传播国学经典

养育华夏儿女

千字文全文带拼音

作者:周兴嗣 全集:千字文 来源:网络 [挑错/完善]
tiān xuán huáng   zhòu hóng huāng  
yuè yíng   chén xiǔ liè zhāng  
宿
hán lái shǔ wǎng   qiū shōu dōng cáng  
rùn chéng suì   tiáo yáng  
yún téng zhì   jié wéi shuāng  
jīn shēng shuǐ   chū kūn gāng  
jiàn hào què   zhū chēng guāng  
guǒ zhēn nài   cài zhòng jiè jiāng  
hǎi xián dàn   lín qián xiáng  
lóng shī huǒ   niǎo guān rén huáng  
shǐ zhì wén   nǎi shāng  
tuī wèi ràng guó   yǒu táo táng  
diào mín zuì   zhōu yīn tāng  
zuò cháo wèn dào   chuí gǒng píng zhāng  
ài shǒu   chén róng qiāng  
xiá ěr   shuài bīn guī wáng  
míng fèng zài zhú   bái shí chǎng  
huà bèi cǎo   lài wàn fāng  
gài shēn   cháng  
gōng wéi yǎng   gǎn huǐ shāng  
zhēn jié   nán xiào cái liáng  
zhī guò gǎi   néng wàng  
wǎng tán duǎn   shì cháng  
xìn shǐ   nán liáng  
使
bēi rǎn   shī zàn gāo yáng  
jǐng xíng wéi xián   niàn zuò shèng  
jiàn míng   xíng duān biǎo zhèng  
kōng chuán shēng   táng tīng  
huò yīn è   yuán shàn qìng  
chǐ fēi bǎo   cùn yīn shì jìng  
shì jūn   yuē yán jìng  
xiào dāng jié   zhōng jìn mìng  
lín shēn báo   xīng wēn qìng  
lán xīn   sōng zhī shèng  
chuān liú   yuān chéng yìng  
róng zhǐ ruò   yán ān dìng  
chū chéng měi   shèn zhōng lìng  
róng suǒ   shèn jìng  
xué yōu dēng shì   shè zhǐ cóng zhèng  
cún gān táng   ér yǒng  
shū guì jiàn   bié zūn bēi  
shàng xià   chàng suí  
wài shòu xùn   fèng  
zhū shú   yōu ér  
kǒng huái xiōng   tóng lián zhī  
怀
jiāo yǒu tóu fēn   qiē zhēng  
rén yǐn   zào  
jié lián tuì   diān pèi fěi kuī  
退
xìng jìng qíng   xīn dòng shén  
shǒu zhēn zhì mǎn   zhú  
jiān chí cāo   hǎo jué  
huá xià   dōng èr jīng  
西
bèi máng miàn luò   wèi jīng  
gōng diàn pán   lóu guān fēi jīng  
殿
xiě qín shòu   huà cǎi xiān líng  
bǐng shè páng   jiá zhàng duì yíng  
yán shè   sègrave; chuī shēng  
shēng jiē   biàn zhuàn xīng  
yòu tōng guǎng nèi   zuǒ chéng míng  
广
fén diǎn   qún yīng  
gǎo zhōng   shū jīng  
稿
luó jiāng xiàng   xiá huái qīng  
fēng xiàn   jiā qiān bīng  
gāo guān péi niǎn   zhèn yīng  
shì chǐ   chē jià féi qīng  
gōng mào shí   bēi míng  
pán yǐn   zuǒ shí ā héng  
yǎn zhái   wēi dàn shú yíng  
huán gōng kuāng   ruò qīng  
huí hàn huì   yuè gǎn dīng  
jùn   duō shì shí níng  
jìn chǔ gēng   zhào wèi kùn héng  
jiǎ miè guó   jiàn huì méng  
zūn yuē   hán fán xíng  
jiǎn   yòng jūn zuì jīng  
xuān wēi shā   chí dān qīng  
jiǔ zhōu   bǎi jùn qín bìng  
yuè zōng tài dài   chán zhǔ yún t&iacuiacute;ng  
yàn mén sài   tián chì chéng  
kūn chí jié shí   dòng tíng  
kuàng yuǎn mián miǎo   yán xiù yǎo míng  
zhì běn nóng   jià  
chù zǎi nán   shǔ  
shuì shú gòng xīn   quàn shǎng chù zhì  
mèng dūn   shǐ bǐng zhí  
shù zhōng yōng   láo qiān jǐn chì  
líng yīn chá   jiàn mào biàn  
jué jiā yóu   miǎn zhī zhí  
xǐng gōng jiè   chǒng zēng kàng  
dài jìn chǐ   lín gāo xìng  
liǎng shū jiàn   jiè shuí  
suǒ xián chù   chén liào  
qiú xún lùn   sǎn xiāo yáo  
xīn zòu lěi qiǎn   xiè huān zhāo  
de   yuán mǎng chōu tiáo  
wǎn cuì   tóng zǎo diāo  
chén gēn wěi   luò piāo yáo  
you kūn yùn   líng jiàng xiāo  
dān wán shì   náng xiāng  
yóu yōu wèi   zhǔ ěr yuán qiáng  
shàn cān fàn   shì kǒu chōng cháng  
bǎo pēng zǎi   yàn zāo kāng  
qīn jiù   lǎo shào liáng  
qiè fǎng   shì jīn wéi fáng  
wán shàn yuán jié   yín zhú wěi huáng  
zhòu mián mèi   lán sǔn xiàng chuáng  
xián jiǔ yàn   jié bēi shāng  
jiǎo shǒu dùn   yuè qiě kāng  
hòu   zhēng cháng  
sǎng zài bài   sǒng kǒng huáng  
jiān dié jiǎn yào   shěn xiáng  
hài gòu xiǎng   zhí yuàn liáng  
luó   hài yuè chāo xiāng  
zhū zhǎn zéi dào   huò pàn wáng  
shè liáo wán   qín ruǎn xiāo &nbnbsp;
tián lún zhǐ   jūn qiǎo rèn diào  
shì fēn   bìng jiē jiā miào  
máo shī shū   gōng pín yán xiào  
姿
nián shǐ měi cuī   huī lǎng yào  
xuán xuán   huì huán zhào  
zhǐ xīn xiū   yǒng suí shào  
yǐn lǐng   yǎng láng miào  
shù dài jīn zhuāng   pái huái zhān tiào  
lòu guǎ wén   méng děng qiào  
wèi zhù zhě   yān zāi  

