传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·谷风之什·北山

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · gǔ fēng zhī shí · běi shān

小雅·谷风之什·北山

zhì bǐ běi shān , yán cǎi qí qǐ 。

陟彼北山,言采其杞。

xié xié shì zǐ , zhāo xī cóng shì 。

偕偕士子,朝夕从事。

wáng shì mǐ gǔ , yōu wǒ fù mǔ !

王事靡盬,忧我父母!

pǔ tiān zhī xià , mò fēi wáng tǔ 。

溥天之下,莫非王土。

shuài tǔ zhī bīn , mò fēi wáng chén 。

率土之滨,莫非王臣。

dà fū bù jūn , wǒ cóng shì dú xián 。

大夫不均,我从事独贤。

sì mǔ bāng bāng , wáng shì páng páng 。

四牡彭彭,王事傍傍。

jiā wǒ wèi lǎo , xiǎn wǒ fāng jiāng 。

嘉我未老,鲜我方将。

lǚ lì fāng gāng , jīng yíng sì fāng 。

旅力方刚,经营四方。

huò yàn yàn jū xī , huò jìn cuì shì guó 。

或燕燕居息,或尽瘁事国。

huò xī yǎn zài chuáng , huò bù yǐ yú háng 。

或息偃在床,或不已于行。

huò bù zhī jiào háo, huò cǎn cǎn qú láo 。

或不知叫号,或惨惨劬劳。

huò qī chí yǎn yǎng , huò wáng shì yāng zhǎng 。

或栖迟偃仰,或王事鞅掌。

huò dān lè yǐn jiǔ , huò cǎn cǎn wèi jiù 。

或湛乐饮酒,或惨惨畏咎。

huò chū rù fēng yì , huò mí shì bù wéi 。

或出入风议,或靡事不为。

关键词:诗经,怨刺,小雅,谷风之什

解释翻译
[挑错/完善]

我一步步登上高高的北山,一颗颗采撷着红红的枸杞。像我这样身强力壮的士子,每天起早拉晚忙得不停息。国君家的公事无尽又无休,最忧心无闲问候父母起居!

你看广褒无垠的普天之下,没有一处不是国君的封土;你看各处封土的天边尽头,没有一人不是国君的奴仆;可叹那大夫分配劳役不公,唯独让我为国事如此劳苦!

四匹雄壮的马儿奔走蹚蹚,我为国君公事不停地奔忙。国君忙不迭赞我宝刀未老,啧啧称赞我正当年富力强。我自我感觉也是膂力正壮,尽心尽力地奔波经营四方。

但我看到有的人静享安乐,有的人鞠躬尽瘁操劳国事;有的人安睡在床高卧不起,有的人奔波不停劳作不止;

有的人不闻不问百姓号叫,有的人勤政不息忧心烦恼;有的人早睡晚起高枕无忧,有的人忙于国事长期操劳;

有的人完全沉溺饮酒作乐,有的人谨小慎微不敢承担;有的人出来进去高谈阔论,有的人忙里忙外万事都干!

北山赏析

《小雅·北山》这首诗着重通过对劳役不均的怨刺,揭露了统治阶级上层的腐朽和下层的怨愤,是怨刺诗中突出的篇章。

诗的前三章陈述士的工作繁重、朝夕勤劳、四方奔波,发出“大夫不均,我从事独贤”的怨愤。“嘉我未老”三句典型地勾了大夫役使下属的手腕,他又是赞扬,又是夸奖,活现了统治者驭下的嘴脸。

后三章广泛运用对比手法,十二句接连铺陈十二种现象,每两种现象是一个对比,通过六个对比,描写了大夫和士这两个对立的形象。大夫成天安闲舒适,在家里高枕无忧,饮酒享乐睡大觉,什么征发号召不闻不问,吃饱睡足闲磕牙,自己不干,谁干却去挑谁的错,说谁的闲话。士却被这样的大夫役使,他尽心竭力,奔走不息,辛苦劳累,忙忙碌碌,什么事都得去干,还成天提心吊胆,生怕出了差错,被上司治罪。这样两种对立的形象,用比较的方式对列出来,就使好与坏、善与恶、美与丑在比较中得到鉴别,从而暴露了不合理的等级社会的不平等事实及其不合理性。在对比之后全诗戛然而止,没有评论,也没有抒发感慨。通过鲜明的对比,读者可以自然地得出结论,多让读者去体味涵咏,不必直写。所以,吴闿生《诗义会通》评论这是“妙笔”。

