传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·节南山之什·节南山

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · jié nán shān zhī shí · jié nán shān

小雅·节南山之什·节南山

jié bǐ nán shān , wéi shí yán yán 。

节彼南山,维石岩岩。

hè hè shī yǐn , mín jù ěr zhān 。

赫赫师尹,民具尔瞻。

yōu xīn rú yán , bù gǎn xì tán 。

忧心如惔,不敢戏谈。

guó jì zú zhǎn , hé yòng bù jiān !

国既卒斩,何用不监!

jié bǐ nán shān , yǒu shí qí ē 。

节彼南山,有实其猗。

hè hè shī yǐn , bù píng wèi hé 。

赫赫师尹,不平谓何。

tiān fāng jiàn cuó , sāng luàn hóng duō 。

天方荐瘥,丧乱弘多。

mín yán wú jiā , cǎn mò chéng jiē !

民言无嘉,惨莫惩嗟!

yǐn shì tài shī , wéi zhōu zhī dǐ 。

尹氏大师,维周之氐。

bǐng guó zhī jūn , sì fāng shì wéi 。

秉国之钧,四方是维。

tiān zǐ shì pí , bǐ mín bù mí 。

天子是毗,俾民不迷。

bù diào hào tiān , bù yí kōng wǒ shī 。

不吊昊天,不宜空我师。

fú gōng fú qīn , shù mín fú xìn 。

弗躬弗亲,庶民弗信。

fú wèn fú shì , wù wǎng jūn zǐ 。

弗问弗仕,勿罔君子。

shì yí shì yǐ , wú xiǎo rén dài 。

式夷式已,无小人殆。

suǒ suǒ yīn yà , zé wú wū shì 。

琐琐姻亚,则无膴仕。

hào tiān bù yōng , jiàng cǐ jū xiōng 。

昊天不佣,降此鞠訩。

hào tiān bú huì , jiàng cǐ dà lì 。

昊天不惠,降此大戾。

jūn zǐ rú jiè , bǐ mín xīn què 。

君子如届,俾民心阕。

jūn zǐ rú yí , wù nù shì wéi 。

君子如夷,恶怒是违。

bú diào hào tiān , luàn mǐ yǒu dìng 。

不吊昊天,乱靡有定。

shì yuè sī shēng , bǐ mín bù níng 。

式月斯生,俾民不宁。

yōu xīn rú chéng , shuí bǐng guó chéng ?

忧心如酲,谁秉国成?

bù zì wéi zhèng , zú láo bǎi xìng 。

不自为政,卒劳百姓。

jià bǐ sì mǔ , sì mǔ xiàng lǐng 。

驾彼四牡,四牡项领。

wǒ zhān sì fāng , cù cù mí suǒ chěng !

我瞻四方,蹙蹙靡所骋!

fāng mào ěr è , xiāng ěr máo yǐ !

方茂尔恶,相尔矛矣!

jì yí jì yì , rú xiāng chóu yǐ !

既夷既怿,如相酬矣!

hào tiān bù píng , wǒ wáng bù níng 。

昊天不平,我王不宁。

bù chéng qí xīn , fù yuàn qí zhèng 。

不惩其心,覆怨其正。

jiā fù zuò sòng , yǐ jiū wáng xiōng 。

家父作诵,以究王訩。

shì é ěr xīn , yǐ xù wàn bāng 。

式讹尔心,以畜万邦。

关键词:诗经,写山,小雅,节南山之什

解释翻译
[挑错/完善]

巍巍的终南山高耸入云端,层层叠叠的山石危立险矗。太史尹氏正得势权位显赫,引得普天下百姓万众瞩目。仁人君子为国政忧心如焚,不敢开玩笑哪来幽默谈吐!国运已经衰落得如此不堪,你为什么还这样熟视无睹!

巍巍的终南山高耸入云端,山谷幽深草密林木可参天。太史尹氏正得势权位显赫,但他执政不平有何善可言?苍天无眼正降下重重祸患,丧乱何其多竟是不可言传!百姓们怨声载道没人说好,你却不曾有丝毫愧怍嗟叹!

我敬爱的太史尹氏大官人!你可是咱大周王室的根本,执掌国家大政方针的重臣。天下四方的安稳靠你支撑,天子权威的牢固靠你辅振,百姓的生活道路靠你指引!现在却得不到苍天的眷顾,你不该总让我们饱受穷困!

你贵为太史却不亲政勤政,已经失去天下百姓的信任!你对朝政也总是不闻不问,不要再欺哄瞒骗至德圣君!你就该静心执政莫再发昏,不要再委政小人危及国运!那些委琐宵小的裙带姻亲,就不该教他做高官厚禄人!

苍天大老爷不肯阳光普照,给人间降下如此大的灾疫;苍天大老爷不肯施恩眷顾,给人间降下如此深重戾气。至德的圣君如果降趾莅临,一定会让百姓的乱心平息;至德的圣君如果执政公允,一定会让百姓的怨怒远离!

