传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·节南山之什·十月之交

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · jié nán shān zhī shí · shí yuè zhī jiāo

小雅·节南山之什·十月之交

shí yuè zhī jiāo , shuò yuè xīn mǎo 。

十月之交,朔月辛卯。

rì yǒu shí zhī , yì kǒng zhī chǒu 。

日有食之,亦孔之丑。

bǐ yuè ér wēi , cǐ rì ér wēi 。

彼月而微,此日而微。

jīn cǐ xià mín , yì kǒng zhī āi !

今此下民,亦孔之哀!

rì yuè gào xiōng , bú yòng qí xíng 。

日月告凶,不用其行。

sì guó wú zhèng , bú yòng qí liáng 。

四国无政,不用其良。

bǐ yuè ér shí , zé wéi qí cháng 。

彼月而食,则维其常。

cǐ rì ér shí , yú hé bù zāng !

此日而食,于何不臧!

yè yè zhèn diàn , bù níng bú lìng 。

烨烨震电,不宁不令。

bǎi chuān fèi téng , shān zhǒng cù bēng 。

百川沸腾,山冢崒崩。

gāo àn wéi gǔ , shēn gǔ wéi líng 。

高岸为谷,深谷为陵。

āi jīn zhī rén , hú cǎn mò chéng !

哀今之人,胡憯莫惩!

huáng fǔ qīng shì , pān wéi sī tú 。

皇父卿士,番维司徒。

jiā bó wéi zǎi , zhòng yǔn shàn fū 。

家伯维宰,仲允膳夫。

zōu zǐ nèi shǐ , jué wéi qū mǎ 。

棸子内史,蹶维趣马。

jǔ wéi shī shì , yàn qī shān fāng chù 。

楀维师氏,艳妻煽方处。

yì cǐ huáng fǔ , qǐ yuē bù shí 。

抑此皇父,岂曰不时。

hú wéi wǒ zuò , bù jí wǒ móu ?

胡为我作,不即我谋?

chè wǒ qiáng wū , tián zú wū lái 。

彻我墙屋,田卒污莱。

yuē yú bù qiāng , lǐ zé rán yǐ 。

曰予不戕,礼则然矣。

huáng fǔ kǒng shèng , zuò dōu yú xiàng 。

皇父孔圣,作都于向。

zé sān yǒu shì , dǎn hóu duō cáng 。

择三有事,亶侯多藏。

bú yìn yí yì lǎo , bǐ shǒu wǒ wáng 。

不慭遗一老,俾守我王。

zé yǒu jū mǎ , yǐ jū cú xiàng 。

择有车马,以居徂向。

mǐn miǎn cóng shì , bù gǎn gào láo 。

黾勉从事,不敢告劳。

wú zuì wú gū , chán kǒu áo áo 。

无罪无辜,谗口嚣嚣。

xià mín zhī niè , fěi jiàng zì tiān 。

下民之孽,匪降自天。

zǔn tà bèi zēng , zhí jìng yóu rén 。

噂沓背憎,职竞由人。

yōu yōu wǒ lǐ , yì kǒng zhī mèi 。

悠悠我里,亦孔之痗。

sì fāng yǒu xiàn , wǒ dú jū yōu 。

四方有羡,我独居忧。

mín mò bú yì , wǒ dú bù gǎn xiū 。

民莫不逸,我独不敢休。

tiān mìng bú chè , wǒ bù gǎn xiào wǒ yǒu zì yì 。

天命不彻,我不敢效我友自逸。

关键词:诗经,山水,忧国忧民,小雅,节南山之什

解释翻译
[挑错/完善]

