传播国学经典

养育华夏儿女

信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

《信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉! 》出自诗经》!

guó fēng · wèi fēng · méng

国风·卫风·氓

méng zhī chī chī , bào bù mào sī ;

氓之蚩蚩,抱布贸丝;

fěi lái mào sī , lái jí wǒ móu 。

匪来贸丝,来即我谋。

sòng zǐ shè qí , zhì yú dùn qiū ;

送子涉淇,至于顿丘;

fěi wǒ qiān qī , zǐ wú liáng méi ;

匪我愆期,子无良媒;

qiāng zǐ wú nù , qiū yǐ wéi qī 。

将子无怒,秋以为期。

chéng bǐ guǐ yuán , yǐ wàng fù guān ;

乘彼垝垣,以望复关;

bú jiàn fù guān , qì tì lián lián 。

不见复关,泣涕涟涟。

jì jiàn fù guān , zài xiào zài yán 。

既见复关,载笑载言。

ěr bǔ ěr shì , tǐ wú jiù yán ;

尔卜尔筮,体无咎言;

yǐ ěr jū lái , yǐ wǒ huì qiān 。

以尔车来,以我贿迁。

sāng zhī wèi luò , qí yè wò ruò 。

桑之未落,其叶沃若。

xū jiē jiū xī ! wú shí sāng shèn !

于嗟鸠兮!无食桑葚!

xū jiē nǚ xī ! wú yǔ shì dān !

于嗟女兮!无与士耽!

shì zhī dān xī , yóu kě tuō yě ;

士之耽兮,犹可说也;

nǚ zhī dān xī , bù kě tuō yě 。

女之耽兮,不可说也。

sāng zhī luò yǐ , qí huáng ér yǔn ;

桑之落矣,其黄而陨;

zì wǒ cú ěr , sān suì shí pín 。

自我徂尔,三岁食贫。

qí shuǐ shāng shāng , jiàn jū wéi cháng 。

淇水汤汤,渐车帷裳。

nǚ yě bù shuǎng , shì èr qí xíng ;

女也不爽,士贰其行;

shì yě wǎng jí , èr sān qí dé 。

士也罔极,二三其德。

sān suì wéi fù , mí shì láo yǐ !

三岁为妇,靡室劳矣!

sù xīng yè mèi , mí yǒu zhāo yǐ !

夙兴夜寐,靡有朝矣!

yán jì suì yǐ , zhì yú bào yǐ !

言既遂矣,至于暴矣!

xiōng dì bú zhì , xì qí xiào yǐ !

兄弟不知,咥其笑矣!

jìng yán sī zhī , gōng zì dào yǐ !

静言思之,躬自悼矣!

jí ěr xié lǎo , lǎo shǐ wǒ yuàn ;

及尔偕老,老使我怨;

qí zé yǒu àn , xí zé yǒu pàn 。

淇则有岸,隰则有泮。

zǒng jiǎo zhī yàn , yán xiào yàn yàn 。

总角之宴,言笑晏晏。

xìn shì dàn dàn , bù sī qí fǎn 。

信誓旦旦,不思其反。

fǎn shì bù sī , yì yǐ yān zāi !

反是不思,亦已焉哉!

关键词:诗经,氓

解释翻译
[挑错/完善]

憨厚农家小伙子,怀抱布匹来换丝。其实不是真换丝,找个机会谈婚事。

送郎送过淇水西,到了顿丘情依依。不是我愿误佳期,你无媒人失礼仪。

望郎休要发脾气,秋天到了来迎娶。爬上那垛破土墙,遥向复关凝神望。

复关远在云雾中,不见情郎泪千行。情郎即从复关来,又说又笑喜洋洋。

你去卜卦求神仙,没有凶兆心欢畅。赶着你的车子来,为我搬运好嫁妆。

桑树叶子未落时,缀满枝头绿萋萋。嘘嘘那些斑鸠儿,别把桑葚吃嘴里。

哎呀年轻姑娘们,别对男人情依依。男人若是恋上你,要丢便丢太容易。

女人若是恋男子,要想解脱难挣离。桑树叶子落下了,枯黄憔悴任飘摇。

自从嫁到你家来,三年穷苦受煎熬。淇水茫茫送我归,水溅车帷湿又潮。

我做妻子没差错,是你男人太奸刁。反覆无常没准则,变心缺德耍花招。

婚后三年守妇道,繁重家务不辞劳。起早睡晚不嫌苦,忙里忙外非一朝。

谁知家业已成后,渐渐对我施凶暴。兄弟不知我处境,个个见我哈哈笑。

静下心来细细想,独自伤神泪暗抛。当年发誓偕白头,如今未老心先忧。

淇水滔滔终有岸,沼泽虽宽有尽头。回想少时多欢乐,谈笑之间露温柔。

海誓山盟犹在耳,哪料反目竞成仇。莫再回想背盟事,既已终结便罢休!

