传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·节南山之什·巧言

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · jié nán shān zhī shí · qiǎo yán

小雅·节南山之什·巧言

yōu yōu hào tiān , yuē fù mǔ jū 。

悠悠昊天,曰父母且。

wú zuì wú gū , luàn rú cǐ hū 。

无罪无辜,乱如此幠。

hào tiān yǐ wēi , yǔ shèn wú zuì 。

昊天已威,予慎无罪。

hào tiān dà hū , yú shèn wú gū 。

昊天大幠,予慎无辜。

luàn zhī chū shēng , zèn shǐ jì hán 。

乱之初生,僭始既涵。

luàn zhī yòu shēng , jūn zǐ xìn chán 。

乱之又生,君子信谗。

jūn zǐ rú nù , luàn shù chuán jǔ 。

君子如怒,乱庶遄沮。

jūn zǐ rú zhǐ , luàn shù chuán yǐ 。

君子如祉,乱庶遄已。

jūn zǐ lǚ méng , luàn shì yòng zhǎng 。

君子屡盟,乱是用长。

jūn zǐ xìn dào , luàn shì yòng bào 。

君子信盗,乱是用暴。

dào yán kǒng gān , luàn shì yòng tán 。

盗言孔甘,乱是用餤。

fěi qí zhǐ gōng , wéi wáng zhī qióng 。

匪其止共,维王之邛。

yì yì qǐn miào , jūn zǐ zuò zhī 。

奕奕寝庙,君子作之。

zhì zhì dà yóu , shèng rén mò zhī 。

秩秩大猷,圣人莫之。

tā rén yǒu xīn , yǔ cǔn duó zhī 。

他人有心,予忖度之。

tì tì chán tù , yù quǎn huò zhī 。

跃跃毚兔,遇犬获之。

rěn rǎn róu mù , jūn zǐ shù zhī 。

荏染柔木,君子树之。

wǎng lái xíng yán , xīn yān shǔ zhī 。

往来行言,心焉数之。

yí yí shuò yán , chū zì kǒu yǐ !

蛇蛇硕言,出自口矣!

qiǎo yán rú huáng , yán zhī hòu yǐ !

巧言如簧,颜之厚矣!

bǐ hé rén sī ? jū hé zhī méi 。

彼何人斯?居河之麋。

wú quán wú yǒng , zhí wéi luàn jiē 。

无拳无勇,职为乱阶。

jì wēi qiě zhǒng , ěr yǒng yī hé ?

既微且尰,尔勇伊何?

wèi yóu jiāng duō , ěr jū tú jǐ hé ?

为犹将多,尔居徒几何?

关键词:诗经,伤怀,小雅,节南山之什

解释翻译
[挑错/完善]

高高远远那苍天,如同人之父与母。没有罪也没有过,竟遇大祸难免除。苍天已经大发威,但我确实没错处。苍天不察太疏忽,但我确实是无辜。

祸乱当初刚生时,谗言已经受宽容。祸乱再次发生时,君子居然也听从。君子闻谗如怒责,祸乱速止不严重;君子如能任贤明,祸乱难成早已终。

君子屡次立新盟,祸乱因此便增长。君子相信那盗贼,祸乱因此势暴狂。盗贼谗人话甜蜜,祸乱因此得滋养。谗人哪能尽职守,只能为王酿灾殃。

巍然宫室与宗庙,君子将它来建起。典章制度有条理,圣人将它来订立。他人有心想谗毁,我能揣测能料及。蹦跳窜行那狡兔,遇上猎狗被击毙。

娇柔袅娜好树木,君子自己所栽培。往来流传那谣言,心中辨别识真伪。夸夸其谈说大话,口中吐出力不费。巧言动听如鼓簧,厚颜无耻行为卑。

究竟那是何等人?居住河岸水草边。没有武力与勇气,只为祸乱造机缘。腿上生疮脚浮肿,你的勇气哪里见?诡计总有那么多,你的同伙剩几员?

