传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:大雅·文王之什·大明

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

dà yǎ · wén wáng zhī shí · dà míng

大雅·文王之什·大明

míng míng zài xià , hè hè zài shàng ;

明明在下,赫赫在上;

tiān nán chén sī , bú yì wéi wáng 。

天难忱斯,不易维王。

tiān wèi yīn shì , shǐ bù jiā sì fāng 。

天位殷适,使不挟四方。

zhì zhòng shì rén , zì bǐ yīn shāng , lái jià yú zhōu , yuē pín yú jīng ;

挚仲氏任,自彼殷商,来嫁于周,曰嫔于京;

nǎi jí wáng jì , wéi dé zhī xíng 。

乃及王季,维德之行。

dà rèn yǒu shēn , shēng cǐ wén wáng ;

大任有身,生此文王;

wéi cǐ wén wáng , xiǎo xīn yì yì 。

维此文王,小心翼翼。

zhāo shì shàng dì , yù huái duō fú ;

昭事上帝,聿怀多福;

jué dé bù huí , yǐ shòu fāng guó 。

厥德不回,以受方国。

tiān jiān zài xià , yǒu mìng jì jí ;

天监在下,有命既集;

wén wáng chū zǎi , tiān zuò zhī hé 。

文王初载,天作之合。

zài qià zhī yáng , zài wèi zhī sì 。

在洽之阳,在渭之涘。

 

wén wáng jiā zhǐ , dà bāng yǒu zǐ ;

文王嘉止,大邦有子;

dà bāng yǒu zǐ , qiàn tiān zhī mèi 。

大邦有子,伣天之妹。

wén dìng jué xiáng , qīn yíng yú wèi ;

文定厥祥,亲迎于渭;

zào zhōu wéi liáng , bù xiǎn qí guāng 。

造舟为梁,不显其光。

yǒu mìng zì tiān , mìng cǐ wén wáng ;

有命自天,命此文王;

yú zhōu yú jīng , zuǎn nǚ wéi shēn , zhǎng zǐ wéi xíng , dǔ shēng wǔ wáng;

于周于京,缵女维莘,长子维行,笃生武王;

bǎo yòu mìng ěr , xiè fá dà shāng 。

保右命尔,燮伐大商。

yīn shāng zhī lǚ , qí kuài rú lín ;

殷商之旅,其会如林;

shǐ yú mù yě , wéi yǔ hóu xīng 。

矢于牧野,维予侯兴。

shàng dì lín nǚ , wú èr ěr xīn 。

上帝临女,无贰尔心。

mù yě yáng yáng , tán jū huáng huáng , sì yuán bāng bāng ;

牧野洋洋,檀车煌煌,驷騵彭彭;

wéi shī shàng fù , shí wéi yīng yáng , liáng bǐ wǔ wáng ;

维师尚父,时维鹰扬,凉彼武王;

sì fá dà shāng , huì zhāo qīng míng 。

肆伐大商,会朝清明

关键词:诗经,咏史怀古,大雅,文王之什

解释翻译
[挑错/完善]

皇天伟大光辉照人间,光采卓异显现于上天。天命无常难测又难信,一个国王做好也很难。天命嫡子帝辛居王位,终又让他失国丧威严。

太任是挚国任家姑娘,也可以算是来自殷商。她远嫁来到我们周原,在京都做了王季新娘。就是太任和王季一起,推行德政有着好主张。

太任怀孕将要生儿郎,生下这位就是周文王。这位伟大英明的君主,小心翼翼恭敬而谦让。勤勉努力侍奉那上帝,带给我们无数的福祥。他的德行光明又磊落,因此承受祖业做国王。

上帝在天明察人世间,文王身上天命集中现。就在他还年轻的时候,皇天给他缔结好姻缘。文王迎亲到洽水北面,就在那儿渭水河岸边。

文王筹备婚礼喜洋洋,殷商有位美丽的姑娘。殷商这位美丽的姑娘,长得就像那天仙一样。卜辞表明婚姻很吉祥,文王亲迎来到渭水旁。造船相连作桥渡河去,婚礼隆重显得很荣光。

上帝有命正从天而降,天命降给这位周文王。在周原之地京都之中,又娶来莘国姒家姑娘。长子虽然早早已离世,幸还生有伟大的武王。皇天保佑命令周武王,前去袭击讨伐那殷商。

殷商调来大批的兵将,军旗就像那树林一样。我主武王誓师在牧野,他说只有我们最兴旺。上帝监视你们众将士,不要有什么二心妄想!