韩愈的著名长篇五言古诗《南山》,其中有两段,一段连用十九个以“或”字起句的句子,另一段连用三十个以“或”字起句的句子,都是两句一对比。很明显,韩愈借鉴了《小雅·北山》的这种手法。但是,韩愈的诗未免过于铺陈繁富,如沈德潜所批评:“然情不深而侈其辞,只是汉赋体段。”比较而言,韩愈诗不如《小雅·北山》情切而明晰。

第五章首句“或不知叫号”,现代学者多释为“呼叫号哭”,译释为“人间烦恼”(余冠英)、“悲号”(金启华)、“人叫号”(袁梅)、“放声大哭”和“民间疾苦”(程俊英)等等,多是说这位大夫听不到人民痛苦的怨诉或号哭。这样来译释,多少感到突兀、牵强,不很圆融。“叫号”一词,毛传解为:“叫呼号召。”孔疏解为:“叫号,连绵字……叫呼号召四字同义也。”傅恒等《诗义折中》解为:“耳不闻征发之声。”吴闿生《诗义会通》解为:“叫号,呼召也,不知上有征发呼召。”近人陈子展《诗经直解》解为:“不知道有号召。”这些解释比较接近原义。照这样解释,诗中这位悠然自适、贪杯耽乐的大夫,根本不闻不问朝廷的征发呼召,除了吃喝玩乐睡大觉,就是闲聊扯淡。这个形象是比较丰满的。《诗经》的注疏遗产很丰富,有些旧注并没有错,不必曲为新说。

这篇诗在封建社会起到了讽谏作用。等级森严、任人唯亲的宗法等级制度,必然造成如《小雅·北山》诗中所描写的上层的腐败和下层的怨愤,统治阶级这种内部矛盾的进一步尖锐化,必将是内部的涣散、解体以至灭亡。所以,清高宗敕撰的《诗义折中》也强调说,劳逸不均就是“逸之无妨”和“劳而无功”,因此就会上层腐败,下层撂挑子,这是关系国家存亡之“大害”。诗中暴露的一些现象,在今天的现实中也是存在的。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 言:语助词。杞:枸杞,落叶灌木,果实入药,有滋补功用。
 2. 偕(xié)偕:健壮貌。士:周王朝或诸侯国的低级官员。周时官员分卿、大夫、士三等,士的职级最低,士子是这些低级官员的通名。
 3. 靡(mǐ)盬(gǔ):无休止。
 4. 忧我父母:为父母无人服侍而忧心。
 5. 溥(pǔ):古本作“普”。
 6. 率土之滨:四海之内。古人以为中国大陆四周环海,自四面海滨之内的土地是中国领土。《尔雅》:“率,自也。”
 7. 贤:多、劳。马瑞辰《毛诗传笺通释》:“贤之本义为多……事多者必劳,故贤为多,即为劳。”
 8. 牡:公马。周时用四马驾车。彭彭:形容马奔走不息。
 9. 傍傍:急急忙忙。
 10. 鲜(xiǎn):称赞。郑笺:“嘉、鲜,皆善也。”方将:正壮。
 11. 旅力:体力。旅通“膂”。
 12. 经营:规划治理,此处指操劳办事。
 13. 燕燕:安闲自得貌。居息:家中休息。
 14. 尽瘁:尽心竭力。
 15. 息偃:躺着休息。偃,仰卧。
 16. 不已:不止。行(háng):道路。
 17. 叫号(háo):呼号。毛传:“叫呼号召。”
 18. 惨惨:又作“懆懆”,忧虑不安貌。劬(qú)劳:辛勤劳苦。
 19. 栖迟:休息游乐。
 20. 鞅(yāng)掌:事多繁忙,烦劳不堪的样子。钱澄之《田间诗学》:“鞅掌,即指勤于驰驱,掌不离鞅,犹言身不离鞍马耳。”
 21. 湛(dān):同“耽”,沉湎。
 22. 畏咎(jiù):怕出差错获罪招祸。
 23. 风议:放言高论。傅恒等《诗义折中》:“或出入风议,则己不任劳,而转持劳者之短长。”
 24. 靡事不为:无事不作。傅恒等《诗义折中》:“勤劳王事之外,又畏风议之口而周旋弥缝之也。”
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·谷风之什·北山原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号