传播国学经典

养育华夏儿女

笠翁对韵带拼音下卷·二箫

作者:李渔 全集:笠翁对韵 来源:网络 [挑错/完善]

lì wēng duì yùn dài pīn yīn xià juàn · èr xiāo

笠翁对韵带拼音下卷·二箫

qín duì guǎn , fǔ duì piáo , shuǐ guài duì huā yāo 。

琴对管,斧对瓢,水怪对花妖。

qiū shēng duì chūn sè , bái jiān duì hóng xiāo 。

秋声对春色,白缣对红绡。

chén wǔ dài , shì sān cháo , dǒu bǐng duì gōng yāo 。

臣五代,事三朝,斗柄对弓腰。

zuì kè gē jīn lǚ , jiā rén pǐn yù xiāo 。

醉客歌金缕,佳人品玉箫。

fēng dìng luò huā xián bù sǎo , shuāng yú cán yè shī nán shāo 。

风定落花闲不扫,霜余残叶湿难烧。

qiān zǎi xīng zhōu , shàng fù yì gān tóu wèi shuǐ ;

千载兴周,尚父一竿投渭水;

bǎi nián bà yuè , qián wáng wàn nǔ shè jiāng cháo 。

百年霸越,钱王万弩射江潮。

 

róng duì cuì , xī duì zhāo , lù dì duì yún xiāo 。

荣对悴,夕对朝,露地对云霄。

shāng yí duì zhōu dǐng , yīn hù duì yú sháo 。

商彝对周鼎,殷《濩》对虞《韶》。

fán sù kǒu , xiǎo mán yāo , liù zhào duì sān miáo 。

樊素口,小蛮腰,六诏对三苗。

cháo tiān chē yì yì , chū sài mǎ xiāo xiāo 。

朝天车奕奕,出塞马萧萧。

gōng zǐ yōu lán chóng fàn gě , wáng sūn fāng cǎo zhèng lián biāo 。

公子幽兰重泛舸,王孙芳草正联镳。

pān yuè gāo huái , céng xiàng qiū tiān yín xī shuài ;

潘岳高怀,曾向秋天吟蟋蟀;

wáng wéi qīng xīng , cháng yú xuě yè huà bā jiāo 。

王维清兴,尝于雪夜芭蕉。

 

gēng duì dú , mù duì qiáo , hǔ pò duì qióng yáo 。

耕对读,牧对樵,琥珀对琼瑶。

tù háo duì hóng zhǎo , guì jí duì lán ráo 。

兔毫对鸿爪,桂楫对兰桡。

yú qián zǎo , lù cáng qiáo , shuǐ yuǎn duì shān yáo 。

鱼潜藻,鹿藏樵,水远对山遥。

xiāng líng néng gǔ sè , yíng nǚ jiě chuī xiāo 。

湘灵能鼓瑟,赢女解吹箫。

xuě diǎn hán méi héng xiǎo yuàn , fēng chuī ruò liǔ fù píng qiáo 。

雪点寒梅横小院,风吹弱柳覆平桥。

yuè yǒu tōng xiāo , jiàng là bà shí guāng bù jiǎn ;

月牖通宵,绛蜡罢时光不减;

fēng lián dāng zhòu , diāo pán tíng hòu zhuàn nán xiāo 。

风帘当昼,雕盘停后篆难消。

关键词:笠翁对韵,二箫

解释翻译
[挑错/完善]

缣:细致的丝绢。

绡:用生丝织成的丝织品。唐˙白居易˙琵琶行:五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

臣五代:冯道历事后唐、后晋、后辽、后汉、后周。

尚父:吕尚字子牙,东海人。本姓姜,其先封于吕,从其封姓,故称为吕尚。周初贤臣,年老隐于钓,周文王出猎,遇于渭水之阳,相谈甚欢,曰:吾太公望子久矣。因号太公望。载与俱归,立为师。后佐武王克殷,封于齐,后世称为姜太公。亦称为吕望﹑姜尚。

