传播国学经典

养育华夏儿女

笠翁对韵带拼音下卷·八庚

作者:李渔 全集:笠翁对韵 来源:网络 [挑错/完善]

lì wēng duì yùn dài pīn yīn xià juàn · bā gēng

笠翁对韵带拼音下卷·八庚

xíng duì mào , sè duì shēng , xià yì duì zhōu jīng 。

形对貌,色对声,夏邑对周京。

jiāng yún duì jiàn shù , yù qìng duì yín zhēng 。

江云对涧树,玉罄对银筝。

rén lǎo lǎo , wǒ qīng qīng , xiǎo yàn duì chūn yīng 。

人老老,我卿卿,晓燕对春莺。

xuán shuāng chōng yù chǔ , bái lù zhù jīn jīng 。

玄霜舂玉杵,白露贮金茎。

gǔ kè jūn shān qiū nòng dí , xiān rén gōu lǐng yè chuī shēng 。

贾客君山秋弄笛,仙人缑岭夜吹笙。

dì yè dú xīng , jìn dào hàn gāo néng yòng jiàng ;

帝业独兴,尽道汉高能用将;

fù shū kōng dú , shuí yán zhào kuò shàn zhī bīng 。

父书空读,谁言赵括善知兵。

 

gōng duì yè , xìng duì qíng , yuè shàng duì yún xíng 。

功对业,性对情,月上对云行。

chéng lóng duì fù jì , làng yuàn duì péng yíng 。

乘龙对附骥,阆苑对蓬瀛。

chūn qiū bǐ , yuè dàn píng , dōng zuò duì xī chéng 。

春秋笔,月旦评,东作对西成。

suí zhū guāng zhào shèng , hé bì jià lián chéng 。

隋珠光照乘,和璧价连城。

sān jiàn sān rén táng jiāng yǒng , yì qín yí hè zhào gōng qīng 。

三箭三人唐将勇,一琴一鹤赵公清。

hàn dì qiú xián , zhào fǎng yán tān féng gù jiù ;

汉帝求贤,诏访严滩逢故旧;

sòng tíng yōu lǎo , nián zūn luò shè zhòng qí yīng 。

宋廷优老,年尊洛社重耆英。

 

hūn duì dàn , huì duì míng , jiǔ yǔ duì xīn qíng 。

昏对旦,晦对明,久雨对新晴。

liǎo wān duì huā gǎng , zhú yǒu duì méi xiōng 。

蓼湾对花港,竹友对梅兄。

huáng shí sǒu , dān qiū shēng , quǎn fèi duì jī míng 。

黄石叟,丹丘生,犬吠对鸡鸣。

mù shān yún wài duàn , xīn shuǐ yuè zhōng píng 。

暮山云外断,新水月中平。

bàn tà qīng fēng yí wǔ mèng , yì lí hǎo yǔ chèn chūn gēng 。

半榻清风宜午梦,一犁好雨趁春耕。

wáng dàn dēng yōng , wù wǒ shí nián chí zuò xiàng ;

王旦登庸,误我十年迟作相;

liú fén bú dì , kuì tā duō shì zǎo chéng míng 。

刘蕡不第,愧他多士早成名。

关键词:笠翁对韵,八庚

解释翻译
[挑错/完善]

卿卿:王衍妻呼衍曰:卿。衍曰:奈何卿我?妻曰:我不卿卿,谁复卿卿。补注:古人对妻子或朋友的称呼。南朝宋˙刘义庆˙世说新语˙惑溺:亲卿爱卿,是以卿卿;我不卿卿,谁当卿卿?晋书˙卷五十˙庾峻传:卿自君我,我自卿卿,我自有我家法,卿自用卿家法。补注.王衍:人名:(1)(公元246~311)字夷甫,晋临沂人,王祥之孙。时人称其丰姿高彻,如瑶林琼树。以清谈著称,累官至司徒,护东海王越丧回。西晋亡,投降石勒,为石勒所杀。

玉杵:裴忱遇云翘夫人,与诗曰:一饮金浆百感生,元霜捣尽见云英。蓝桥便是神仙窟,何必区区上玉京。后过蓝桥见一妪揖之,求饮。妪使云英持一瓯浆,令饮之。因诗合,欲娶云英。妪曰须以玉杵为聘,乃可。后忱果得玉杵聘之。俱仙去。

金茎:汉武帝作铜柱承露,上有仙人掌持玉盘接露。又魏明帝亦作承露茎,高十一丈。

君山:贾客过仙山,遇仙人吹笛。补注:山名:(1)位于江苏省江阴县北,俯临长江,设有炮台,为江防要地。(2) 位于湖南省岳阳县西南,洞庭湖中。或称为湘山、洞庭山。(3) 位于安徽省盱眙县东北。或称为军山。(4) 位于江西省宜黄县东。或称为军山、军峰山。

缑ㄍㄡ岭:周灵王太子晋,好吹笙,作凤凰鸣。遇浮丘公,接上篙山。后于七月七日乘白鹤过缑氏山头,拱手谢别时人而去。

高帝:汉高帝问韩信,将兵几何?信曰:多多益善。帝曰:升下不善兵,而善将将。

赵括:括父赵盾善兵。盾卒,括不用其法,以致大败。

乘龙:杜甫诗曰:门阑多喜气,女婿喜乘龙。

附骥:比喻攀附他人而成名。红楼梦˙第三十七回:若如此便起;若不依我,我也不敢附骥了。亦作附骥尾。

春秋笔:孔子作春秋,一字荣于华衮,一字严于铁钺。游夏诸贤不能赞一词。

月旦评:汉代许劭好品评人物,每月变更评论品题,称为月旦评。见后汉书˙卷六十八˙许劭传。后用以泛称品评人物。唐˙陆龟蒙˙再抒鄙怀用伸酬谢袭美诗:纵有月旦评,未能天下知。亦称为月旦。

唐将:薛仁贵东征,三箭毙三人。军中歌曰:大将军三箭定天山,壮士长歌入汉关。

赵公:赵汴守成都,以琴鹤自随。

汉帝:汉光武与严子陵友善,即位命访之。陵在富春江披蓑钓泽中。载以至朝,帝以故人礼敬之,尝与同寝。陵以足加帝腹。太史奏曰:有客星犯帝座。

宋廷:宋文彦博、富弼诸人,在洛阳作耆英社。

王旦:宋王旦卒,王钦若曰:子明迟我十年宰相。

刘蕡:刘蕡,字去华,幽州昌平人,生卒年不详,唐代进士。性沉健善谋,通晓春秋,常言古代兴亡诸事,有救世之心。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

笠翁对韵带拼音下卷·八庚原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号