传播国学经典

养育华夏儿女

笠翁对韵带拼音下卷·三肴

作者:李渔 全集:笠翁对韵 来源:网络 [挑错/完善]

lì wēng duì yùn dài pīn yīn xià juàn · sān yáo

笠翁对韵带拼音下卷·三肴

shī duì lǐ , guà duì yáo , yàn yǐn duì yīng diào 。

诗对礼,卦对爻,燕引对莺调。

chén zhōng duì mù gǔ , yě zhuàn duì shān yáo 。

辰钟对暮鼓,野馔对山肴。

zhì fāng rǔ , què shǐ cháo , měng hǔ duì shén áo 。

雉方貌,鹊始巢,猛虎对神獒。

shū xīng fú xìng yè , hào yuè shàng sōng shāo 。

疏星浮荇叶,皓月上松梢。

wèi bāng zì gǔ tuī hú liǎn , cóng zhèng yú jīn kuì dǒu shāo 。

为邦自古推瑚琏,从政于今愧斗筲。

guǎn bào xiāng zhī , néng jiāo wàng xíng jiāo qī yǒu ;

管鲍相知,能交忘形胶漆友;

lìn lián yǒu xì , zhōng wéi wěn jǐng shēng sǐ jiāo 。

蔺廉有隙,终为刎颈生死交。

 

gē duì wǔ , xiào duì cháo , ěr yǔ duì shén jiāo 。

歌对舞,笑对嘲,耳语对神交。

yān niǎo duì hài shǐ , tǎ suǐ duì luán jiāo 。

焉鸟对亥豕,獭髓对鸾胶。

yí jiǔ jìng , mò qīng pāo , yí qì duì tóng bāo 。

宜久敬,莫轻抛,一气对同胞。

zhài zūn gān bù bèi , zhāng lù niàn tí páo 。

祭遵甘布被,张禄念绨袍。

huā jìng fēng lái féng kè fǎng , chái fēi yuè dào yǒu sēng qiāo 。

花径风来逢客访,柴扉月到有僧敲。

yè yǔ yuán zhōng , yì kē bù diāo wáng zǐ nài ;

夜雨园中,一颗不雕王子柰;

qiū fēng jiāng shàng , sān chóng céng juǎn dù gōng máo 。

秋风江上,三重曾卷杜公茅。

 

yá duì shè , lǐn duì páo , yù qìng duì jīn náo 。

衙对舍,廪对庖,玉磬对金铙。

zhú lín duì méi lǐng , qǐ fèng duì téng jiāo 。

竹林对梅岭,起凤对腾蛟。

jiāo xiāo zhàng , shòu jǐn páo , lù guǒ duì fēng shāo 。

鲛绡帐,兽锦袍,露果对风梢。

yáng zhōu shū jú yòu , jīng tǔ gòng jīng máo 。

扬州输桔柚,荆土贡菁茅。

duàn shé mái dì chēng sūn shū , dù yǐ zuò qiáo shí sòng jiāo 。

断蛇埋地称孙叔,渡蚁作桥识宋郊。

hǎo mèng nán chéng , qióng xiǎng jiē qián piān jī jī ;

好梦难成,蛩响阶前偏唧唧;

liáng míng yuǎn dào , jī shēng chuāng wài zhèng jiāo jiāo 。

良明远到,鸡声窗外正嘐嘐。

关键词:笠翁对韵,三肴

解释翻译
[挑错/完善]