钱王:钱镠为吴越王,作御潮铁槛于江中,未成而潮至,王命万弩射之,潮果退。筑土一升者,赏钱一升。名之曰:钱塘。

悴:1.忧伤﹑忧愁。2.穷困﹑困苦。3.瘦弱﹑枯槁。

彝:古代盛酒的器具或宗庙常用的祭器。尔雅˙释器:彝、卣、罍,器也。郭璞˙注:皆盛酒尊,彝其总名。宋书˙卷四十二˙刘穆之传:功铭鼎彝,义彰典策。

鼎:古代用来烹煮食物的金属器具。圆腹、三足两耳,亦有四足的方鼎。盛行于商、周时代。说文解字:鼎,三足两耳,和五味之宝器也。玉篇˙鼎部:鼎,器也,所以熟食者。

韶:相传为古代虞舜时的乐曲名称。说文解字:韶,虞舜乐也。

樊素、小蛮:白居易妾。诗曰:樱桃樊素口,杨柳小蛮腰。

六诏:滇南池名。补注:诏,蛮夷的王或首领。六诏指唐代西南夷六个部落的总称。在今四川及云南二省交界地,即蒙巂、越析、浪容、邆睒、施浪、蒙舍(蒙舍处最南,亦称为南诏)。唐˙元稹˙蛮子朝诗:西南六诏有遗种,僻在荒陬路寻壅。宋˙陆游˙晚登横溪阁诗:瘴雾不开连六诏,俚歌相答带三巴。

三苗:我国少数民族之一。

奕奕:焕发的样子。

萧萧:状声词:(1)形容马鸣声。唐˙杜甫˙兵车行:车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰 。(2) 形容风声。史记˙卷八十六˙刺客传˙荆轲传:风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。(3)形容落叶声。唐˙杜甫˙登高诗:无边落木萧萧下,不尽长江 衮衮来。

蟋蟀:潘岳有蟋蟀赋。补注:动物名。昆虫纲直翅目蟋蟀科,属节肢动物。体型圆长,为黑褐色,触角细而长,后肢长大,善于跳跃。雄虫翅上有发声器,以两翅摩擦而发声。性好斗。蟋蟀本性怕光,栖身于土中或石砾下,以植物为食,是农作物的害虫。亦称为懒妇、蛐蛐儿、趋趋、促织、吟蛩、王孙。

芭蕉:王维(摩诘)不论四时,尝画雪中芭蕉。

鹿藏蕉:郑人有薪者遇鹿而毙之,藏诸泥中,覆之以蕉,俄而失其处,遂以为梦,顺途而道其事。傍闻者,取之归,告室人曰:薪者梦得鹿,不知其处,失今得之,彼真在梦中已矣。

琥珀:古代松柏等树脂的化石。为淡黄色、褐色或赤褐色的半透明固体,光泽美丽,质脆,燃烧时有香气。可制琥珀酸和各种漆,也可做饰物。或作丹珀、丹魄、虎魄。

琼瑶:美丽的玉石。南史˙卷七十六˙隐逸传下˙邓侑传:色艳桃李,质胜琼瑶。

兔毫:用兔毛制成的笔。后泛指笔。唐˙罗隐˙寄虔州薛大夫诗:会得窥成绩,幽窗染兔毫。兔毫竹管:一种毛笔。秦人以兔毛、竹管制笔。晋˙崔豹˙古今注˙卷下˙问答释义:蒙恬所造即秦笔耳。古以枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被,所谓苍毫,非兔毫竹管也。

鸿爪:比喻往事的痕迹。见雪泥鸿爪条。元˙柳贯˙大雪戏咏诗:践迹嗔鸿爪,全生愧马蹄。雪泥鸿爪:鸿雁踏过雪泥遗留的爪痕。语本宋˙苏轼˙和子由渑池怀旧诗:人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。比喻往事所遗留的痕迹。清˙黄宗羲˙王九公邀集湖舫同毛会侯许霜岩王献廷祝儿诗:雪泥鸿爪知无定,相对那能不黯然。亦作飞鸿踏雪、飞鸿雪爪、飞鸿印雪。

湘灵:相传舜的二妃娥皇、女英,因哀痛舜崩殂,自溺于湘江,化为湘水之神,称为湘灵。宋˙苏轼˙江城子˙凤凰山下雨初晴词:烟敛云收,依约是湘灵。

牖:窗户。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

笠翁对韵带拼音下卷·二箫原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号