传播国学经典

养育华夏儿女

笠翁对韵带拼音上卷·十一真

作者:李渔 全集:笠翁对韵 来源:网络 [挑错/完善]

lì wēng duì yùn dài pīn yīn shàng juàn · shí yī zhēn

笠翁对韵带拼音上卷·十一真

lián duì jú , fèng duì lín , zhuó fù duì qīng pín 。

莲对菊,凤对麟,浊富对清贫。

yú zhuāng duì fó shè , sōng gài duì huā yīn 。

渔庄对佛舍,松盖对花茵。

luó yuè sǒu , gě tiān mín , guó bǎo duì jiā zhēn 。

萝月叟,葛天民,国宝对家珍。

cǎo yíng jīn liè mǎ , huā zuì yù lóu rén 。

草迎金埒马,花醉玉楼人。

cháo yàn sān chūn cháng huàn yǒu , sài hóng bā yuè shǐ lái bīn 。

巢燕三春尝唤友,塞鸿八月始来宾。

gǔ wǎng jīn lái , shuí jiàn tài shān céng zuò lì ;

古往今来,谁见泰山曾作砺;

tiān cháng dì jiǔ , rén chuán cāng hǎi jǐ yáng chén 。

天长地久,人传沧海几扬尘。

 

xiōng duì dì , lì duì mín , fù zǐ duì jūn chén 。

兄对弟,吏对民,父子对君臣。

gōu dīng duì fǔ jiǎ , fù mǎo duì tóng yín 。

勾丁对甫甲,赴卯对同寅。

zhé guì kè , zān huā rén , sì hào duì sān rén 。

折桂客,簪花人,四皓对三仁。

wáng qiáo yún wài xì , guō tài yǔ zhōng jīn 。

王乔云外舄,郭泰雨中巾。

rén jiāo hǎo yǒu qiú sān yì , shì yǒu xián qī bèi wǔ lún 。

人交好友求三益,士有贤妻备五伦。

wén jiào nán xuān , wǔ dì píng mán kāi bǎi yuè ;

文教南宣,武帝平蛮开百越;

yì qí xī zhǐ , hán hóu fú hàn juǎn sān qín 。

义旗西指,韩侯扶汉卷三秦。

 

shēn duì wǔ , kǎn duì yín , ā wèi duì yīn chén 。

申对午,侃对訚,阿魏对茵陈。

chǔ lán duì xiāng zhǐ , bì liǔ duì qīng yún 。

楚兰对湘芷,碧柳对青筠。

huā fù fù , cǎo zhēn zhēn , fěn jǐng duì zhū chún 。

花馥馥,草蓁蓁,粉颈对朱唇。

cáo gōng jiān sì guǐ , yáo dì zhì rú shén 。

曹公奸似鬼,尧帝智如神。

nán ruǎn cái láng chā běi fù , dōng lín chǒu nǚ xiào xī pín 。

南阮才郎差北富,东邻丑女效西颦。

sè yàn běi táng , cǎo hào wàng yōu yōu shèn shì ;

色艳北堂,草号忘忧忧甚事;

xiāng nóng nán guó , huā míng hán xiào xiào hé rén 。

香浓南国,花名含笑笑何人。

关键词:笠翁对韵,十一真

解释翻译
[挑错/完善]

葛天民:传说中的上古帝王,其治世不言而信,不化而行,是远古社会理想化的政治领袖人物。晋˙陶渊明˙五柳先生传:无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?南朝梁˙刘勰˙文心雕龙˙明诗:昔葛天氏乐辞云,玄鸟在曲;黄帝云门,理不空绮。

金埒:王武子有马癖,编钱为金埒,常乘马不渡水,曰:是必惜锦障泥。去之,马乃渡水。

作砺:黄何如带,泰山如砺。

扬尘:扬起尘土。

四皓:商山四皓的简称。见商山四皓条。文选˙扬雄˙解嘲:若夫蔺生收功于章表,四皓采荣于南山。文选˙班彪˙王命论:高四皓之名,割肌肤之爱。

三仁:语出论语˙微子:微子去之,箕子为之奴,比干谏而死。孔子曰:殷有三仁焉。指殷代有微子、箕子、比干三个贤人。三人劝谏纣王,不被采纳,微子离去,箕子被贬为奴隶,比干遭到杀害,俱以仁德见称于世。

王乔:汉叶县人,曾为县令。相传其善于神术,曾把鞋子化成两只凫鸟乘坐,进见帝王。

郭泰:汉人,遇雨巾折一角,人效之为折角巾。

三益:语本论语˙季氏:孔子曰:益者三友,损者三友。友直、友谅、友多闻,益矣。三益指直、谅、多闻。后汉书˙卷二十八下˙冯衍传:臣自惟无三益之才,不敢处三损之地,固让而不受之。亦指良朋、益友。晋˙挚虞˙答杜育诗:赖兹三益,如琢如切。文选˙江淹˙杂体诗˙陶征君:素心正如此,开径望三益。

五伦:古代指君臣﹑父子﹑兄弟﹑夫妻﹑朋友之间的五种伦理体系。镜花缘˙第九十九回:门上有了这样能事家人,恩主于五伦之中,虽于朋友这伦有些欠缺,毕竟少了许多应酬之烦。亦作五常。

百越:古代散居南方各地越族的总称。如汉时有闽越﹑瓯越﹑南越﹑骆越等。其文化特征为断发﹑纹身﹑契臂﹑巢居﹑使舟及铸铜鼓等。亦作百粤。

韩侯:韩信淮阴人,年轻时曾忍少年胯下之辱,后助汉高祖伐魏、举赵、降燕、破齐,封为齐王,后徙封楚王,高祖疑其背叛,伪作云梦之会,擒置咸阳,降封淮阴侯,终为吕后所杀。

三秦:项羽分关中地,封秦降将章邯为雍王于咸阳以西,司马欣为塞王于咸阳以东,董翳为翟王于上郡,合称为三秦。

誾:和悦的直言劝告。

侃:刚直。

似鬼:曹操奸伪人称如鬼。

如神:帝尧其智如神。

南阮:晋代的阮咸与阮籍同负盛名,共居道南,合称为南阮。语出晋书˙卷四十九˙阮籍传:咸与籍居道南,诸阮居道北,北阮富,而南阮贫。借指贫穷的人。唐˙戴叔伦˙旅次寄湘南张郎中诗:闭门茅底偶为邻,北阮那怜南阮贫。

东施:春秋越国美女西施因患心病而捧心皱眉,同里丑女东施看见觉得十分美丽,于是摹仿西施捧心皱眉,然却更见其丑,结果同里的人纷纷走避或闭门不出。典出庄子˙天运。后比喻不衡量本身的条件,而盲目胡乱的模仿他人,以致收到反效果。红楼梦˙第三十回:宝玉心中想道:难道这也是个痴丫头,又像颦儿来葬花不成?因又自叹道:若真也葬花,可谓东施效颦,不但不为新奇,且更可厌了!亦作东家效颦、丑女效颦。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

笠翁对韵带拼音上卷·十一真原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号