传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:大雅·文王之什·緜

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

dà yǎ · wén wáng zhī shí · mián

大雅·文王之什·緜

mián mián guā dié 。 mín zhī chū shēng , zì tǔ jū qī ;

緜緜瓜瓞。民之初生,自土沮漆;

gǔ gōng dǎn fǔ , táo fù táo xué , wèi yǒu jiā shì 。

古公亶父,陶复陶穴,未有家室。

gǔ gōng dǎn fǔ , lái zhāo zǒu mǎ ;

古公亶父,来朝走马;

shuài xī shuǐ hǔ , zhì yú qí xià 。

率西水浒,至于岐下。

yuán jí jiāng nǚ , yù lái xū yǔ 。

爰及姜女,聿来胥宇。

zhōu yuán wǔ wǔ, jǐn tú rú yí ;

周原膴膴,堇荼如饴;

yuán shǐ yuán móu , yuán qì wǒ guī 。

爰始爰谋,爰契我龟。

yuē zhǐ yuē shí , zhù shì yú zī 。

曰止曰时,筑室于兹。

nǎi wèi nǎi zhǐ , nǎi zuǒ nǎi yòu ;

乃慰乃止,乃左乃右;

nǎi jiāng nǎi lǐ , nǎi xuān nǎi mǔ 。

乃疆乃理,乃宣乃亩。

zì xī cú dōng , zhōu yuán zhí shì 。

自西徂东,周爰执事。

nǎi zhào sī kōng , nǎi zhào sī tú , bǐ lì shì jiā 。

乃召司空,乃召司徒,俾立室家。

qí shéng zé zhí , suō bǎn yǐ zài , zuò miào yì yì 。

其绳则直,缩版以载,作庙翼翼。

jū zhī réng , duó zhī hōng hōng ;

捄之陾,度之薨薨;

zhù zhī dēng dēng , xuē lǒu píng píng 。

筑之登登,削屡冯冯。

bǎi dǔ jiē xīng , gāo gǔ fú shèng 。

百堵皆兴,鼛鼓弗胜。

nǎi lì gāo mén , gāo mén yǒu kàng ;

乃立皋门,皋门有伉;

nǎi lì yìng mén , yìng mén qiāng qiāng ;

乃立应门,应门将将;

nǎi lì zhǒng tǔ , róng chǒu yōu xíng 。

乃立冢土,戎丑攸行。

sì bù tiǎn jué yùn , yì bù yǔn jué wèn ;

肆不殄厥愠,亦不陨厥问;

zuò yù bá yǐ , xíng dào duì yǐ !

柞棫拔矣,行道兑矣!

hùn yí tuì yǐ , wéi qí huì yǐ !

混夷駾矣,维其喙矣!

yú ruì zhì jué chéng , wén wáng jué jué shēng 。

虞芮质厥成,文王蹶厥生。

yú yuē yǒu shū fù , yú yuē yǒu xiān hòu ;

予曰有疏附,予曰有先后;

yú yuē yǒu bēn zòu , yú yuē yǒu yù wǔ 。

予曰有奔奏,予曰有御侮。

关键词:诗经,咏史怀古,大雅,文王之什

解释翻译
[挑错/完善]

