):表率、法则。
 24. 何:同“荷”,承受。休:“庥”的假借,庇荫。
 25. 絿(qiú):急。
 26. 优优:温和宽厚。
 27. 遒:聚。
 28. 共:历代训释不一,一说通“珙”,璧;一说通“拱”,法;一说通“供”,为祭名或祭物,均可通。
 29. 骏厖(páng):骏,大。余培林引《诗经世本古义》:“《说文》云:石大也。‘为下国骏厖’者,下国诸侯恃汤以安,如依赖于磐石然。”
 30. 龙:“宠”的假借,恩宠。
 31. 敷奏:施展。
 32. 不震不动:郑笺:“不可惊惮也。”
 33. 戁(nǎn)、竦:恐惧。
 34. 总:聚。
 35. 武王:成汤之号。载:始。旆:旌旗,此作动词。
 36. 有虔:威武貌。秉钺:执持长柄大斧。钺是青铜制大斧,国王近卫军的兵器,国王亲征秉铖。《史记·殷本纪》:“汤自把铖以伐昆吾,遂伐桀。”即此诗所写。
 37. 曷(è):通“遏”,阻挡。
 38. 苞有三蘖(niè):苞,本,指树于;蘖,旁生的枝桠嫩芽。朱熹《诗集传》:“言一本生三蘖也,本则夏桀,蘖则韦也,顾也,昆吾也,皆桀之党也。”
 39. 遂:草木生长之称。达:苗生出土之称。
 40. 九有:九州。截:整齐。
 41. 韦:国名,在今河南滑县东,夏桀的与国。顾:国名,在今山东鄄城东北,夏桀的与国。
 42. 昆吾:国名,夏桀的与国,与韦、顾共为夏王朝东部屏障。据史实,成汤先将韦、顾、昆吾分割包围,先歼灭左边的韦,再歼灭右边的顾。然后两面夹击昆吾,最后伐孤立之桀,决战于鸣条(今河南封丘县东)之野,消灭了夏桀的主力。
 43. 中叶:中世。商朝立国从契始,到十世成汤建立王朝,从开国历史年代说正值中世。
 44. 震:威力。业:功业。
 45. 允:信然。
 46. 降:天降。
 47. 实维:是为。阿衡:即伊尹,辅佐成汤征服天下建立商王朝的大臣。他原来是一个奴隶,成汤发现他的才干,破格重用。
 48. 左右:在王左右辅佐。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:商颂·长发原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号