传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·鹿鸣之什·采薇

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · lù míng zhī shí · cǎi wēi

小雅·鹿鸣之什·采薇

cǎi wēi cǎi wēi ! wēi yì zuò zhǐ 。

采薇采薇!薇亦作止。

yuē guī yuē guī ! suì yì mù zhǐ 。

曰归曰归!岁亦莫止。

mǐ shì mǐ jiā , xiǎn yǔn zhī gù 。

靡室靡家,猃狁之故。

bù huáng qǐ jū , xiǎn yǔn zhī gù 。

不遑启居,猃狁之故。

cǎi wēi cǎi wēi ! wēi yì róu zhǐ 。

采薇采薇!薇亦柔止。

yuē guī yuē guī ! xīn yì yōu zhǐ 。

曰归曰归!心亦忧止。

yōu xīn liè liè , zài jī zài kě 。

忧心烈烈,载饥载渴。

wǒ shù wèi dìng , mí shǐ guī pìn 。

我戍未定,靡使归聘。

cǎi wēi cǎi wēi ! wēi yì gāng zhǐ 。

采薇采薇!薇亦刚止。

yuē guī yuē guī ! suì yì yáng zhǐ 。

曰归曰归!岁亦阳止。

wáng shì mí gǔ , bù huáng qǐ chǔ 。

王事靡盬,不遑启处。

yōu xīn kǒng jiù , wǒ xíng bù lái 。

忧心孔疚,我行不来。

bǐ ěr wéi hé ? wéi cháng zhī huā 。

彼尔维何?维常之华。

bǐ lù sī hé ? jūn zǐ zhī jū 。

彼路斯何?君子之车。

róng jū jì jià , sì mǔ yè yè 。

戎车既驾,四牡业业。

qǐ gǎn dìng jū ? yī yuè sān jié 。

岂敢定居?一月三捷。

jià bǐ sì mǔ , sì mǔ kuí kuí 。

驾彼四牡,四牡骙骙。

jūn zǐ suǒ yī , xiǎo rén suǒ bì 。

君子所依,小人所腓。

sì mǔ yì yì , xiàng mǐ yú fú 。

四牡翼翼,象弭鱼服。

qǐ bù rì jiè , xiǎn yǔn kǒng jí 。

岂不日戒,猃狁孔棘。

xī wǒ wǎng yǐ , yáng liǔ yī yī 。

昔我往矣,杨柳依依。

jīn wǒ lái sī , yù xuě fēi fēi 。

今我来思,雨雪霏霏。

xíng dào chí chí , zài kě zài jī 。

行道迟迟,载渴载饥。

wǒ xīn shāng bēi , mò zhī wǒ āi !

我心伤悲,莫知我哀!

关键词:古诗三百首,诗经,战争,思乡,小雅,鹿鸣之什

解释翻译
[挑错/完善]

采薇采薇一把把,薇菜新芽已长大。说回家呀道回家,眼看一年又完啦。有家等于没有家,为跟玁狁去厮杀。没有空闲来坐下,为跟玁狁来厮杀。

采薇采薇一把把,薇菜柔嫩初发芽。说回家呀道回家,心里忧闷多牵挂。满腔愁绪火辣辣,又饥又渴真苦煞。防地调动难定下,书信托谁捎回家!

采薇采薇一把把,薇菜已老发杈枒。说回家呀道回家,转眼十月又到啦。王室差事没个罢,想要休息没闲暇。满怀忧愁太痛苦,生怕从此不回家。

什么花儿开得盛?棠棣花开密层层。什么车儿高又大?高大战车将军乘。驾起兵车要出战,四匹壮马齐奔腾。边地怎敢图安居?一月要争几回胜!

驾起四匹大公马,马儿雄骏高又大。将军威武倚车立,兵士掩护也靠它。四匹马儿多齐整,鱼皮箭袋雕弓挂。哪有一天不戒备,军情紧急不卸甲!

回想当初出征时,杨柳依依随风吹;如今回来路途中,大雪纷纷满天飞。道路泥泞难行走,又渴又饥真劳累。满心伤感满腔悲。我的哀痛谁体会!

