传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:大雅·荡之什·荡

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

dà yǎ · dàng zhī shí · dàng

大雅·荡之什·荡

dàng dàng shàng dì , xià mín zhī bì ;

荡荡上帝,下民之辟;

jí wēi shàng dì , qí mìng duō pì 。

疾威上帝,其命多辟。

tiān shēng zhēng mín , qí mìng fěi chén ;

天生烝民,其命匪谌;

mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng 。

靡不有初,鲜克有终。

wén wáng yuē zī , zī rǔ yīn shāng !

文王曰咨,咨汝殷商!

zēng shì qiáng yù , zēng shì póu kè , zēng shì zài wèi , zēng shì zài fú。

曾是彊御,曾是掊克,曾是在位,曾是在服。

tiān jiàng tāo dé , rǔ xīng shì lì 。

天降滔德,女兴是力。

wén wáng yuē zī , zī rǔ yīn shāng !

文王曰咨,咨女殷商!

ér bǐng yì lèi , qiáng yù duō duì 。

而秉义类,彊御多怼。

liú yán yǐ duì , kòu rǎng shì nèi ;

流言以对,寇攘式内;

hóu zǔ hóu zhù , mǐ jiè mǐ jiū 。

侯作侯祝,靡届靡究。

wén wáng yuē zī , zī rǔ yīn shāng !

文王曰咨,咨女殷商!

rǔ páo xiāo yú zhōng guó , liǎn yuàn yǐ wéi dé 。

女炰烋于中国,敛怨以为德。

bù míng ěr dé , shí wú bèi wú cè ;

不明尔德,时无背无侧;

ěr dé bù míng , yǐ wú péi wú qīng 。

尔德不明,以无陪无卿。

wén wáng yuē zī , zī rǔ yīn shāng !

文王曰咨,咨女殷商!

tiān bù miǎn ěr yǐ jiǔ , bú yì zòng shì 。

天不湎尔以酒,不义从式。

jì qiān ěr zhǐ , mǐ míng mǐ huì ;

既衍尔止,靡明靡晦;

shì háo shì hū , bǐ zhòu zuò yè 。

式号式呼,俾昼作夜。

wén wáng yuē zī , zī rǔ yīn shāng !

文王曰咨,咨女殷商!

rú tiáo rú táng , rú fèi rú gēng 。

如蜩如螗,如沸如羹。

xiǎo dà jìn sàng , rén shàng hū yóu xíng ;

小大近丧,人尚乎由行;

nèi bì yú zhōng guó , tán jí guǐ fāng 。

内奰于中国,覃及鬼方。

wén wáng yuē zī , zī rǔ yīn shāng !

文王曰咨,咨女殷商!

fěi shàng dì bù shí , yīn bú yòng jiù 。

匪上帝不时,殷不用旧。

suī wú lǎo chéng rén , shàng yǒu diǎn xíng ;

虽无老成人,尚有典刑;

zēng shì mò tīng , dà mìng yǐ qīng 。

曾是莫听,大命以倾。

wén wáng yuē zī , zī rǔ yīn shāng !

文王曰咨,咨女殷商!

rén yì yǒu yán : diān pèi zhī jiē , zhī yè wèi yǒu hài , běn shí xiān bài。

人亦有言:颠沛之揭,枝叶未有害,本实先拨。

yīn jiàn bù yuǎn , zài xià hòu zhī shì 。

殷鉴不远,在夏后之世。

关键词:诗经,讽刺,大雅,荡之什

解释翻译
[挑错/完善]

上帝骄纵又放荡,他是下民的君王。上帝贪心又暴虐,政令邪僻太反常。上天生养众百姓,政令无信尽撒谎。万事开头讲得好,很少能有好收场。

文王开口叹声长,叹你殷商末代王!多少凶暴强横贼,敲骨吸髓又贪赃,窃据高位享厚禄,有权有势太猖狂。天降这些不法臣,助长国王逞强梁。

文王开口叹声长,叹你殷商末代王!你任善良以职位,凶暴奸臣心怏怏。面进谗言来诽谤,强横窃据朝廷上。诅咒贤臣害忠良,没完没了造祸殃。

文王开口叹声长,叹你殷商末代王!跋扈天下太狂妄,却把恶人当忠良。知人之明你没有,不知叛臣结朋党。知人之明你没有,不知公卿谁能当。

文王开口叹声长,叹你殷商末代王!上天未让你酗酒。也未让你用匪帮。礼节举止全不顾,没日没夜灌黄汤。狂呼乱叫不像样,日夜颠倒政事荒。

文王开口叹声长,叹你殷商末代王!百姓悲叹如鸣,恰如落进沸水汤。大小事儿都不济,你却还是老模样。全国人民怒气生,怒火蔓延到远方。

文王开口叹声长,叹你殷商末代王!不是上帝心不好,是你不守旧规章。虽然身边没老臣,还有成法可依傍。这样不听人劝告,命将转移国将亡。

文王开口叹声长,叹你殷商末代王!古人有话不可忘:“大树拔倒根出土,枝叶虽然暂不伤,树根已坏难久长。”殷商的借鉴并不遥远,应该知夏桀的下场。

荡赏析

南朝宋谢灵运《拟魏太子〈邺中集〉·王粲》诗和唐太宗李世民赐萧瑀》诗中有“幽厉昔崩乱,桓灵今板荡”、“疾风知劲草,板荡识诚臣”诸句,“板荡”连用。《大雅·板》《大雅·荡》本是《诗经》中的诗篇,在后世被屡屡连在一起用以代指政局混乱或社会动荡,这原因当然与两诗的内容有关。