巧言赏析

此诗主题在于忧谗忧谤,同时揭露了谗言惑国的卑鄙行径。作者应是饱受谗言之苦,全诗写得情感异常激愤,通篇直抒胸臆,毫无遮拦。起调便是令人痛彻心肺的呼喊:“悠悠昊天,曰父母且。无罪无辜,乱如此幠。”随即又是苍白而带有绝望的申辩:“昊天已威,予慎无罪!昊天泰幠,予慎无辜!”情急愤急之下,作者竟无法用实情加以洗刷,只是面对苍天,反覆地空喊,这正是蒙受奇冤而又无处伸雪者的典型表现。

二、三两章,情感稍缓,作者痛定思痛后对谗言所起,乱之所生进行了深刻的反省与揭露。在作者看来,进谗者固然可怕、可恶,但谗言乱政的根源不在进谗者而在信谗者,因为谗言总要通过信谗者起作用。谗言如同鸦片,人人皆知其毒性,但它又总能给人带来眼前的虚幻的快感。因此,如果不防患于未然,一旦沾染,便渐渐使人产生依赖感,最终为其所害,到时悔之晚矣。作者在第四章中的描述实际上说明了一个道理:天子的独特处境、地位使其天生地缺乏这种免疫力。故与其说刺小人,毋宁说在刺君子。可谓深刻至极。此二章句句如刀,刀刀见血,将“君子信谗”的过程及结局解剖得丝丝入扣,筋骨毕现。“盗言孔甘,乱是用餤”是送给后世当政者的一付清醒剂。盖因听谗者比之进谗者责任更大,故先刺之。可见愤激的情感并未使作者丧失理智。

四、五两章,形同漫,又活画出进谗者阴险、虚伪的丑陋面目。他们总是为一己之利,而置社稷、民众于不顾,处心积虑,暗使阴谋,欲置贤良之士于死地而后快。但险恶的内心表现出来的却是花言巧语、卑琐温顺,在天子面前,或“蛇蛇硕言”,或“巧言如簧”。作者的描绘入木三分,揭下了进谗者那张赖以立身的画皮,令人有“颜之厚矣”终不敌笔锋之利矣的快感。

末章具体指明进谗者为何人。因指刺对象的明晰而使诗人的情感再次走向剧烈,以至于按捺不住,直咒其“既微且尰”,可见作者对进谗者的恨之入骨。那“居河之麋”的交待,使读者极易联想起躲在水边“含沙射影”的鬼蜮。然而,无论小人如何猖獗,就如上章所言“跃跃毚兔”,最终会“遇犬获之”。因为小人的鼠目寸光,使他们在获得个人利益的同时,往往也将自己送上了绝路。从这个角度看,作者不仅深刻地揭露了进谗者的丑恶,也清醒地看到了进谗者的可耻下场。

此诗虽是从个人遭谗人手,但并未落入狭窄的个人恩怨之争,而是上升到谗言误国、谗言惑政的高度加以批判,因此,不仅感情充沛,而且带有了普遍的历史意义与价值,这正是此诗能引起后人共鸣的关键之处。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 昊天:老天,苍天。
 2. 且(jū):语尾助词。
 3. 幠(hū):大。
 4. 威:暴虐、威怒。
 5. 慎:确实。
 6. 泰幠(hū):太糊涂。泰,通太;幠,怠慢,疏忽。
 7. 僭(zèn):通”谮”,谗言。涵:容纳。
 8. 怒:怒责谗人。
 9. 庶:几乎。遄沮:迅速终止。
 10. 祉(zhǐ):福,此指任用贤人以致福。
 11. 盟:与谗人结盟。
 12. 盗:盗贼,借指谗人。
 13. 暴:厉害,严重。
 14. 孔甘:很好听,很甜。
 15. 餤(tán):原意为进食,引伸为增多。
 16. 止共:尽职尽责。止,做到。共,通“恭”,忠于职责。
 17. 邛(qióng):病。
 18. 奕奕:高大貌。寝:宫室。庙:宗庙。
 19. 秩秩大猷(yóu):多而有条理的典章制度。
 20. 莫:制定。
 21. 他人有心:谗人有心破坏。
 22. 跃(tì)跃:跳跃的样子。毚(chán):狡猾。
 23. 荏(rěn)染:柔弱貌。马瑞辰《毛诗传笺通释》谓“柔即善也,非泛言柔弱之木”。
 24. 行言:流言,谣言。
 25. 蛇(yí)蛇硕言:夸夸其谈的大话。蛇蛇,“訑訑”之假借;訑,欺。
 26. 巧言如簧:说话像奏乐一样好听。簧,笙类乐器的簧片。
 27. 麋(méi):通“湄”,水边。
 28. 拳:勇。
 29. 职:主要。乱阶:逐渐引出祸乱的一连串事件。阶,阶梯,此为比喻义。
 30. 微:通“癓”,小腿生疮。尰(zhǒng):借为“瘇”,脚肿。
 31. 犹:通“猷”,指诡计。
 32. 居:语助词。徒:党徒。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·节南山之什·巧言原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号