传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:国风·齐风·南山

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

guó fēng · qí fēng · nán shān

国风·齐风·南山

nán shān cuī cuī , xióng hú suí suí 。

南山崔崔,雄狐绥绥。

lǔ dào yǒu dàng , qí zi yóu guī 。

鲁道有荡,齐子由归。

jì yuē guī zhǐ , hé yòu huái zhǐ ?

既曰归止,曷又怀止?

gě jù wǔ liǎng , guàn ruí shuāng zhǐ 。

葛屦五两,冠緌双止。

lǔ dào yǒu dàng , qí zǐ yōng zhǐ 。

鲁道有荡,齐子庸止。

jì yuē yōng zhǐ , hé yòu cóng zhǐ ?

既曰庸止,曷又从止?

yì má rú zhī hé ? héng zòng qí mǔ 。

蓺麻如之何?衡从其亩。

qǔ qī rú zhī hé ? bì gào fù mǔ 。

取妻如之何?必告父母。

jì yuē gào zhǐ , hé yòu jū zhǐ ?

既曰告止,曷又鞠止?

xī xīn rú zhī hé ? fěi fǔ bú kè 。

析薪如之何?匪斧不克。

qǔ qī rú zhī hé ? fěi méi bú dé 。

取妻如之何?匪媒不得。

jì yuē dé zhǐ , hé yòu jí zhǐ ?

既曰得止,曷又极止?

关键词:诗经,怨刺,国风,齐风

解释翻译
[挑错/完善]

巍巍南山真高峻,雄狐求偶步逡巡。鲁国大道宽又平,文姜由此去嫁人。既然她已嫁别人,为啥想她存歹心?

葛鞋两只配成双,帽带一对垂耳旁。鲁国大道平又广,文姜由此去嫁郎。既然她已嫁玉郎,为啥又跟她上床?

想种大麻怎么办?修垄挖沟勤翻土。想要娶妻怎么办?必须事先告父母。既已禀告过父母,为啥任她肆淫污?

想去砍柴怎么办?没有斧子砍不倒。想要娶妻怎么办?没有媒人娶不到。既已明媒正娶来,为啥让她娘家跑?

南山赏析

《齐风·南山》是一首讽刺齐襄公与鲁桓公的诗。诗的一二两章讥刺齐襄公荒淫无耻,三四两章责备鲁桓公懦弱无能,对妻子不严加管束。

第一章描写雄狐对伴侣的渴望,用意在于影射齐襄公对文姜的觊觎之心。诗歌以南山和雄狐起兴,展示出一种高远深邃的面:山高树茂,急切的雄狐四处穿梭,叫声连连。不仅把诗的背景拉得极其宏大,让人感到诗作肯定包含丰富的所指,又将齐襄公渴切的思想状态描摹殆尽,让其丑恶嘴脸暴露无遗。章末,又用反问进行了讽刺。既是在问文姜,也是在问齐襄公,一箭双雕,意味深长。

第二章还是诉说前事,但在表达上更进一步。诗歌影射齐襄公和文姜乱伦的无耻行为时,从寻常事物入手,描述鞋子、帽带都必须搭配成双,借以说明世人都各有明确的配偶。所指明确而又表达隐晦,既达到鞭挞讽刺对象的效果,又不让别人抓到任何把柄。后半部分与第一章相似,使情感力度得到更深一步加强。

第三、四章转换角度,发表对鲁桓公的议论。作者成功运用“兴”的手法。照朱熹的说法,所谓“兴”,就是“先言他物以引起所咏之词也”。第三章以种麻前先整理田地、第四章以砍柴前要先准备刀斧这些日常劳动中的必然性,来说明娶妻必须有父母之命、媒妁之言。再进一层针砭实际,说明桓公既已明媒正娶了文姜,而又无法做文姜的主,放任她回娘家胡作非为,父母之命、媒妁之言都被搁浅、践踏,显得庸弱无能,文姜的无视礼法、胡作非为也跃然于纸上。

作诗讥刺本国及鲁国的君主,不能不有所顾忌,在遣词用语方面要避免过于直白显露,而只能用隐晦曲折的笔墨来表现。此诗很成功地做到这一点。如第一章用雄狐急切求偶来暗射齐襄公急切觊觎回娘家的文姜,第二章用鞋子、帽带都必须搭配成双来比喻世人都各有一定的配偶,暗中影射齐襄公乱伦的无耻行为。第三、四两章则用“兴”的手法来表现。当然,这意思也不是在字面上明白点出的,而是意在言外,一索可得。

《齐风·南山》的风格同《诗经》十五国风中的绝大部分作品一样,是一首群众创作的民歌,其特点也是每一章节除少数词语略作更换外,基本的语词句法都是相同的,特别是每章的最后二句,句法语气完全一样,只有一二个字的变化,其含义也相似或相近。这正是便于反复咏唱,易于记忆吟诵,寓意比较单纯的民歌式作品。此外,这首诗也反映了男女婚姻必须通过父母之命、媒妁之言这样的封建礼教,早在二三千年以前就已深入人心。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

⑴齐风:齐国的诗歌。《诗经》“十五国风”之一,共十一篇。齐,国名,开国者为吕尚,其地在今山东东部一带。

⑵南山:齐国山名,又名牛山。一说即泰山。

⑶崔崔:山势高峻貌。

⑷雄狐:公狐。比喻齐君襄公。绥(suí)绥:缓缓行走的样子,或曰求匹之貌。一说毛茸茸的样子。

⑸鲁道:从齐国通往鲁国的大道。有荡:即荡荡,平坦状。有,结构词。

⑹齐子:齐国的女儿(古代不论对男女美称均可称子),此处指齐襄公的同父异母妹文姜。由归:从这儿去出嫁。

⑺止:语尾助词,无义。

⑻曷(hé):怎么,为什么。怀:怀念。一说来。

⑼屦(jù):麻、葛等制成的单底鞋。五两:指麻鞋必成双成对地摆放。五,通“伍”,并列,行列。两,“緉”的借省,两两双双。

⑽緌(ruí):帽带打结后下垂到胸前的部分,为两条。帽带为丝绳所制,左右各一从耳边垂下,必要时可系在下巴上。

⑾庸:用,由,行,指文姜经过此路嫁与鲁桓公。

⑿从:相从,追求,周旋。

⒀蓺(yì):即“艺”,种植。

⒁衡从(zòng):“横纵”之异体。东西曰横,南北曰纵。此指耕治田地。亩:田垅。

⒂取:通“娶”。

⒃必告父母:儿女婚事,父母做主。父母在,须经其同意;若不在也应该行告庙之礼,向父母神灵通报。

⒄鞠(jū):穷极,放任无束。

⒅析薪:劈柴。

⒆匪:同“非”。克:能,成功。

⒇极:至,来到。一说极端,绝境,恣极。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:国风·齐风·南山原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号