《大雅·板》是讽刺周厉王无道之作,而《大雅·荡》也是刺厉王之作。诗共八章,每章八句。第一章开篇即揭出“荡”字,作为全篇的纲领。“荡荡上帝”,用的是呼告语气:败坏法度的上帝啊!下面第三句“疾威上帝”也是呼告体,而“疾威”二字则是“荡”的具体表现,是全诗纲领的实化,以下各章就围绕着“疾威”做文章。应当注意的是,全篇八章中,惟这一章起头不用“文王曰咨”。对此,孔颖达疏解释说:“上帝者,天之别名,天无所坏,不得与‘荡荡’共文,故知上帝以托君王,言其不敢斥王,故托之于上帝也。其实称帝亦斥王。此下诸章皆言‘文王曰咨’,此独不然者,欲以‘荡荡’之言为下章总目,且见实非殷商之事,故于章首不言文王,以起发其意也。”

第一章以后各章,都是假托周文王慨叹殷纣王无道之词。第二章连用四个“曾是(怎么那样)”,极有气势,谴责的力度很大。第三章在第二章明斥纣王暗责厉王重用贪暴之臣后,指出这样做的恶果必然是贤良遭摒,祸乱横生。第四章剌王刚愎自用,恣意妄为,内无美德,外无良臣,必将招致国之大难。“不明尔德”、“尔德不明”,颠倒其词反覆诉说,“无……无”句式的两次重叠,都是作者的精心安排,使语势更为沉重,《大雅》语言的艺术性往往就在这样的体式中反映出来。第五章刺王纵酒败德。史载商纣王作酒池肉林,为长夜之饮,周初鉴于商纣好酒淫乐造成的危害,曾下过禁酒令,这就是《尚书》中的《酒诰》。然而,前车之覆,后车不鉴,厉王根本没有接受历史教训,作者对此怎能不痛心疾首。“俾昼作夜”一句,慨乎言之,与唐李白《乌栖曲》“东方渐高(皜)奈乐何”讽刺宫廷宴饮狂欢的名句有异曲同工之妙。第六章痛陈前面所说纣王各种败德乱政的行为导致国内形势一片混乱,借古喻今,指出对厉王的怨怒已向外蔓延至荒远之国。从章法上说,它既上接第四、五章,又承应第三章,说明祸患由国内而及国外,局面已是十分危险紧急了。第七章作者对殷纣王的错误再从另一面申说,以作总结。前面借指斥殷纣王告诫厉王不该重用恶人、小人,这儿责备他不用“旧”,这个“旧”应该既指旧章程也指善于把握旧章程的老臣,所以“殷不用旧”与第四章的“无背无侧”、“无陪无卿”是一脉相承的。而“虽无老成人,尚有典刑(型)”,是说王既不能重用熟悉旧章程的“老成人”,那就该自己好好掌握这行之有效的先王之道,但他自己的德行又不足以使他做到这一点,因此国家“大命以倾”的灾难必然降临,这也是与第四章“不明尔德”、“尔德不明”一脉相承的。作者这种借殷商之亡而发出的警告决不是危言耸听,没过多久,公元前841年国人暴动,厉王被赶出镐京,过了十三年,他在彘地凄凉死去。厉王在那时要后悔可就来不及了。最后一章,借谚语“颠沛之揭,枝叶未有害,本实先拨”告戒历王应当亡羊补牢,不要大祸临头还瞢腾不觉。这在旁人看来自然是很有说服力的,可惜厉王却不会听取。诗的末两句“殷鉴不远,在夏后(王)之世”,出于《尚书·召诰》:“我不可不监(鉴)于有夏,亦不可不监(鉴)于有殷。”实际上也就是:“周鉴不远,在殷后(王)之世。”国家覆亡的教训并不远,对于商来说,是夏桀,对于周来说,就是殷纣,两句语重心长寓意深刻,有如晨钟暮鼓,可以振聋发聩。只是厉王根本不把这当一回事。或许他也明白这道理,但却绝不会感觉到自己所作所为实与殷纣、夏桀无异。知行背离,这大约也是历史的悲剧不断重演的一个原因。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 荡荡:放荡不守法制的样子。
 2. 辟(bì):君王。
 3. 疾威:暴虐。
 4. 辟:邪僻。
 5. 烝:众。
 6. 谌(chén):诚信。
 7. 鲜(xiǎn):少。克:能。
 8. 咨:感叹声。
 9. 女(rǔ):汝。
 10. 曾是:怎么这样。彊(qiáng)御:强横凶暴。
 11. 掊(póu)克:聚敛,搜括。
 12. 服:任。
 13. 滔:通“慆(tāo)”,放纵不法。
 14. 兴:助长。力:勤,努力。
 15. 而:尔,你。秉:把持,此指任用。义类:善类。
 16. 怼(duì):怨恨。
 17. 寇攘(rǎng):像盗寇一样掠取。式内:在朝廷内。
 18. 侯:于是。作、祝:诅咒。
 19. 届:尽。究:穷。
 20. 炰(páo)烋(xiào):同“咆哮”。
 21. 无背无侧:不知有人背叛、反侧。
 22. 陪:指辅佐之臣。
 23. 湎(miǎn):沉湎,沉迷。
 24. 从:听从。式:任用。
 25. 愆(qiān):过错。止:容止。
 26. 式:语助词。
 27. 蜩(tiáo):蝉。螗(táng):又叫蝘,一种蝉。
 28. 丧:败亡。
 29. 由行:学老样。
 30. 奰(bì):愤怒。
 31. 覃(tán):延及。鬼方:指远方。
 32. 时:善。
 33. 典刑:同“典型”,指旧的典章法规。
 34. 颠沛:跌仆,此指树木倒下。揭:举,此指树根翻出。
 35. 本:根。拨:败。
 36. 后:君主。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:大雅·荡之什·荡原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号