正是十月的时候,初一这天是辛卯。天上日食忽发生,这是凶险的征兆。往日月蚀夜光微,今天日食天地黑。如今天下众黎民,大难将临令人悲。

日食月食示凶兆,运行常规不遵照。全因天下没善政,空有贤才用不了。平时月食也曾有,习以为常心不扰。现在日食又出现,叹息此事为凶耗。

雷电轰鸣又闪亮,天不安来地不宁。江河条条如沸腾,山峰座座尽坍崩。高岸竟然成深谷,深谷却又变高峰。可叹当世执政者,面对凶险不自警。

皇父显要为卿士,番氏官职是司徒。冢宰之职家伯掌,仲允御前做膳夫。内史棸子管人事,蹶氏身居趣马职。楀氏掌教官师氏,美妻惑王势正炽。

叹息一声这皇父,难道真不识时务?为何调我去服役,事先一点不告诉?拆我墙来毁我屋,田被水淹终荒芜。还说“不是我残暴,礼法如此不合糊”。

皇父实在很圣明,远建向都避灾殃。选择亲信作三卿,真是富豪多珍藏。不愿留下一老臣,让他守卫我君王。有车马人被挑走,迁往新居地在向。

尽心竭力做公事,辛苦劳烦不敢言。本来无错更无罪,众口喧嚣将我谗。黎民百姓受灾难,灾难并非降自天。当面聚欢背后恨,罪责应由小人担。

绵绵愁思长又长,劳心伤神病恹恹。天下之人多欢欣,独我处在忧伤间。众人全都享安逸,唯我劳苦不敢闲。只要周朝天命在,不敢效友苟偷安。

十月之交赏析

此诗犹如一首悲愤的乐曲。全诗八章,可分为三部分。

第一部分(前三章),将日食、月食、强烈地震同朝廷用人不善联系起来,抒发自己深沉的悲痛与忧虑。诗人不理解日食、月食、地震发生的原因,认为它们是上天对人类的警告,所以开篇先说十月初一这天发生了日食。“日者,君象也”,夏末老百姓即以日喻君。日而无光,在古人是以为预示着有关君国的大灾殃。诗人将此事放在篇首叙出,使人震惊。第二章将国家政治颓败、所用非人同日食联系起来议论,第三章又连带叙出前不久发生的强烈地震。诗人关于这些极度反常的自然现象的描述,表现了他对于国家前途的无比担忧和恐惧。诗中写的地震有史实记载,《国语·周语》:“幽王二年,西周三川皆震。”“是岁三川竭,岐山崩。”诗中“百川沸腾,山冢崒崩;高岸为谷,深谷为陵”的具有特征性的大特写使两千多年后的人读起来,仍然感到惊心动魄。诗人的如椽巨笔为读者描绘了一幅历史上少有的巨大的灾变图。

第二部分(中三章),回顾与揭露当今执政者的无数罪行。诗的第一部分节奏强烈,写出了诗人所见到的上天震怒的状况,在震惊与恐惧中又缠绕着诗人无限的忧伤。他不明白当今执政者为何不行善政制止天灾,这就很自然地过渡到诗的第二部分。这一部分开列了皇父诸党的清单,把他们钉在历史的耻辱柱上。这些人从里到外把持朝政,欺上瞒下。皇父卿士,不想怎样把国家治理好,而是强抓丁役,搜括民财,扰民害民,并且还把这种行为说成是合乎礼法的。他把聪明才智全用在维护自己和家族利益上;他看到国家岌岌可危,毫无悔罪之心,也没有一点责任感,自己远远迁于向邑,而且带去了许多贵族富豪,甚至不给周王留下一个有用的老臣。用这样的人当权,国家没有不亡之理。然而,是谁重用了这些人呢?诗人用“艳妻煽方处”一句含蓄地指出了居于幕后的周幽王。

第三部分(后二章),写诗人在天灾人祸面前的立身态度。他虽然清醒地看到了周朝的严重危机,但他不逃身远害,仍然兢兢业业、尽职尽公。在忠直与邪恶两类臣子中,诗人是属于忠直的一类;在统治阶级内部斗争中,诗人又是属于失败的一类。所以,在一定程度上,诗人的命运同国家的命运是一致的。在诗中,诗人哀叹个人的不幸,哀叹政治的腐败、黑暗与不公,实际上也就是在哀叹着国家的命运。所以说,这一部分同前两部分是有联系的。诗人从三个角度有力地表现了忧国这个主题。

此诗的语言基本上是直言抒写,喷涌而出,但有的地方也采用反语和冷峻的讽刺,如“艳妻煽方处”、“皇父孔圣”。有的语言表现力很强,如说皇父等人强霸百姓田产时,用“予不戕,礼则然矣”充分表现了他们的强词夺理、蛮横霸道。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 交:日月交会,指晦朔之间。
 2. 朔月:月朔,初一。
 3. 孔:很。丑:凶恶。
 4. 行(háng):轨道,规律,法则。
 5. 四国:泛指天下。
 6. 则:犹。
 7. 于:读作“吁”,感叹词。于何:多么。臧:善。
 8. 烨(yè)烨:雷电闪耀。震:雷。
 9. 宁、令:皆指安宁。
 10. 川:江河。
 11. 冢:山顶。崒:通“碎”,崩坏。
 12. 胡憯(cǎn):怎么。莫惩:不制止。
 13. 皇父:周幽王时的卿士。卿士:官名,总管王朝政事,为百官之长。
 14. 番:姓。司徒:六卿之一,掌管土地人口。
 15. 家伯:人名,周幽王的宠臣。宰:冢宰。六卿之一,"掌建六邦之典"。
 16. 仲允:人名。膳夫:掌管周王饮食的官。
 17. 棸(zōu)子:姓棸的人。内史:掌管周王的法令和对诸侯封赏策命的官。
 18. 蹶(guì):姓。趣马:养马的官。
 19. 楀(yǔ):姓。师氏:掌管贵族子弟教育的官。
 20. 艳妻:指周幽王的宠妃褒姒。煽(shān):炽热。
 21. 抑:通“噫”,感叹词。
 22. 不时:不按时,不合时,此处“时”主要指农时。
 23. 我作:作我,役使我。
 24. 彻:拆毁。
 25. 卒:尽,都。污:积水。莱:荒芜。
 26. 戕(qiāng):残害。
 27. 向:王先谦认为是今河南济源县南向城。
 28. 三有事:三有司,即三卿。
 29. 亶(dǎn):信,确实。侯:助词,维。
 30. 慭(yìn):愿意,肯。
 31. 徂(cú):到,去。“以居徂向”即“徂向以居”。
 32. 黾(mǐn)勉:努力。
 33. 嚣(áo)嚣:众多的样子。
 34. 孽:灾害。
 35. 噂(zǔn):聚汇。沓:语多貌。噂沓,聚在一起说话。背憎:背后互相憎恨。
 36. 职:主要。
 37. 里:“悝”之假借,忧愁。
 38. 痗(mèi):病。
 39. 彻:毁灭。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·节南山之什·十月之交原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号