传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:大雅·生民之什·卷阿

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

dà yǎ · shēng mín zhī shí · quán ē

大雅·生民之什·卷阿

yǒu quán zhě ē , piāo fēng zì nán ;

有卷者阿,飘风自南;

kǎi tì jūn zǐ , lái yóu lái gē , yǐ shǐ qí yīn 。

岂弟君子,来游来歌,以矢其音。

bàn huàn ěr yóu yǐ , yōu yóu ěr xiū yǐ !

伴奂尔游矣,优游尔休矣!

kǎi tì jūn zǐ , bǐ ěr mí ěr xìng , sì xiān gōng qiú yǐ 。

岂弟君子,俾尔弥尔性,似先公酋矣。

ěr tǔ yǔ bǎn zhāng , yì kǒng zhī hòu yǐ !

尔土宇昄章,亦孔之厚矣!

kǎi tì jūn zǐ , bǐ ěr mí ěr xìng , bǎi shén ěr zhǔ yǐ 。

岂弟君子,俾尔弥尔性,百神尔主矣。

ěr shòu mìng cháng yǐ , fú lù ěr kāng yǐ !

尔受命长矣,茀禄尔康矣!

kǎi tì jūn zǐ , bǐ ěr mí ěr xìng , chún gǔ ěr cháng yǐ 。

岂弟君子,俾尔弥尔性,纯嘏尔常矣。

yǒu píng yǒu yì , yǒu xiào yǒu dé , yǐ yǐn yǐ yì ;

有冯有翼,有孝有德,以引以翼;

kǎi tì jūn zǐ , sì fāng wéi zé 。

岂弟君子,四方为则。

yóng yóng áng áng , rú guī rú zhāng , lìng wén lìng wàng ;

颙颙卬卬,如圭如璋,令闻令望;

kǎi tì jūn zǐ , sì fāng wéi gāng 。

岂弟君子,四方为纲。

fèng huáng yú fēi , huì huì qí yǔ , yì jí yuán zhǐ ;

凤凰于飞,翙翙其羽,亦集爰止;

ǎi ǎi wáng duō jí shì , wéi jūn zǐ shǐ , mèi yú tiān zǐ 。

蔼蔼王多吉士,维君子使,媚于天子。

fèng huáng yú fēi , huì huì qí yǔ , yì fù yú tiān ;

凤凰于飞,翙翙其羽,亦傅于天;

ǎi ǎi wáng duō jí rén , wéi jūn zǐ mìng , mèi yú shù rén 。

蔼蔼王多吉人,维君子命,媚于庶人。

fèng huáng míng yǐ ! yú bǐ gāo gāng ;

凤凰鸣矣!于彼高冈;

wú tóng shēng yǐ ! yú bǐ zhāo yáng 。

梧桐生矣!于彼朝阳。

běng běng qī qī , yōng yōng jiē jiē 。

菶々萋萋,雍雍喈喈。

jūn zǐ zhī jū , jì shù qiě duō ;

君子之车,既庶且多;

jūn zǐ zhī mǎ , jì xián qiě chí 。

君子之马,既闲且驰。

shǐ shī bù duō , wéi yǐ suì gē 。

矢诗不多,维以遂歌。

关键词:诗经,赞颂,大雅,生民之什

解释翻译
[挑错/完善]

