传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·甫田之什·宾之初筵

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · fǔ tián zhī shí · bīn zhī chū yán

小雅·甫田之什·宾之初筵

bīn zhī chū yán , zuǒ yòu zhì zhì 。

宾之初筵,左右秩秩。

biān dòu yǒu chǔ , yáo hé wéi lǚ 。

笾豆有楚,殽核维旅。

jiǔ jì hé zhǐ , yǐn jiǔ kǒng xié 。

酒既和旨,饮酒孔偕。

zhōng gǔ jì shè , jǔ chóu yì yì 。

钟鼓既设,举酬逸逸。

dà hóu jì kàng , gōng shǐ sī zhāng 。

大侯既抗,弓矢斯张。

shè fū jì tóng , xiàn ěr fā gōng 。

射夫既同,献尔发功。

fā bǐ yǒu dì , yǐ qí ěr jué 。

发彼有的,以祈尔爵。

yuè wǔ shēng gǔ , yuè jì hé zòu 。

籥舞笙鼓,乐既和奏。

zhēng kàn liè zǔ , yǐ qià bǎi lǐ 。

烝衎烈祖,以洽百礼。

bǎi lǐ jì zhì , yǒu rén yǒu lín 。

百礼既至,有壬有林。

xī ěr chún gǔ , zǐ sūn qí dān 。

锡尔纯嘏,子孙其湛。

qí dān yuē lè , gè zòu ěr néng 。

其湛曰乐,各奏尔能。

bīn zài shǒu qiú , shì rén rù yòu 。

宾载手仇,室人入又。

zhuó bǐ kāng jué , yǐ zòu ěr shí 。

酌彼康爵,以奏尔时。

bīn zhī chū yán , wēn wēn qí gōng 。

宾之初筵,温温其恭。

qí wèi zuì zhǐ , wēi yí fǎn fǎn 。

其未醉止,威仪反反。

yuē jì zuì zhǐ , wēi yí fān fān 。

曰既醉止,威仪幡幡。

shè qí zuò qiān , lǚ wǔ xiān xiān 。

舍其坐迁,屡舞仙仙。

qí wèi zuì zhǐ , wēi yí yì yì 。

其未醉止,威仪抑抑。

yuē jì zuì zhǐ , wēi yí bì bì 。

曰既醉止,威仪怭怭。

shì yuē jì zuì , bù zhī qí zhì 。

是曰既醉,不知其秩。

bīn jì zuì zhǐ , zài háo zài náo 。

宾既醉止,载号载呶。

luàn wǒ biān dòu , lǚ wǔ qī qī 。

乱我笾豆,屡舞僛僛。

shì yuē jì zuì , bù zhī qí yóu 。

是曰既醉,不知其邮。

cè biàn zhī é , lǚ wǔ suō suō 。

侧弁之俄,屡舞傞傞。

jì zuì ér chū , bìng shòu qí fú 。

既醉而出,并受其福。

zuì ér bù chū , shì wèi fá dé 。

醉而不出,是谓伐德。

yǐn jiǔ kǒng jiā , wéi qí lìng yí 。

饮酒孔嘉,维其令仪。

fán cǐ yǐn jiǔ , huò zuì huò fǒu 。

凡此饮酒,或醉或否。

jì lì zhī jiān , huò zuǒ zhī shǐ 。

既立之监,或佐之史。

bǐ zuì bù zāng , bú zuì fǎn chǐ 。

彼醉不臧,不醉反耻。

shì wù cóng wèi , wú bǐ tài dài 。

式勿从谓,无俾大怠。

fěi yán wù yán , fěi yóu wù yǔ 。

匪言勿言,匪由勿语。

yóu zuì zhī yán , bǐ chū tóng gǔ 。

由醉之言,俾出童羖。

sān jué bù shí , shěn gǎn duō yòu 。

三爵不识,矧敢多又。

关键词:诗经,写酒,宴会,小雅,甫田之什

解释翻译
[挑错/完善]

客人刚来到筵前准备入席,分左右两列落座谦让有序。竹笾木豆排列得整整齐齐,笾豆里的食品是那样精致。酒是那样醇厚柔和又甜美,喝起酒来大家都非常满意。编钟和金鼓都已经摆布好,宾主举杯敬酒从容又安逸。天子的熊靶已经树立起来,箭在弦上强弓也已经拉开。射手们已经聚集到靶场上,把你们的射箭本领拿出来。开弓放箭每发都要射中靶,为的是罚你饮酒欢乐开怀。