关键词:千字文

解释翻译
[挑错/完善]

 苍天是黑色的,大地是黄色的;茫茫宇宙辽阔无边。

 太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中。

 寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割,冬天里忙着储藏。

 积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。

 云气升到天空,遇冷就形成雨;露水碰上寒夜,很快凝结为霜。

 金子生于金沙江底,玉石出自昆仑山岗。

 最有名的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。

 果子中最珍贵的是李和柰,蔬菜中最看重的是芥和姜。

 海水咸,河水淡;鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。

 龙师、火帝、鸟官、人皇:这都是上古时代的帝皇官员。

 有了仓颉,开始创造了文字,有了嫘祖,人们才穿起了遮身盖体的衣裳。

 唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。

 安抚百姓,讨伐暴君,有周武王姬发和商君成汤。

 贤君身坐朝廷,探讨治国之道,垂衣拱手,和大臣共商国事。

 他们爱抚、体恤老百姓,四方各族人都归附向往。

 远远近近都统一在一起,全都心甘情屈服贤君。

 凤凰在竹林中欢鸣,白马在草场上觅食,国泰民安,处处吉祥。

 贤君的教化覆盖大自然的一草一木,恩泽遍及天下百姓。

 人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。

 恭蒙父母亲生养爱护,不可有一丝一毫的毁坏损伤。

 女子要思慕那些为人称道的贞妇洁女,男子要效法有德有才的贤人。

 知道自己有过错,一定要改正;适合自己干的事,不要放弃。

 不要去谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。

 诚实的话要能经受时间的考验;器度要大,让人难以估量。

 墨子为白丝染色不褪而悲泣,「诗经」中因此有「羔羊」篇传扬。

 高尚的德行只能在贤人那里看到;要克制私欲,努力仿效圣人。

 养成了好的道德,就会有好的名声;就像形体端庄,仪表也随之肃穆一样。

 空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。

 祸害是因为多次作恶积累而成,幸福是由于常年行善得到的奖赏。

 一尺长的璧玉算不上宝贵,一寸短的光阴却值得去争取。

 供养父亲,待奉国君,要做到认真、谨慎、恭敬。

 对父母孝,要尽心竭力;对国君忠,要不惜献出生命。

 要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,让父母冬暖夏凉。

 能这样去做,德行就同兰花一样馨香,同青松一样茂盛。

 还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。

 仪态举止要庄重,看上去若有所思;言语措辞要稳重,显得从容沉静。

 无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。

 有德能孝是事业显耀的基础,这样的人声誉盛大,传扬不已。

 学习出色并有余力,就可走上仕道〈做官〉,担任一定的职务,参与国家的政事。

 召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。

 选择乐曲要根据人的身份贵贱有所不同;采用礼节要按照人的地位高低有所区别。

 长辈和小辈要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。

 在外面要听从师长的教诲,在家里要遵守母亲的规范。

 对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。

 兄弟之间要非常相爱,因为同受父母血气,犹如树枝相连。

 结交朋友要意相投,学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。

 仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在最仓促、危急的情况下也不能拋离。

 气节、正义、廉洁、谦让的美德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。

 品性沉静淡泊,情绪就安逸自在;内心浮躁好动,精神就疲惫困倦。

 保持纯洁的天性,就会感到满足;追求物欲享受,天性就会转移改变。

 坚持高尚铁情操,好的职位自然会为你所有。

 古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。

 东京洛阳背靠北邙山,南临洛水;西京长安左跨渭河,右依泾水。

 宫殿盘旋曲折,重重迭迭;楼阁高耸如飞,触目惊心。

 宫殿上绘着各种飞禽走兽,描出五彩的天仙神灵。

 正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的账幕对着高高的楹柱。

 宫殿中大摆宴席,乐人吹笙鼓瑟,一片歌舞升平的景象。

 登上台阶进入殿堂的文武百官,帽子团团转,像满天的星星。

 右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。

 这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。

 书殿中有杜度的草书、钟繇的录书,还有漆写的古籍和孔壁中的经典。

 宫延内将想依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。

 他们每户有八县之广的封地,配备成千以上的士兵。

 他们戴着高高的官帽,陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。

 他们的子孙世代领受俸禄,奢侈豪富,出门时轻车肥马,春风得意。

 朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石上流传后世。

 周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”;伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。

 周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成?