牧野地势广阔无边垠,檀木战车光彩又鲜明,驾车驷马健壮真雄骏。还有太师尚父姜太公,就好像是展翅飞雄鹰。他辅佐着伟大的武王,袭击殷商讨伐那帝辛,一到黎明就天下清平。

大明赏析

此诗与《大雅·生民》《大雅·公刘》《大雅·緜》《大雅·皇矣》《大雅·文王》诸篇相联缀,俨然形成一组开国史诗。从始祖后稷诞生、经营农业,公刘迁豳,太王(古公亶父)迁岐,王季继续发展,文王伐密、伐崇,直到武王克商灭纣,可以说是把每个重大的历史事件都写到了,所以研究者多把它们看作一组周国史诗,只是《诗经》的编者没有把它们按世次编辑在一起,而打乱次序分编在各处。朱熹说它和《大雅·文王》那篇一样,“追述文王之德,明周家所以受命而代商者,皆由于此,以戒成王”。其实此诗很难看出是周公所作,也很难看出有警戒成王的意思。总观这组六篇诗文,不过是周王朝统治者为歌颂祖先功德,追述开国历史的显赫罢了。

全诗八章。历代各家的分章稍有不同,这里是根据诗意确立的。第一、二、四、七章章六句,第三、五、六、八章章八句。排列起来,颇有参差错落之美。

首章先从赞叹皇天伟大、天命难测说起,以引出殷命将亡、周命将兴,是全诗的总纲。次章即歌颂王季娶了太任,推行德政。三章写文王降生,承受天命,因而“以受方国”。四章又说文王“天作之合”,得配佳偶。五章即写他于渭水之滨迎娶殷商帝乙之妹。六章说文王又娶太姒,生下武王。武王受天命而“燮伐大商”,与首章遥相照应。七章写武王伐纣的牧野之战,敌军虽盛,而武王斗志更坚。最后一章写牧野之战的盛大,武王在姜尚辅佐之下一举灭殷。全诗时序井然,层次清楚,俨然是王季、文王、武王三代的发展史。

诗篇以“天命所佑”为中心思想,以王季、文王、武王三代相继为基本线索,集中突现了周部族这三代祖先的盛德。其中,武王灭商,是此诗最集中、最突出要表现的重大历史事件,写王季、太任、文王、太姒,不过是说明周家奕世积功累仁,天命所佑,所以武王才克商代殷而立天下。所以,诗人著笔,历述婚媾,皆天作之合,圣德相配。武王克商,也是上应天命、中承祖德、下合四方的。因此,尽管诗意变幻不已,其中心意旨是非常清楚的。全诗虽然笼罩着祀神的宗教气氛和君权神授的神学色彩,其内在的历史真实性一面,还是有认识价值的。