采薇赏析

《小雅·采薇》描述了这样的情景:寒冬,阴雨霏霏,雪花纷纷,一位解甲退役的征夫在返乡途中踽踽独行。道路崎岖,又饥又渴;但边关渐远,乡关渐近。此刻,他遥望家乡,抚今追昔,不禁思绪纷繁,百感交集。艰苦的军旅生活,激烈的战斗场面,无数次的登高望归情景,一幕幕在眼前重现。《小雅·采薇》就是三千年前这样的一位久戍之卒在归途中的追忆唱叹之作。其类归《小雅》,却颇似《国风》。

全诗六章,可分三个部分。既是归途中的追忆,故用倒叙手法写起。前三章为第一部分,追忆思归之情,叙述难归原因。这三章的前四句,以重章之叠词申意并循序渐进的方式,抒发思家盼归之情;而随着时间的一推再推,这种心情越发急切难忍。首句以采薇起兴,但兴中兼赋。因薇菜可食,戍卒正采薇充饥。所以这随手拈来的起兴之句,是口头语眼前景,反映了戍边士卒的生活苦况。边关士卒的“采薇”,与家乡女子的“采蘩”“采桑”是不可同喻的。戍役不仅艰苦,而且漫长。“薇亦作止”“薇亦柔止”“薇亦刚止”,循序渐进,形象地刻了薇菜从破土发芽,到幼苗柔嫩,再到茎叶老硬的生长过程,它同“岁亦莫止”和“岁亦阳止”一起,喻示了时间的流逝和戍役的漫长。岁初而暮,物换星移,“曰归曰归”,却久戍不归;这对时时有生命之虞的戍卒来说,不能不“忧心烈烈”。后四句对为什么戍役难归的问题作了层层说明:远离家园,是因为玁狁之患;戍地不定,是因为战事频频;无暇休整,是因为王差无穷。其根本原因,则是“玁狁之故”。对于玁狁之患,匹夫有戍役之责。这样,一方面是怀乡情结,另一方面是战斗意识。前三章的前后两层,同时交织着恋家思亲的个人情和为国赴难的责任感,这是两种互相矛盾又同样真实的思想感情。其实,这也构成了全诗的情感基调,只是思归的个人情和战斗的责任感,在不同的章节有不同的表现。

四、五章为第二部分,追述行军作战的紧张生活,写出了军容之壮,戒备之严,全篇气势为之一振。其情调,也由忧伤的思归之情转而为激昂的战斗之情。这两章同样四句一意,可分四层读。四章前四句,诗人自问自答,以“维常之华”,兴起“君子之车”,流露出军人特有的自豪之情。接着围绕战车描写了两个战斗场面:“戎车既驾,四牡业业。岂敢定居,一月三捷。”这概括地描写了威武的军容、高昂的士气和频繁的战斗;“驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。”这又进而具体描写了在战车的掩护和将帅的指挥下,士卒们紧随战车冲锋陷阵的场面。最后,由战斗场面又写到将士的装备:“四牡翼翼,象弭鱼服。”战马强壮而训练有素,武器精良而战无不胜。将士们天天严阵以待,只因为玁狁实在猖狂,“岂不日戒,玁狁孔棘”,既反映了当时边关的形势,又再次说明了久戍难归的原因。从全诗表现的矛盾情感看,这位戍卒既恋家也识大局,似乎不乏国家兴亡匹夫有责的责任感。因此,在漫长的归途上追忆起昨日出生人死的战斗生活,是极自然的。