大瓜小瓜瓜蔓长,周人最早得发祥,本在沮水漆水旁。太王古公亶父来,率民挖窖又开窑,还没筑屋建厅堂。

太王古公亶父来,清早出行赶起马。沿着河岸直向西,来到岐山山脚下。接着娶了姜氏女,共察山水和住地。

周原土地真肥沃,苦菜甜如麦芽糖。开始谋划和商量,再刻龟甲看卜象。兆示定居好地方,在此修屋造住房。

于是在此安家邦,于是四处劳作忙,于是划疆又治理,于是开渠又垦荒。打从东面到西面,要管杂事一样样。

先召司空定工程,再召司徒定力役,房屋宫室使建立。准绳拉得正又直,捆牢木板来打夯,筑庙动作好整齐。

铲土入筐腾腾腾,投土上墙轰轰轰。齐声打夯登登登,削平凸墙嘭嘭嘭。成百道墙一时起,人声赛过打鼓声。

于是建起郭城门,郭门高耸入云霄。于是立起王宫门,正门雄伟气势豪。于是修筑起大社,正当防戎那大盗。

既不断绝对敌愤,邻国也不失聘问。柞栎白桵都拔去,道路畅通又宽正。昆夷奔逃不敢来,疲弊困乏势不振。

虞芮两国争执平,文王启发感其性。我说有臣疏化亲,我说有臣辅佐灵。我说有臣善奔走,我说有臣御敌侵。

緜赏析

全诗共九章。首章以“緜緜瓜瓞”起兴,开首八字简洁地概括了周人延绵不绝、生生不息的漫长历史。以下至第八章,全叙太王率族迁岐、建设周原的情况。正是太王迁岐的重大决策和文王的仁德,才奠定了周人灭商建国的基础,如《鲁颂·閟宫》所言:“后稷之孙,实维大王。居岐之阳,实始翦商。至于文武,缵大王之绪。”篇末便自然而然带出文王平虞芮之讼的事,显示出其蒸蒸日上的景象。

周人早先所居的邠地,人们遭遇强悍游牧民族昆夷的侵扰,促使古公亶父举族迁移。《孟子·梁惠王下》记载狄人入侵,意在掠地,古公亶父事之以皮币、珠玉、犬马,均不得免,乃“去邠,逾梁山,邑于岐山之下居焉”。邠人以其仁而“从之者如归市”。全诗以迁岐为中心展开铺排描绘,疏密有致。长长的迁徙过程浓缩在短短的四句中:“古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。”而“爰及姜女”一句,看似随笔带出,实则龙点睛。姜女是当地平原民族姜族的长女,周与姜联姻,意味着古公亶父被承认为周原的占有者和统治者。同时,此句又为后文在渭水平原上的种种生活劳动的刻画,做了铺垫。

在“堇荼如饴”的辽阔平原上,周人怀着满腔喜悦和对新生活的憧憬投入了劳动,他们刻龟占卜,商议谋划。诗人以浓彩重墨描绘农耕、建筑的同时,融人了深沉朴质的感情。他们一面“廼慰廼止,廼左廼右,廼疆廼理,廼宣廼亩”,欢天喜地安家定宅,封疆划界,开渠垦荒,一面“筑室于兹”。与落后的邠地相比,平原文明的标志便是建造房屋。走出地穴窑洞,在地面上修屋筑室,是一个质的飞跃,是周人安居乐业的开始,是周族初兴的象征,也正是古公亶父迁岐的伟大功业。对建筑的描摹刻画,正是对古公亶父的热情歌颂,故而诗中最精彩生动的描写正集于此:“陾陾”“薨薨”“登登”“冯冯”四组拟声词,以声音的嘈杂响亮表现了种种劳动场面,烘托了劳动的气氛。洪大的鼓声被淹没在铲土声、填土声、打夯声和笑语声中,真是朝气蓬勃、热火朝天。“百堵皆兴”,既是对施工规模的自豪,也暗示了周民族的蓬勃发展。“皋门有伉”“应门将将”,既是对自己建筑技术的夸耀,又显示了周人的自强自立、不可侵犯的精神。由此歌颂武功文略便是水到渠成:“柞棫拔矣,行道兑矣。混夷駾矣,维其喙矣。”表现了日益强大的周族对昆夷的蔑视和胜利后的自豪感。文王平虞芮之讼,突出表现其睿智与文德。结尾四个“予曰”,一气呵成,既是诗人内心激情一泻而出的倾述,又是对文王德化的赞美,更是对古公亶父文韬武略的追忆,与首句“緜緜瓜瓞”遥相呼应,相映成趣。