曲折丘陵风光好,旋风南来声怒号。和气近人的君子,到此遨游歌载道,大家献诗兴致高。

江山如任你游,悠闲自得且暂休。和气近人的君子,终生辛劳何所求,继承祖业功千秋。

你的版图和封疆,一望无际遍海内。和气近人的君子,终生辛劳有作为,主祭百神最相配。

你受天命长又久,福禄安康样样有。和气近人的君子,终生辛劳百年寿,天赐洪福永享受。

贤才良士辅佐你,品德崇高有权威,匡扶相济功绩伟。和气近人的君子,垂范天下万民随。

贤臣肃敬志高昂,品德纯洁如圭璋,名声威望传四方。和气近人的君子,天下诸侯好榜样。

高高青天凤凰飞,百鸟展翅紧相随,凤停树上百鸟陪。周王身边贤士萃,任您驱使献智慧,爱戴天子不敢违。

青天高高凤凰飞,百鸟纷纷紧相随,直上晴空迎朝晖。周王身边贤士萃,听您命令不辞累,爱护人民行无亏。

凤凰鸣叫示吉祥,停在那边高山冈。高冈上面生梧桐,面向东方迎朝阳。枝叶茂盛郁苍苍,凤凰和鸣声悠扬。

迎送贤臣马车备,车子既多又华美。迎送贤臣有好马,奔腾熟练快如飞。贤臣献诗真不少,为答周王唱歌会。

卷阿赏析

第一章发端总叙,以领起全诗。《汲冢纪年》:“成王三十三年,游于卷阿,召康公从。”此诗所记,当即为此次出游。“有卷者阿”言出游之地,“飘风自南”言出游之时,“岂弟君子”言出游之人,“来游来歌,以矢其音”二句则并游、歌而叙之。这段记叙简约而又全面,所以前人称其“是一段卷阿游宴小记”(方玉润《诗经原始》)。

第二、三、四章,称颂周室版图广大,疆域辽阔,周王恩泽,遍于海内,周王膺受天命,既长且久,福禄安康,样样齐备,因而能够尽情娱游,闲暇自得。这些称颂归结到一点,便是那重复了三次的“俾尔弥尔性”,即祝周王长命百岁,以便继承祖宗功业,成为百神的祭主,永远享受天赐洪福。

第五、六章,称颂周王有贤才良士尽心辅佐,因而能够威望卓著,声名远扬,成为天下四方的准则与楷模。这两章是承第二、三、四章而来。第二、三、四章主要说的是周王德性的内在作用,五、六两章主要说的是周王德性的外在影响,二者相辅相成,相得益彰。

第七、八、九章,以凤凰比周王,以百鸟比贤臣。诗人以凤凰展翅高飞,百鸟紧紧相随,比喻贤臣对周王的拥戴,即所谓“媚于天子”。(所谓“媚于庶人”,不过是一种陪衬。)然后又以高冈梧桐郁郁苍苍,朝阳鸣凤宛转悠扬,渲染出一种君臣相得的和谐气氛。

第十章回过头来,描写出游时车马,仍扣紧君臣相得之意。末二句写群臣献诗,盛况空前,与首章之“来游来歌,以矢其音”呼应作结。

此篇是对周王歌功颂德的诗篇,思想上带有局限性。但称颂中带有劝戒之意,所以仍有可取之处。从艺术上来说,全篇规模宏大,结构完整,赋笔之外,兼用比兴,如以“如圭如璋”比贤臣之“顒顒昂昂”,以凤凰百鸟比喻“王多吉士”、“王多吉人”,都很贴切自然,给读者留下了鲜明的印象,同时也对后世产生了广泛的影响。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 有卷(quán):卷卷。卷,卷曲。阿:大丘陵。
 2. 飘风:旋风。
 3. 岂弟(kǎi tì):即“恺悌”,和乐平易。
 4. 矢:陈,此指发出。
 5. 伴奂:据郑玄笺:“伴奂,自纵弛之意也。”则“伴奂”当即“泮涣”,无拘无束之貌。或谓读为“盘桓”,非。
 6. 优游:从容自得之貌。
 7. 俾(bǐ):使。尔:指周天子。弥:终,尽。性:同“生”,生命。
 8. 似:同“嗣”,继承。酋:同“猷”,谋划。
 9. 昄(bǎn)章:版图。
 10. 孔:很。
 11. 主:主祭。
 12. 茀(fú):通“福”。
 13. 纯嘏(gǔ):大福。
 14. 冯(píng):辅。翼:助。
 15. 引:牵挽。
 16. 则:标准。
 17. 颙(yōng)颙:庄重恭敬。昂(áng)昂:气概轩昂。
 18. 圭:古代玉制礼器,长条形,上端尖。璋:也是古代玉制礼器,长条形,上端作斜锐角。
 19. 令:美好。闻:声誉。
 20. 翙(huì)翙:鸟展翅振动之声。
 21. 爰:而。
 22. 蔼蔼:众多貌。吉士:贤良之士。
 23. 媚:爱戴。
 24. 傅:至。
 25. 朝阳:指山的东面,因其早上为太阳所照,故称。
 26. 菶(běng)菶:草木茂盛貌。
 27. 雝(yōng)雝喈(jiē)喈:鸟鸣声。
 28. 庶:众。
 29. 闲:娴熟。
 30. 不多:很多。不,读为“丕”,大。
 31. 遂:对。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:大雅·生民之什·卷阿原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号