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

(1)氓:《说文》“氓,民也。”本义为外来的百姓,这里指自彼来此之民,男子之代称。蚩(chī)蚩:通“嗤嗤”,笑嘻嘻的样子。一说憨厚、老实的样子。

(2)贸:交易。抱布贸丝是以物易物。

(3)“匪来”二句:是说那人并非真来买丝,是找我商量事情来了。所商量的事情就是结婚。匪:通“非”,读为“fěi”。即:走近,靠近。谋:商量。古音咪(mī)。

(4)淇:卫国河名。今河南淇河。

(5)顿丘:地名。今河南清丰。丘:古读如“欺”。

(6)愆(qiān):过失,过错,这里指延误。这句是说并非我要拖延约定的婚期而不肯嫁,是因为你没有找好媒人。

(7)将(qiāng):愿,请。无:通“毋”,不要。

(8)乘:登上。垝(guǐ)垣(yuán):倒塌的墙壁。垝,倒塌。垣,墙壁。

(9)复关:①复,返。关:在往来要道所设的关卡。女望男到期来会。他来时一定要经过关门。一说“复”是关名。 ②复关:卫国地名,指“氓”所居之地。

(10)涕:眼泪;涟涟:涕泪下流貌。她初时不见彼氓回到关门来,以为他负约不来了,因而伤心泪下。

(11)载(zaì):动词词头,无义。

(12)尔卜尔筮(shì):烧灼龟甲的裂纹以判吉凶,叫做“卜”。用蓍(shī)草占卦叫做“筮”。体:指龟兆和卦兆,即卜筮的结果。

(13)咎(jiù):不吉利,灾祸。无咎言:就是无凶卦。

(14)贿:财物,指嫁妆,妆奁(lián)。以上四句是说你从卜筮看一看吉凶吧,只要卜筮的结果好,你就打发车子来迎娶,并将嫁妆搬去。

(15)沃若:犹“沃然”,像水浸润过一样有光泽。以上二句以桑的茂盛时期比自己恋爱满足,生活美好的时期。

(16)于嗟鸠兮:于:通“吁”(xū)本义为表示惊怪、不然、感慨等,此处与嗟皆表感慨。鸠:斑鸠。传说斑鸠吃桑葚过多会醉。

(17)耽(dān):迷恋,沉溺,贪乐太甚。

(18)说:通“脱”,解脱。

(19)陨(yǔn):坠落,掉下。这里用黄叶落下比喻女子年老色衰。黄:变黄。其黄而陨:犹《裳裳者华》篇的“芸其黄矣”,芸也是黄色。

(20)徂(cú):往;徂尔:嫁到你家。

(21)食贫:过贫穷的生活。

(22)汤(shāng)汤:水势浩大的样子。

(23)渐(jiān):浸湿。帷(wéi)裳(cháng):车旁的布幔。以上两句是说被弃逐后渡淇水而归。

(24)爽:差错。

(25)贰:“貣(tè)”的误字。“貣”就是“忒”,和“爽”同义。这里指爱情不专一。以上两句是说女方没有过失而男方行为不对。

(26)罔:无,没有;极:标准,准则。

(27)二三其德:在品德上三心二意,言行为前后不一致。

(28)靡室劳矣:言所有的家庭劳作一身担负无余。室劳:家务劳动。靡:无。

(29)“夙兴”二句:就是说起早睡迟,朝朝如此,不能计算了。夙:早。兴:起来。

(30)言既遂矣:“言”字为语助词,无义。既遂:就是《谷风》篇“既生既育”的意思,言愿望既然已经实现。

(31)咥(xì):笑的样子。以上两句是说兄弟还不晓得我的遭遇,见面时都讥笑我啊。

(32)静言思之:静下心来好好地想一想,言:音节助词,无实义。

(33)躬自悼矣:自身独自伤心。躬,自身;悼,伤心。

(34)“及尔”二句:当初曾相约和你一同过到老,偕老之说徒然使我怨恨罢了。

(35)隰(xí):低湿的地方;当作“湿”,水名,就是漯河,黄河的支流,流经卫国境内。泮(pàn):通“畔”水边,边岸。以上二句承上文,以水流必有畔岸,喻凡事都有边际,而自己愁思无尽。言外之意,如果和这样的男人偕老,那就苦海无边了。

(36)总角:古代男女未成年时把头发扎成丫髻,称总角。这里指代少年时代。宴:快乐。

(37)晏晏(yàn):欢乐,和悦的样子。

(38)旦旦:诚恳的样子。

(39)反:即“返”字。不思其反:不曾想过会违背誓言。

(40)反是不思:违反这些。是,指示代词,指代誓言。是重复上句的意思,变换句法为的是和下句叶韵。

(41)已:了结,终止。焉哉(古读如兹zī):语气词连用,加强语气,表示感叹。末句等于说撇开算了罢!

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人周易起名关于本站免责声明

Copyright © 2016-2023 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号