可叹命多舛不被苍天怜悯,天下槽乱至今还没有平定;祸患滋生伴随着岁月增长,使黎民百姓生活不得安宁。我忧国忧民之心痛如沉醉,是谁执掌国政竟如此无能!你不能鞠躬尽瘁亲劳勤政,遭秧受害的还是天下苍生!

我驾驭着那四匹高头大马,四马奔腾抖动着粗壮脖颈。我站在车上瞻望四方风景,心头茫然不知向何处驰骋!

你刚才还肆意为恶抖威风,两眼盯着矛戟想和人作战。很快又平息戾气悦色和颜,犹如宾朋对坐把酒来言欢。

苍天大老爷总是如此不公,害得我君王整日不得安生。太史尹氏不但不自警自省,反倒抱怨君子们行端坐正!

家父大夫苦心孤诣作讽诗,为的是探究我王遭难深因。抑或是为了感化你的狠心,以有利国家造福天下黎民!

节南山赏析

《小雅·节南山》所指责的对象则是幽王及其权臣。前人屡辩诗旨是“刺王”还是“刺尹”,甚为无谓。总因古代君臣名分颇严,论者又往往横亘一“诗可以怨”或一“《小雅》怨诽而不乱”之念于胸中,因之便有不同的“先入为主”之念在作怪。今就诗论诗,直刺师尹,颇为鲜明;而一再怨望“昊天”,又借以指责天子。

关于师尹,自毛传以来皆解作“大师尹氏”,至王国维始辨析其为二人,即首掌军职的大师和首掌文职的史尹。观《大雅·常武》中大师“整六师”、尹氏及其属“戒师旅”,则大师统军而尹氏监军,对照《小雅·节南山》诗首章,“忧心如惔,不敢戏谈”正合于军国主义背景,偏于责师;而“国既卒斩,何用不监”。乃监察司之失职,偏于斥尹。

全诗十章,共分三部分。首二章以南山起兴,以象征二权臣。以山之险要象征其权之枢要,又以山之不平联系到二臣秉政不平。结合篇末“昊天不平,我王不宁”的呼应来看,天怒人怨,总由师尹秉政不平使然,故“不平”二字为全篇眼目。只是第二部分却一再将不平(不夷)与不己(不自为政)并提而责难,推思其义,全诗是指斥师尹失政在不能持平(夷),而要持平则又须事必躬亲(己),因而全诗结构是起于夷(平)终于夷(平)而介于己。

首章点出“不敢戏谈”以致“国既卒斩”;二章点出昊天再降饥疫以致“丧乱弘多”,民众无法存活,从而“不敢戏谈”之高压失控,遂而“民言无嘉”。一章言人祸,二章言天灾,由时间及顺序暗示天灾实人祸所致,人间暴戾上干天怒所致,此即第一部分的要害。

从第三到第六共四章为第二部分。在上两章铺垫的基础上,三章进一步点明师尹之害人害天,天再施报于人,人民双重遭殃。“诗可以怨”,怨而至天,亦已极矣!四、五两章句式排比,结构整齐而又不乏疏宕之美。四章围绕“夷”“己”二字正反展开,既为师尹说法,更为一切秉政者说法,三十二字可铭于座右,可镌于通衢。五章“昊天不佣(融)”“昊天不惠(慧)”二解是“刺”,“君子如届(临、己)”“君子如夷(平)”二解是“美”,也是对师尹说法。两章排比、对比之势,酣畅淋漓,一气呵成,诗人的责怨之情也推到了高潮。六章承上启下,由怒转叹。

统观第二部分四个章节,结构颇为讲究:五、六章既以“昊天不佣”“昊天不惠”和“不吊昊天”以上应第三章的“不吊昊天”,又以“君子如届(临、己)”、“君子如夷”和“谁秉国成(平、夷)”、“不自为政(不己)”以上应第四章的“式夷式已”,可见此部分是以怨天和尤人双向展开而又并拢合承,甚耐玩味。

第七、八、九、十章为第三部分。变每章八句为四句,于音乐为变奏。于诗情为由怨怒转悲叹。唯七、八两章疑有错简而当易位:前“方茂尔恶”章言师党与尹党既相倾轧又相勾结,以见朝政难革;后“驾彼四牡”章言无奈之下只有往奔四国避乱(或求诸侯勤王),然而四方亦不可往,“蹙蹙靡所骋”。诗人说:既然宗周与四国皆被师尹扰乱,国已不国,今日上干天怒,下危人主,尽管师尹不自责己而反怨怒匡正,我身为大夫,也只有勇作诗“诵”,“以究王讻”,成此一篇檄文,为来者垂诫了!

