传播国学经典

养育华夏儿女

笠翁对韵带拼音上卷·七虞

作者:李渔 全集:笠翁对韵 来源:网络 [挑错/完善]

lì wēng duì yùn dài pīn yīn shàng juàn · qī yú

笠翁对韵带拼音上卷·七虞

hóng duì bái , yǒu duì wú , bù gǔ duì tí hú 。

红对白,有对无,布谷对提壶。

máo zhuī duì yǔ shàn , tiān què duì huáng dū 。

毛椎对羽扇,天阙对皇都。

xiè hú dié , zhèng zhè gū , dǎo hǎi duì guī hú 。

谢蝴蝶,郑鹧鸪,蹈海对归湖。

huā féi chūn yǔ rùn , zhú shòu wǎn fēng shū 。

花肥春雨润,竹瘦晚风疏。

mài fàn dòu mí zhōng chuàng hàn , zūn gēng lú kuài jìng guī wú 。

麦饭豆麋终创汉,尊羹胪脍竟归吴。

qín diào qīng tán , yáng liǔ yuè zhōng qián qù tīng ;

琴调轻弹,杨柳月中潜去听;

jiǔ qí xié guà , xìng huā cūn lǐ gòng lái gū 。

酒旗斜挂,杏花村里共来沽。

 

luó duì qǐ , míng duì shū , bǎi xiù duì sōng kū 。

罗对绮,茗对蔬,柏秀对松枯。

zhōng yuán duì shàng sì , fǎn bì duì huán zhū 。

中元对上巳,返璧对还珠。

yún mèng zé , dòng tíng hú , yù zhú duì bīng hú 。

云梦泽,洞庭湖,玉烛对冰壶。

cāng tóu xī jiǎo dài , lǜ bìn xiàng yá shū 。

苍头犀角带,绿鬓象牙梳。

sōng yīn bái hè shēng xiāng yìng , jìng lǐ qīng luán yǐng bù gū 。

松阴白鹤声相应,镜里青鸾影不孤。

zhú hù bàn kāi , duì yǒu bù zhī rén zài fǒu ?

竹户半开,对牖不知人在否?

chái mén shēn bì , tíng jū hái yǒu kè lái wú 。

柴门深闭,停车还有客来无。

 

bīn duì zhǔ , bì duì nú , bǎo yā duì jīn fú 。

宾对主,婢对奴,宝鸭对金凫。

shēng táng duì rù shì , gǔ sè duì tóu hú 。

升堂对入室,鼓瑟对投壶。

chān hé bì , sòng lián zhū , tí wèng duì dāng lú 。

觇合璧,颂联珠,提瓮对当垆。

yǎng gāo hóng rì jìn , wàng yuǎn bái yún gū 。

仰高红日尽,望远白云孤。

xīn xiàng mì shū kuī èr yǒu , jī yún fāng yù dòng sān wú 。

歆向秘书窥二酉,机云芳誉动三吴。

zǔ jiàn sān bēi , lǎo qù cháng zhēn huā xià jiǔ ;

祖饯三杯,老去常斟花下酒;

huāng tián wǔ mǔ , guī lái dú hè yuè zhōng chú 。

荒田五亩,归来独荷月中锄。

 

jūn duì fù , wèi duì wú , běi yuè duì xī hú 。

君对父,魏对吴,北岳对西湖。

cài shū duì tú dàn , jù téng duì chāng pú 。

菜蔬对茶淡,苣藤对菖蒲。

méi huā shù , zhú yè fú , tíng yì duì shān hū 。

梅花数,竹叶符,廷议对山呼。

liǎng dū bān gù fù , bā zhèn kǒng míng tú 。

两都班固赋,八阵孔明图。

tián qìng zǐ jīng táng xià mào , wáng póu qīng bǎi mù qián kū 。

田庆紫荆堂下茂,王裒青柏墓前枯。

chū sài zhōng láng , dī yǒu rǔ shí guī hàn shì ;

出塞中郎,羝有乳时归汉室;

zhì qín tài zǐ , mǎ shēng jiǎo rì fǎn yān dū 。

质秦太子,马生角日返燕都。

关键词:笠翁对韵,七虞

解释翻译
[挑错/完善]

谢蝴蝶:宋.「谢逸」有蝴蝶诗百首,人呼为“谢蝴蝶”。

郑鹧鸪:唐.「郑谷」咏鹧鸪诗得名。

麦饭豆麋:磨麦合皮而炊熟的粗粝的饭。后汉书˙卷八十三˙逸民传˙井丹传:丹不得已,既至,就故为设麦饭葱叶之食﹑丹推去之。出自汉光武帝(刘秀)兵败的典故.