末章为最后一部分,戍卒从追忆中回到现实,随之陷入更深的悲伤之中。“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”这是写景记时,更是抒情伤怀。那一股缠绵的、深邃的、飘忽的情思,从画面中自然流出,含蓄深永,味之无尽。这里有着悲欣交集的故事,也仿佛是个人生命的寓言。个体生命在时间中存在,而在“今”与“昔”、“来”与“往”、“雨雪霏霏”与“杨柳依依”的情境变化中,戍卒深切体验到了生活的虚耗、生命的流逝及战争对生活价值的否定。绝世文情,千古常新。后人读此四句仍不禁枨触于怀,黯然神伤,也主要是体会到了诗境深层的生命流逝感。“行道迟迟,载渴载饥”,加之归路漫漫,道途险阻,行囊匮乏,又饥又渴,这眼前的生活困境又加深了他的忧伤。“行道迟迟”,似乎还包含了戍卒对父母妻孥的担忧。一别经年,“靡使归聘”,生死存亡,两不可知,当此回归之际,必然会生发“近乡情更怯,不敢问来人”(唐宋之问渡汉江》)的忧惧心理。然而,上述种种忧伤在这雨雪霏霏的旷野中,无人知道更无人安慰。“我心伤悲,莫知我哀”,全诗在这孤独无助的悲叹中结束。

综观全诗,《小雅·采薇》主导情致的典型意义,不是抒发遣戍役劝将士的战斗之情,而是将王朝与蛮族的战争冲突退隐为背景,将从属于国家军事行动的个人从战场上分离出来,通过归途的追述集中表现戍卒们久戍难归、忧心如焚的内心世界,从而表现周人对战争的厌恶和反感。因此此诗堪称千古厌战诗之祖。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

小雅:《诗经》中“雅”部分,分为大雅、小雅,合称“二雅”。雅,雅乐,即正调,指当时西周都城镐京地区的诗歌乐调。小雅部分今存七十四篇。薇:豆科野豌豆属的一种,学名救荒野豌豆,又叫大巢菜,种子、茎、叶均可食用。

作:指薇菜冒出地面。止:句末助词,无实义。

曰:句首、句中助词,无实义。

莫(mù):通“暮”,此指年末。

靡(mǐ)室靡家:没有正常的家庭生活。靡,无。室,与“家”义同。

猃(xiǎn)狁(yǔn):中国古代少数民族名。

不遑(huáng):不暇。遑,闲暇。启居:跪、坐,指休息、休整。启,跪、跪坐。居,安坐、安居。古人席地而坐,两膝着席,危坐时腰部伸直,臀部与足离开;安坐时臀部贴在足跟上。

柔:柔嫩。“柔”比“作”更进一步生长。指刚长出来的薇菜柔嫩的样子。

烈烈:炽烈,形容忧心如焚。

载(zài)饥载渴:则饥则渴,又饥又渴。载,又。

戍:防守,这里指防守的地点。

聘(pìn):问候的音信。

刚:坚硬。

阳:农历十月,小阳春季节。今犹言“十月小阳春”。

靡:无。盬(gǔ):止息,了结。

启处:休整,休息。

孔:甚,很。疚:病,苦痛。

我行不来:我不能回家。一说我从军出发后还没有人来慰问过。

常:常棣(棠棣),既芣苡,植物名。

路:高大的战车:斯何,犹言维何。斯,语气助词,无实义。

君子:指将帅。

戎:车,兵车。

牡:雄马。业业:高大的样子。

定居:犹言安居。

捷:胜利。谓接战、交战。一说邪出,指改道行军。此句意谓,一月多次行军。

骙(kuí):雄强,威武。这里的骙骙是指马强壮的意思。

小人:指士兵。腓(bì):庇护,掩护。

翼翼:整齐的样子。谓马训练有素。

象弭(mǐ):以象牙装饰弓端的弭。弭,弓的一种,其两端饰以骨角。一说弓两头的弯曲处。鱼服:鲨鱼鱼皮制的箭袋。

日戒:日日警惕戒备。

孔棘(jí):很紧急。棘,急。

昔:从前,文中指出征时。往:当初从军。

依依:形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子。

思:用在句末,没有实在意义。

雨(yù)雪:下雨。雨,这里作动词。霏(fēi)霏:雪花纷落的样子。

迟迟:迟缓的样子。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·鹿鸣之什·采薇原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人周易起名关于本站免责声明

Copyright © 2016-2023 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

桂ICP备2021001830号