这首诗的作者能够正视现实,坚持正义,自觉地以诗为批判的武器,像掷出的匕首和投枪那样刺向了周王朝最高统治阶级,诗人义正辞严,毫不留情,暴露了宗周崩溃前夕的黑暗统治,鞭挞了误国害民的官僚集团。更为可贵的是,诗篇在暴露幽王和师尹罪恶统治的同时,塑造了一位爱国忧民的知识分子的自我形象。能够暴露黑暗政治,谴责腐败现象,表现了下级大夫对上级官僚的怨刺,在那等级森严的统治社会里还是难能可贵的。这在客观上表明周王朝的最高统治者的倒行逆施越来越不得人心,他们的统治地位已经岌岌可危。宗周社会已是风雨飘摇,面临倒台,这是不以人们的意志为转移的大趋势。因此,这不但是一篇真实地反映社会生活的现实主义作品,而且具有明显的历史文献价值。

这首诗充分体现了政治讽刺诗的特点。全篇笔锋自始至终带有感情色彩,恩怨不混,爱憎分明。全诗虽有十章,却仿佛一气呵成。历数幽王和师尹的鬼蜮伎俩,给人以痛快淋满之感。诗把叙事、写景抒情和议论融为一体,自然熨贴。前两章虽和民歌惯用的重章叠句相似,但已并不像民歌那样形式简单,风格质朴,而是语言修饰较多,词汇也比较丰富。所用比喻如“维周之氐”“秉国之钩”等,所用叠字如“岩岩”“赫赫”“蹙蹙”等,也都恰切精当富于表现力。诗还采用了排比句式和对比手法。如连用“弗”字和连用“昊天”和“君子”领起的诗句,如此揭露矛盾,针砭时政,便增强了艺术的表达效果,容易被人们理解和接受。《小雅·节南山》无论在思想或艺术方面都堪称《诗经》中的文人佳作。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 小雅:《诗经》中“雅”部分,分为大雅、小雅,合称“二雅”。雅,雅乐,即正调,指当时西周都城镐京地区的诗歌乐调。小雅部分今存七十四篇。
 2. 节:高峻貌。亦作“巀”。
 3. 岩岩:山崖高峻的样子。
 4. 师尹:泛指王朝文武百官。师,大师,西周掌军事大权的长官。尹,史尹,西周文职大臣,卿士之首。
 5. 具:通“俱”。
 6. 惔(yán):忧心如焚。一说“炎”的误字,火烧。
 7. 戏谈:随便谈论。
 8. 卒:终,全。
 9. 何用:何以.何因。
 10. 有实:实实,广大的样子。《诗经》中形容词、副词以“有”作词头者,相当于该词之重叠词。猗:同“阿”,山阿,大的丘陵。
 11. 不平:执政不公。谓何:奈何。
 12. 荐:再次发生饥馑。瘥(cuó):疫病。
 13. 弘:宏,大。
 14. 憯(cǎn):曾,乃。
 15. 尹氏:官名。大师:王朝最高军事长官。
 16. 氐:根本。一说借为“榰”,屋柱的石磉。
 17. 均:通“钧”,制陶器的模具下端的转轮盘。
 18. 毗(pí):犹“裨”,辅助。
 19. 吊:通“叔”,借为“淑”,善。昊天:犹言皇天。
 20. 俾(bǐ):使。
 21. 空:穷。师:众民。
 22. 弗:不。躬:亲自。
 23. 信:信任。一说为“伸”,遭受冤屈。
 24. 仕:察,理。
 25. 勿罔:欺骗迷惑。君子:指周王。
 26. 式:应,当。夷:平。已:依全诗前后及此处文义,今理校为“己”,义为以身作则。
 27. 殆:及,接近。
 28. 琐琐:细小卑贱。《尔雅·释训三》:佌佌,琐琐,小也。姻亚:统指襟带关系。姻,儿女亲家;亚,通“娅”,姐妹之夫的互称。
 29. 膴(wǔ)仕:厚任,高官厚禄,今世所谓“肥缺”。
 30. 佣:通“融”,明。
 31. 鞠讻(xiōng):极乱。讻,祸乱,昏乱。
 32. 惠:通“慧”。
 33. 戾:暴戾,灾难。
 34. 届:临。
 35. 阕:息。
 36. 恶怒:忿争之情。违:离去,消除。
 37. 式月斯生:应月乃生。
 38. 酲(chéng):醉于酒。
 39. 成:平。
 40. 卒:通“悴”。
 41. 牡:公牛,引申为雄性禽兽,此指公马。
 42. 项领:肥大的脖颈。
 43. 蹙(cù)蹙:局促的样子。
 44. 茂:盛。恶:憎恶。
 45. 矛:通“务”,义为侮。
 46. 怿:悦,高兴。
 47. 酬:相互敬酒,交欢的意思。
 48. 覆:反。正:规劝纠正。
 49. 家父:此诗作者,周大夫。诵:可诵唱的言辞。
 50. 究:纠正。王讻:给王带来凶灾者。讻,即“凶”。
 51. 讹(é):变动,改变。
 52. 畜:长养,引申为挽救、延续。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·节南山之什·节南山原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号