 齐桓公九次会合诸侯,出兵援助势单力薄和面临危亡的诸侯小国。

 汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相传说。

 能人治政勤勉努力,全靠许多这样的贤士,国家才富强安宁。

 晋、楚两国在齐之后称霸,赵、魏两国因连横而受困于秦。

 晋献公向虞国借路去消灭虢国;晋文公在践土与诸侯会盟,推为盟主。

 萧何遵循简约刑法的精神制订九律,韩非却受困于自己所主张的严酷刑法。

 秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,带兵打仗最为高明。

 他们的声威远传到沙漠边地,美誉和画像一起流芳后代。

 九州处处有留有大禹治水的足迹,全国各郡在秦并六国后归于统一。

 五岳中人们最尊崇东岳泰山,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。

 名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。

 赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东钜野,望湖上湖南洞庭。

 江河源远流长,湖海宽广无边。名山奇谷幽深秀丽,气象万千。

 治国的根本在发展农业,要努力做好播种收获这些农活。

 一年的农活该开始干起来了,我种上小米,又种上高梁。

 收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,官府应按农户的贡献大小给予奖励或处罚。

 孟轲夫子崇尚纯洁,史官子鱼秉性刚直。

 做人要尽可能合乎中庸的标准,勤奋、谦逊、谨慎,懂得规劝告诫自己。

 听别人说话,要仔细审察是否合理;看别人面孔,要小心辨析他的脸色。

 要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。

 听到别人的讥讽告诫,要反省自身;备受恩宠不要得意忘形,对抗权尊。

 知道有危险耻辱的事快要发生,还不如归隐山林为好。

 疏广疏受预见到危患的苗头才告老还乡,哪里有谁逼他们除下官印?

 离群独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。

 想想古人的话,翻翻古人的书,消往日的忧虑,乐得逍遥舒服。

 轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。

 池里的荷花开得光润鲜艳,园中的草木抽出条条嫩枝。

 枇杷到了岁晚还是苍翠欲滴,梧桐刚刚交秋就早早地凋谢了。

 陈根老树枯倒伏,落叶在秋风里四处飘荡。

 寒秋之中,鲲鹏独自高飞,直冲布满彩霞的云霄。

 汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,眼睛注视的都是书袋和书箱。

 说话最怕旁若无人,毫无禁忌;要留心隔着墙壁有人在贴耳偷听。

 安排一日三餐的膳食,要适合各位的口味,能让大家吃饱。

 饱的时候自然满足于大鱼大肉,饿的时候应当满足于粗菜淡饭。

 亲属、朋友会面要盛情款待,老人、小孩的食物应和自己不同。

 小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服待好主人。

 绢制的团扇像满月一样又白又圆,银色的烛台上烛火辉煌。

 白日小憩,晚上就寝,有青篾编成的竹席和象牙雕屏的床榻。

 奏着乐,唱着歌,摆酒开宴;接过酒杯,开怀畅饮。

 情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。

 子孙继承了祖先的基业,一年四季的祭祀大礼不能疏忘。

 跪着磕头,拜了又拜;礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。

 给别人写信要简明扼要,回答别人间题要详细周全。

 身上有了污垢,就想洗澡,好比手上拿着烫的东西就希望有风把它吹凉。

 家里有了灾祸,连牲畜都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。

 对抢劫、偷窃、反叛、逃亡的人要严厉惩罚,该抓的抓,该杀的杀。

 吕布擅长射箭,宜僚有弄丸的绝活,嵇康善于弹琴,阮籍能撮口长啸。

 蒙恬造出毛笔,蔡伦发明造纸,马钧巧制水车,任公子垂钓大鱼。

 他们的技艺有的解人纠纷,有的方便群众,都高明巧妙,为人称道。

 毛嫱、西施年轻美貌,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。

 可惜青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉永远朗照。

 高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。

 行善积德才能像薪尽火传那样精神长存,子孙安康全靠你留下吉祥的忠告。

 如此心地坦然,方可以昂头迈步,应付朝廷委以的重任。

 如此无愧人生,尽可以整束衣冠,庄重从容地高瞻远望。

 这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚味无知的人一样空活一世,让人耻笑。

 编完「千字文」乌发皆白,最后剩下“焉、哉、乎、也”这几个语气助词。

《千字文全文带拼音》相关阅读
你可能喜欢
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

千字文全文带拼音原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2022 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号