执龠而舞吹起笙来敲响鼓,各种乐器一齐奏响多和谐。向创业的先祖们敬献乐舞,以便附和燕礼的繁文缛节。繁复的礼制仪轨一一演遍,场面隆重盛大又气氛热烈。上神传旨赐你们纯洁祝福,子子孙孙永远幸福又安康。子孙万代幸福安康又快乐,尽情展示你们的本领特长。客人们手执酒杯寻找对手,陪酒的出来进去忙个不休。宾主们倾满美酒举杯痛饮,向列祖列宗进献时鲜祭品。

客人们刚到未入席饮酒前,一个个温文尔雅恭谨庄严;当他们还没有喝醉的时候,一个个保持形象顾着脸面;等他们酩酊大醉以后再看,一个个举动轻浮丧尽威严;离开自己的座位到处乱转,不停地手舞足蹈姿态翩跹。当他们还没有喝醉的时候,一个个保持形象谦抑低调;等他们酩酊大醉以后再看,一个个放浪形骸举止轻佻;这都是喝酒不节制惹的祸,不知道自己的轻重乱了套。

客人喝醉酒以后你就看吧,又是大呼小叫还吵闹不迭;打翻了我筵席上的笾和豆,手上乱抓乱挠步态也歪斜。这都是喝酒不节制惹的祸,不知道自己犯下多大过错。头上歪戴着帽子出尽洋相,还总是狂呼不止醉舞婆娑。如果喝醉了酒你及时离席,宾主双方你好我好享清福。如果喝醉了酒还赖着不走,这就叫害人害己自取其辱。饮酒本是件非常好的事情,关键是要保持形象讲风度。

总的来讲吧饮酒这件事情,有人保持清醒有人醉糊涂。一般都要现场设立监酒官,有的还辅设个史官来监督。有人喝酒喝醉了当然不好,也有人喝不醉反倒不满足。好事者不要再殷勤劝酒了,别让好酒之辈太放纵轻忽。不该说的话不能张口就来,无根无据的话不要瞎秃噜。喝醉酒之后胡说八道的话,罚他拿没角的小公羊赔罪。三杯酒就认不清东西南北,哪里还敢让他再多灌几杯?

宾之初筵赏析

这是《小雅》中篇幅之长仅次于《小雅·正月》和《小雅·楚茨》的一首诗。此诗章法结构非常严谨。这不仅是指它全部五章每章均十四句,且都是标准的四字句;更是指它章节之间内在组织上的精妙。诗内容大致可分三大部分。第一部分两章写合乎礼制的酒宴,第二部分两章写违背礼制的酒宴,两者同以“宾之初筵”一句起头,而所描述的喝酒场面却大相径庭,暴露出理想状态与现实境况的尖锐矛盾。第三部分为末章,是总结性的言辞,连用“不”、“勿”、“无”、“匪”、“矧敢”等表示否定义的词集中凸现否定意蕴。各部分之间起承转合脉络极其分明。第二个印象是诗人的写作技巧非常高明。诗人之意实在“刺”,前两章却用“美”为“刺”作映衬,使丑恶的事物在与美好的事物的对比中更显出其丑恶,欲抑先扬,跌宕有致。而诗人的“刺”即使是在最重要的第三、第四两章中,也并不剑拔弩张,疾言厉色,只是反覆直陈醉酒之态以为警诫,除了烂醉后手舞足蹈的姿势不惜重言之以外,“载号载呶”、“乱我笾豆”、“侧弁之俄”写醉汉吵吵嚷嚷、弄乱东西、衣冠不正,也都抓住了特征。并且,诗人还善于通过“既醉而出,并受其福”之类的委婉语、“由醉之言,俾出童羖”之类的戏谑语,来作“绵里针”式的点染。借形象说话,实招就是高招。当然,并不是说此诗没有正面的说理成分,末章就主要是说理,但毕竟使读者对酗酒的害处深感悚惕的还是那些描写醉态的句子。