爻:八卦上的横线,长的全线称为阳爻,断开的两段线称为阴爻。每三爻合成一卦,共八卦,而二卦相重可得六十四卦。易经˙系辞上:爻者, 言乎变者也。

卦:古代卜筮所用的符号。相传为伏羲氏所创,以阴爻()阳爻()相配合,每卦三爻,形成八卦,八卦互相搭配,演为六十四卦。古人观卦象以定吉凶。

引:一种乐府诗体。如:思归引﹑箜篌引。唐˙元稹˙乐府古题序:赋﹑颂﹑引﹑谣﹑……﹑词﹑调,皆诗人六义之余,而作者之旨。

野馔:野外的酒食菜肴。

山肴:山中的野味。

雉方乳:汉鲁恭为中牟令,蝗不入境。河南尹闻之,使人往看,行至桑下,见雉,驯止儿童不捕,曰:雉方将雏。

鹊始巢:月令。

神獒ㄠˊ:犬名,能知人意。

瑚琏:宗庙里用来盛黍稷的礼器。论语˙公冶长:子贡问曰:赐也何如?子曰:女器也。曰:何器也?曰:瑚琏也。

斗筲:比喻才识器量狭小。论语˙子路:斗筲之人,何足算也?幼学琼林˙卷三˙器用类:斗筲言其器小,梁栋谓是大材。亦作筲斗。

管鲍:管仲与其好友鲍叔牙。比喻深厚的友谊。晋˙傅咸˙感别赋:悦朋友之攸摄,慕管鲍之遐踪。

胶漆:比喻情感亲密、深厚。

蔺廉:赵将廉颇与蔺相如争功,相如避之,颇负荆请罪,遂成刎颈之交。

刎颈:语出史记˙卷八十一˙廉颇蔺相如传:卒相与歡,为刎颈之交。比喻可同生共死的至交好友。

焉鸟:古文之讹。

亥豕:语本吕氏春秋˙慎行论˙察传:有读史记者曰:晋师三豕涉河,子夏曰:非也,是己亥也。夫己与三相似,豕与亥相似。后指因文字的形体相近而致传抄或刊刻错误。如:这本书校勘不够严谨,亥豕之误,层出不穷。

獭髓:能补人者。

鸾胶:原注:能续断弦。补注:汉武帝时西海进献鸾鸟脂肪制成的胶,帝用以粘续断弦,弦遂终日不断。见通俗编˙妇女类引汉武外传。后用来比喻男子丧妻后再娶。唐˙刘兼˙秋夕书怀呈戎州郎中诗:鸾胶处处难寻觅,断尽相思寸寸肠。

祭遵:汉光武将。

张禄:范睢在魏,被须贾所害,后为秦相,易姓张禄。须贾使秦,禄私见之,贾不知其为秦相也。曰:范叔何一寒至此?以己绨袍赠之,禄以须贾有故人之意,免死。

王子柰:王祥遭后母之忌,命护园中奈,落则鞭之。祥抱树大哭,奈一颗不落。补注王祥卧冰:王祥自幼丧母,继母不慈,极尽刁难之事,然祥仍非常孝顺。母欲食鱼,天寒地冻,祥解衣卧冰求鱼;母思黄雀炙,黄雀自入,双亲终被祥的孝行所感动。见晋书˙卷三十三˙王祥传。后比喻事亲至孝。

杜公茅:杜甫诗句:八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

廪:粮仓。

庖:厨房。

磬:乐器名:(1)古代用玉石或金属制成的打击乐器。形状像曲尺,可悬挂在架上。数量不一,有单一的特磬,也有成组排列的编磬。(2)寺观礼佛时所敲的铜制乐器。中空 ,形状像钵。僧人敲击用以表示活动的开始或结束。

铙:乐器名:(1)青铜制,形似铃无舌,体短而阔,有中空的短柄可安木把。一般以大﹑中﹑小三件为一组,用以止息击鼓周礼˙地官˙鼓人:以金铙止鼓,以金铎通鼓。郑玄˙注:铙如铃无舌,有秉,执而鸣之,以止击鼓。(2) 铜制的打击乐器 。一副两片,形状像钹,但中间隆起部分较小。清史稿˙卷一○一˙铙歌乐地:铙,笵铜为之,面径一尺二寸。中隆起,穿孔贯紃,左右合击。

竹林:晋朝的山涛、阮籍、嵇康、向秀、刘伶、阮咸、王戎等七人,崇尚老庄之学,轻视礼法,规避尘俗,常集于竹林之下,肆意酣畅,纵情清谈,故称为竹林七贤。注2:竹林七贤中的阮籍、阮咸为叔侄,后敬称人叔侄为竹林。幼学琼林˙卷二˙叔侄类:竹林,叔侄之称。

梅岭:英州司寇种梅三十株于大庾岭,故庾岭多梅。

鲛绡:传说中鲛人所织的丝绢、薄纱。南海有鲛人,水居如鱼,不废织绩,常出卖绡,眼能泣珠。

兽锦:集麟豹毳(),织为文绮。

断蛇:孙叔敖春秋楚人。蒍贾之子。儿时于路上见两头蛇,闻人言,见此蛇者必死,自以为将死,而恐后人见之又死,乃杀而埋之。及长,性恭俭,代虞丘为楚相,施教导民,三月而楚大治。彼曾三得相而不喜,三去相而不悔,不以得失为意,史称循吏。

渡蚁:宋郊见蚁为雨溺,渡而活之,后为状元。

唧唧:形容虫鸣声。唐˙王维˙青雀歌:犹胜黄雀争上下,唧唧空仓复若何。唐˙李郢˙宿杭州虚白堂诗:秋月斜明虚白堂,寒蛩唧唧树苍苍。

嘐嘐:鸡鸣声。可引申为:形容言语夸张、言行不一致。孟子˙尽心下:何以谓之狂也?曰:其志嘐嘐然。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

笠翁对韵带拼音下卷·三肴原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号