诗章以时间为经,以地点为纬,景随情迁,情缘景发,浑然丰满,情景一体,充满了浓郁的生活气息。自邠至岐,从起行、定宅、治田、建屋、筑庙到文王服虞芮、受天命,莫不洋溢着周人对生活的激情、对生命的热爱、对祖先的崇敬。结构变幻,开合承启不着痕迹,略处点到即止,详处工笔刻画,错落有致。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 緜(mián):同“绵”。
 2. 緜緜:即绵绵,不绝貌。瓞(dié):瓜。大曰瓜,小曰瓞。
 3. 土:居住。沮(jū)漆:古二水名,均在今陕西省境内。
 4. 古公亶(dǎn)父:周王族十三世祖,后追称大(太)王。古公是称号,犹言“故邠公”;亶父是名。
 5. 陶:窑灶。复:古时的一种窑洞,即旁穿之穴。
 6. 家室:犹言“宫室”。
 7. 朝:早。走马:指避狄难。
 8. 率:沿着。浒:水涯。漆沮之侧也。
 9. 岐下:岐山之下。岐山在今陕西省岐山县东北。
 10. 爰(yuán):于是。姜女:指古公亶父之妃,姜氏。
 11. 聿(yù):发语词。胥宇:犹言“相宅”,就是考察地势,选择建筑宫室的地址。胥,相,视。
 12. 膴(wǔ)膴:肥沃的样子。
 13. 堇(jǐn):旱芹。荼(tú):苦菜。饴(yí):用米芽或麦芽熬成的糖浆。
 14. 契:锲,指刻龟甲占卜。龟:指占卜所用的龟甲。
 15. 曰:语助词。止:言此地可以居住。时:言此时可以动工。
 16. 兹:此,这里。
 17. 廼(nǎi):同“乃”。《诗经》各篇通用“乃”,惟此篇与《大雅·公刘》“廼”、“乃”杂用。慰:安定。止:居住。
 18. 疆:划分疆界。理:治理土地。
 19. 宣:疏通沟渠。亩:整治田垄。
 20. 徂(cú):往,去。
 21. 周:徧(遍的异体字)。
 22. 司空:管工程的官。
 23. 司徒:管土地和力役的官。
 24. 俾(bǐ):使。
 25. 缩:捆绑。载:通“栽”,筑墙的长板。
 26. 翼翼:动作整齐。
 27. 捄(jiū):盛土于筐。陾(réng)陾:众多貌。
 28. 度:填土于筑板内。薨(hōng)薨:填土声。
 29. 登登:相应声。
 30. 屡:通“塿(lǒu)”,土墙隆起的部分。冯(píng)冯:削平墙面的声音。
 31. 堵:五版为堵。兴:起。此言治宫室。
 32. 鼛(gāo):大鼓,长一丈二尺。弗胜:指鼓声盖不过人声。
 33. 皋门:王都的郭门。
 34. 伉(kàng):通“亢”。高大貌。
 35. 应门:王宫的正门。
 36. 将(qiāng)将:庄严雄伟的样子。
 37. 冢土:即大社,祭祀社神的地方。冢,大;土,通“社”。
 38. 戎:指昆夷,北方的游牧民族,即犬戎。丑:对边远民族的蔑称。攸:所。
 39. 肆:于是。殄(tiǎn):断绝。愠:怒。
 40. 陨(yǔn):坠。问:通“闻”,谓声誉。
 41. 柞(zuò):栎树。棫(yù):白桵(ruí),与柞皆丛生灌木。
 42. 兑(duì):通“达”,通畅。
 43. 混夷:即昆夷。駾(tuì):突逃。
 44. 喙(huì):疲劳困倦。
 45. 虞:古国名,在今山西平陆。芮(ruì):古国名,在今陕西大荔。质:评断。成:平。
 46. 蹶(guì):感动。生:通“性”。
 47. 予:周人自称。曰:语助词。王逸《楚辞章句》引作“聿”。疏附:指能使疏者亲之臣。
 48. 先后:指君王前后辅佐之臣。
 49. 奔奏:指奔命四方之臣。“奏”亦作“走”。
 50. 御侮:指捍卫国家之臣。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:大雅·文王之什·緜原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号