诗人技巧上的高明之处,在具体的修辞上,也得到充分的表现,除了消极修辞外,积极修辞更是丰富多彩。“左右秩秩”、“举醻逸逸”、“温温其恭”、“威仪反反”、“威仪幡幡”、“屡舞仙仙”、“威仪抑抑”、“威仪怭怭”、“屡舞僛僛”、“屡舞傞傞”,这是叠字修辞格的运用,频度之高,在整部《诗经》中似乎也不多见,那种奇佳的摹态效果,令人叹服。“笾豆有楚,肴核维旅”、“既立之监,又佐之史”,则是非常标准的对偶修辞格。“宾之初筵”、“其未醉止”、“曰既醉止”、“是曰既醉”等句都同章或隔章、邻章重复一次,是重复修辞格,而由其重复所产生的效应则不同。如上文所说“宾之初筵”的重复意在引出对比。但“其未醉止”、“曰既醉止”的重复,则既与从“威仪反反”、“威仪幡幡”到“威仪抑抑”、“威仪怭怭”的递进紧扣,又有“其未醉止”一组重复与“曰既醉止”一组重复的两层对比,从中更可见出结构的精整。而“是曰既醉”的隔章重复,所起作用是将第三、第四这最重要的两章直接串联起来。还有一种《诗经》中经常出现的修辞格——顶针,此诗也有两例,即“以洽百礼”之后接以“百礼即至”,“子孙其湛”之后接以“其湛曰乐”。这两个顶针修辞在同章中仅隔两句,相距很近,也是诗人为加重语气而作的刻意安排。另外,“钟鼓既设,举醻逸逸;大侯既抗,弓矢斯张;射夫既同,献尔发功”,这一段又是排比句,且两句一换韵,有很强的节奏感。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 初筵:宾客初入席时。筵,铺在地上的竹席。
 2. 左右:席位东西,主人在东,客人在西。秩秩:有序之貌。
 3. 笾(biān)豆:古代食器礼器。笾,竹制,盛瓜果干脯等;豆,木制或陶制,也有铜制的,盛鱼肉虀酱等,供宴会祭祀用。有楚:即“楚楚”,陈列之貌。
 4. 肴核:肴为豆中所装的食品,核为笾中所装的食品。旅:陈放。
 5. 和旨:醇和甜美。
 6. 孔:很。偕:通“皆”,遍。
 7. 醻(chóu):同“酬”。举醻,举杯。逸逸:义同“绎绎”,连续不断。
 8. 大侯:射箭用的大靶子,用虎、熊、豹三种皮制成。一般的侯也有用布制的。抗:高挂。
 9. 斯:语助词。张:张弓搭箭。
 10. 射夫:射手。
 11. 发功:发箭射击的功夫。
 12. 有:语助词。的:侯的中心,即靶心,也常指靶子。
 13. 祈:求。尔爵:爵,饮酒尽也;尔爵,据郑玄笺“我以此求爵女(汝)”,则经文“以祈尔爵”为倒文,“盖但言求爵女,则己之求不饮自可于言外得之”(马瑞辰《毛诗传笺通释》),也就是求射中而让别人饮罚酒之意。
 14. 籥(yuè)舞:执籥而舞。籥是一种竹制管乐器,据考形如排箫。
 15. 烝(zhēng):进。衎(kàn):娱乐。
 16. 洽:使和洽,指配合。
 17. 有壬:即“壬壬”,礼大之貌。有林:即“林林”,礼多之貌。
 18. 锡:赐。纯嘏(gǔ):大福。
 19. 湛(dān):和乐。
 20. 奏:进献。
 21. 载(zài):则,便。手:取,择。仇:匹,指对手。
 22. 室人:主人。入又:又入,指主人亦随宾客入射以耦宾,即耦射。
 23. 康爵:空杯。
 24. 时:射中的宾客。
 25. 止:语气助词。
 26. 反反:谨慎凝重。
 27. 曰:语助词。
 28. 幡幡:轻浮无威仪之貌。
 29. 舍:放弃。坐:同“座”,座位。
 30. 仙仙:飞舞貌。
 31. 抑抑:意思与前文“反反”大致相同而有所递进。
 32. 怭(bì)怭:意思与前文“幡幡”大致相同而有所递进。
 33. 秩:常规。
 34. 号(háo):大声乱叫。呶(náo):喧哗不止。
 35. 僛(qī)僛:身体歪斜倾倒之貌。
 36. 邮:通“尤”,过失。
 37. 弁(biàn):皮帽。俄:倾斜不正。
 38. 傞(suō)傞:醉舞不止貌。
 39. 伐德:败德。
 40. 令仪:美好的仪表礼节。
 41. 监:酒监,宴会上监督礼仪的官。
 42. 史:酒史,记录饮酒时言行的官员。燕饮之礼必设监,不一定设史。
 43. 臧(zāng):好。
 44. 式:发语词。勿从谓:马瑞辰《毛诗传笺通释》:“《尔雅·释诂》:‘渭,勤也。’勤为勤劳之勤,亦为相劝勉之勤。‘勿从谓’者,勿从而劝勤之,使更饮也。”
 45. 俾(bǐ):使。大怠:太轻慢失礼。
 46. 匪言:指不该问话。
 47. 匪由:指不合法道的话。
 48. 童羖(gǔ):没角的公山羊。
 49. 三爵:三杯。《礼记·玉藻》:“君子之饮酒也,受一爵而色洒如也,二爵而言言斯,礼已三爵而油油,以退。”孔颖达疏引《春秋传》:“臣侍君宴,过三爵,非礼也。”不识:不知。
 50. 矧(shěn):何况。又:“侑”之假借,劝酒。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·甫田之什·宾之初筵原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号