莼羹胪脍:张翰=人名。字季鹰,晋吴郡人,生卒年不详。雅有清才,善属文,纵任不拘,时称为江东步兵。齐王冏辟为大司马东曹掾,知冏将败,又因秋风起,思吴中菇菜、莼羹、鲈脍,遂归吴。性至孝,遭母丧,哀毁逾恒,着有首丘赋等数十篇。

返璧:退还璧玉。如:秦王诈称以五十座城池换和氏璧,奸计未成,只得返璧。

还珠:比喻人去而复回或物失而复得。见合浦珠还条。幼学琼林˙卷三˙珍宝类:孟尝廉洁,克俾合浦还珠。相如勇忠,能使秦廷归璧。

云梦泽:位于湖北省东南部,长江﹑汉水间一带地区,为古代云梦大泽的湖底。地势低,湖群密布,水道纷歧,灌溉非常便利,为富庶的鱼米之乡。

洞庭湖:湖泊名。位于湖南省北部,长江的南侧,纳湘﹑资﹑沅﹑澧四水,有松滋﹑太平﹑藕池﹑调弦四口与长江相通,而在岳阳城陵矶注入长江,夏季洪水期间湖面较大,冬季则湖面缩小,具有调节长江水量的作用。为我国淡水养殖渔业的重要地区之一。

提饔:汉.鲍永子宣妻桓少君羽美饰,宣曰:贫贱不当此,少君乃去服饰,着布衣,常提饔出汲,并修妇道焉。

当垆:卖酒。汉˙辛延年˙羽林郎:胡姬年十五,春日独当垆。宋˙贺铸.小梅花.缚虎手词:笑嫣然,舞翩然,当垆秦女十五语如弦。亦作当卢、当垆。

对牖:窗户。书经˙顾命:牖间南向,数重篾席。唐˙李公佐˙南柯太守传:吾与诸女坐北牖石榻上,时君少年,亦解骑来看。

金凫:动物名。鸟纲雁形目。状如鸭而略大。体长二尺许,嘴扁,脚短,趾间有蹼,翼长能飞翔,常群居于湖沼中。或称为野鸭。

歆向:人名=刘向和刘歆父子。(公元?~23)字子骏,后改名为秀,刘向之子。为汉代学者,继父业,整理六艺群书,编成七略。对经籍目录学具卓越贡献,为中国目录学之始。

机云:人名=陆机陆云兄弟。(公元261~303)字士衡,晋吴郡华亭(今江苏省松江县)人。祖父陆逊、父亲陆抗皆吴国名将。吴亡后,与弟陆云至洛阳,为晋太常张华所器重,文名大噪,时称为二陆。陆机为晋太康、元康间声誉最着的文学家,诗多乐府及拟古之作,讲求形式的华美整饬;善骈文,辩亡论为其代表作;所着文赋,为古代重要的文学理论作品。着有陆平原集。

苣藤:芝麻也。

菖蒲:植物名。天南星科石菖属,多年生草本植物。地下有长根茎,每年春日从根茎簇生剑状叶,长达三十多公分。初夏叶间抽花茎,着生淡黄色小花,排列成肉穗花序。根茎可制香味料。习俗在端午节取叶插于檐下。亦称为蒲剑、菖蒲、尧韭。

山呼:汉武帝登嵩山,群臣三呼万岁,称为山呼。见汉书˙卷六˙武帝纪。后以此作为臣民祝颂天子之辞。唐˙卢纶˙皇帝感词四首之一:山呼一万岁,直入九重城。西游记˙第十回:山呼万岁,华祝千秋。静鞭三下响,衣冠拜冕旒。或作呼嵩、三呼、嵩呼。

八阵:古代作战阵法:(1)三国诸葛亮有洞当、中黄、龙腾、鸟飞、折冲、虎翼、握机、连衡八阵。见宋˙王应麟˙小学绀珠˙卷九˙制度类˙八陈。(2) 称方阵、圆阵等八种为八阵。文选˙陈琳˙为曹洪与魏文帝书:摅八阵之列,骋奔牛之权。李善˙注:杂兵书曰:八阵:一曰方阵,二曰圆阵,三曰牝阵,四曰牡阵,五曰冲阵,六曰轮阵,七曰浮沮阵,八曰雁行阵。

紫荆:京兆田真,田庆,田广兄弟欲析居,紫荆忽枯,合居则生。

青柏:王衮父死,攀墓柏号哭,柏忽死。

羝有乳时归汉室:公羊产乳,才可以回去。语本汉书˙卷五十四˙苏建传:匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧羝,羝乳乃得归。比喻不可能回去。

马生角日返燕都:传说战国时燕太子丹质于秦而要求回国,秦王不准,说:除非天落下粟来,马生出角来。太子丹仰天长叹,居然上天落下粟来,马也长了角,秦王只好放他走。史记˙卷八十六˙刺客列传˙荆轲传˙太史公曰:世言荆轲,其称太子丹之命,天雨粟,马生角也,太过。后用以比喻极不可能实现的事情。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

笠翁对韵带拼音上卷·七虞原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2022 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号