这是一首叙事诗,但它并不平铺直叙地叙事。文王两次迎亲的描述,生动具体;牧野之战的描绘,更显得有声有色。“牧野洋洋,檀车煌煌,驷騵彭彭”一连三个排比句子,真可谓把战争的威严、紧迫的气势给和盘托出了。“殷商之旅,其会如林”,虽然写出了敌军之盛,但相比之下,武王的三句誓师,更显得坚强和有力。“维师尚父,时维鹰扬”,虽然仅仅描写了一句,也似乎让人看到了姜太公的雄武英姿。至于它有详有略、前呼后应的表现手法,更使诗篇避免了平铺、呆板和单调,给人以跌宕起伏、气势恢宏而重点突出的感觉。这些,在艺术上都是可取的。诗中的“小心翼翼”、“天作之合”等句也早已成为著名的成语,在现代汉语中仍有很强的活力。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 明明:光采夺目的样子。在下:指人间。
 2. 赫赫:明亮显著的样子。在上:指天上。
 3. 忱:信任。斯:句末助词。
 4. 易:轻率怠慢。维:犹“为”。
 5. 位:同“立”。适(dí):借作“嫡”,嫡子。殷嫡,指纣王。《史记·殷本纪》:“帝乙长子曰微子启。启母贱,不得嗣。少子辛,辛母正后,辛为嗣。帝乙崩,子辛立,是为帝辛,天下谓之纣。”
 6. 挟:控制、占有。四方:天下。
 7. 挚:古诸侯国名,故址在今河南汝南一带,任姓。仲:指次女。挚仲,即太任,王季之妻,文王之母。
 8. 自:来自。挚国之后裔,为殷商的臣子,故说太任“自彼殷商”。
 9. 嫔(pín):妇,指做媳妇。京:周京。周部族后稷十三世孙古公亶父(周太王)自豳迁于岐(今陕西岐山一带),其地名周。其子王季(季历)于此地建都城。
 10. 乃:就。及:与。
 11. 维德之行:犹曰“维德是行”,只做有德行的事情。
 12. 大:同“太”。有身:有孕。
 13. 文王:姬昌,殷纣时为西伯(西方诸侯),又称西伯昌.为周武王姬发之父,父子共举灭纣大业。
 14. 翼翼:恭敬谨慎的样子。
 15. 昭:借作“劭”,勤勉。事:服事、侍奉。
 16. 聿:犹“乃”,就。怀:徕,招来。
 17. 厥:犹“其”,他、他的。回:邪僻。
 18. 受:承受、享有。方:大。此言文王做了周国国主。
 19. 监:明察。在下:指文王的德业。
 20. 初载:初始,指年青时。
 21. 作:成。合:婚配。
 22. 洽(hé):水名,源出陕西合阳县,东南流入黄河,现称金水河。阳:河北面。
 23. 渭:水名,黄河最大的支流,源于甘肃渭源县,经陕西,于潼关流入黄河。涘(sì):水边。
 24. 嘉:美好,高兴。止:语末助词。一说止为“礼”,嘉止,即嘉礼,指婚礼。
 25. 大邦:指殷商。子:未嫁的女子。
 26. 伣(qiàn):如,好比。天之妹:天上的美女。
 27. 文:占卜的文辞。
 28. 梁:桥。此指连船为浮桥,以便渡渭水迎亲。
 29. 不:通“丕”,大。光:荣光,荣耀。
 30. 缵(zuǎn):续。莘(shēn):国名,在今陕西合阳县一带。姒姓。文王又娶莘国之女,故称太姒。
 31. 长子:指伯邑考。行:离去,指死亡。伯邑考早年为殷纣王杀害。
 32. 笃:厚,指天降厚恩。一说为发语词。
 33. 保右:即“保佑”。命:命令。尔:犹“之”,指武王姬发。
 34. 燮(xí):读为“袭”。袭伐,即袭击讨伐。
 35. 会(kuài):借作“旝”,军旗。其会如林,极言殷商军队之多。
 36. 矢:同“誓”,誓师。牧野:地名,在今河南淇县一带,距商都朝歌七十余里。
 37. 予:我、我们,作者自指周王朝。侯:乃、才。兴:兴盛、胜利。
 38. 临:监临。女:同“汝”,指周武王率领的将士。
 39. 无:同“勿”。贰:同“二”。
 40. 檀(tán)车:用檀木造的兵车。
 41. 驷(sì)騵(yuán):四匹赤毛白腹的驾辕骏马。彭彭:强壮有力的样子。
 42. 师:官名,又称太师。尚父:指姜太公。姜太公,周朝东海人,本姓姜,其先封于吕,因姓吕。名尚,字子牙。年老隐钓于渭水之上,文王访得,载与俱归,立为师,又号太公望,辅佐文王、武王灭纣。
 43. 时:是。鹰扬:如雄鹰飞扬,言其奋发勇猛。
 44. 凉:辅佐。《韩诗》作“亮”。
 45. 肆伐:意同前文之“燮伐”。
 46. 会朝(zhāo):会战的早晨。一说黎明。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:大雅·文王之什·大明原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号