传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:国风·邶风·击鼓

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

guó fēng · bèi fēng · jī gǔ

国风·邶风·击鼓

jī gǔ qí tāng , yǒng yuè yòng bīng ;

击鼓其镗,踊跃用兵;

tǔ guó chéng cáo , wǒ dú nán xíng 。

土国城漕,我独南行。

cóng sūn zǐ zhòng , píng chén yǔ sòng ;

从孙子仲,平陈与宋;

bù wǒ yǐ guī , yōu xīn yǒu chōng 。

不我以归,忧心有忡。

yuán jū yuán chǔ ? yuán sàng qí mǎ ?

爰居爰处?爰丧其马?

yú yǐ qiú zhī ? yú lín zhī xià 。

于以求之?于林之下。

sǐ shēng qì kuò , yǔ zǐ chéng yuè 。

死生契阔,与子成说。

zhí zǐ zhī shǒu , yǔ zǐ xié lǎo 。

执子之手,与子偕老。

xū jiē kuò xī ! bù wǒ huó xī !

于嗟阔兮!不我活兮!

xū jiē xún xī ! bù wǒ xìn xī !

于嗟洵兮!不我信兮!

关键词:诗经,抒情,战争,国风,邶风

解释翻译
[挑错/完善]

击鼓的声音震响(耳旁),兵将奋勇操练。(人们)留在国内筑漕城,只有我向南方行去。

跟随孙子仲,平定陈、宋(两国)。不允许我回家,(使我)忧心忡忡。

于是人在哪里?于是马跑失在哪里?到哪里去寻找它?在山间林下。

生死聚散,我曾经对你说(过)。拉着你的手,和你一起老去。

唉,太久。让我无法(与你)相会。唉,太遥远,让我的誓言不能履行。

译文二

战鼓擂得震天响,士兵踊跃练武忙。有的修路筑城墙,我独从军到南方。

跟随将军孙子仲,要去调停陈与宋。长期不让我回家,使人愁苦心忡忡。

安营扎寨有了家,系马不牢走失马。叫我何处去寻找?原来马入树林下。

一同生死不分离,咱们誓言立心里。我曾紧握你的手,到老和你在一起。

叹息与你久离别,再难与你来会面。叹息相隔太遥远,难以实现我誓言。

击鼓赏析

《邶风·击鼓》一诗反映了一个久戍不归的征夫对战争的怨恨和对家人的思念。诗人以袒露自身与主流意识的背离,宣泄自己对战争的抵触情绪。

第一章总言卫人救陈,平陈宋之难,叙卫人之怨。结云“我独南行”者,诗本以抒写个人愤懑为主,这是全诗的线索。诗的第三句言“土国城漕”者,《鄘风·定之方中》毛诗序云:“卫为狄所灭,东徙渡河,野居漕邑,齐桓公攘夷狄而封之。文公徙居楚丘,始建城市而营宫室。”文公营楚丘,这就是诗所谓“土国”,到了穆公,又为漕邑筑城,故诗又曰“城漕”。“土国城漕”虽然也是劳役,犹在国境以内,南行救陈,其艰苦则更甚。

第二章“从孙子仲,平陈与宋”,承“我独南行”为说。假使南行不久即返,犹之可也。诗之末两句云“不我以归,忧心有忡”,叙事更向前推进,如芭蕉剥心,使人酸鼻。

第三章写安家失马,似乎是题外插曲,其实文心最细。《庄子》说:“犹系马而驰也。”好马是不受羁束、爱驰骋的;征人是不愿久役、想归家的。这个细节,真写得映带人情。毛传解释一二句为:“有不还者,有亡其马者。”把“爰”解释为“或”,作为代词,则两句通叙营中他人。其实全诗皆抒诗人一己之情,所以四、五两章文情哀苦,更为动人。

第四章“死生契阔”,毛传以“契阔”为“勤苦”是错误的。黄生《义府》以为“契,合也;阔,离也;与死生对言”是正确的。至于如何解释全章诗义。四句为了把叶韵变成从AABB式,次序有颠倒,前人却未尝言及。今按此章的原意,次序应该是:“执子之手,与子成说;死生契阔,与子偕老。”这样诗的韵脚,就成为ABBA式了。本来“死生契阔,与子偕老”,是“成说”的内容,是分手时的信誓。诗为了以“阔”与“说”叶韵,“手”与“老”叶韵,韵脚更为紧凑,诗情更为激烈,所以作者把语句改为这一次序。

第五章“于嗟阔兮”的“阔”,就是上章“契阔”的“阔”。“不我活兮”的“活”,应该是上章“契阔”的“契”。所以“活”是“佸”的假借,“佸,会也。”“于嗟洵兮”的“洵”,应该是“远”的假借,所以指的是“契阔”的“阔”。“不我信兮”的“信”,应该是“信誓旦旦”的“信誓”,承上章“成说”而言的。两章互相紧扣,一丝不漏。

全诗共五章。前三章征人自叙出征情景,承接绵密,已经如怨如慕,如泣如诉;后两章转写征人与家人别时信誓,不料归期难望,信誓无凭,上下紧扣,词情激烈,更是哭声干霄:写士卒长期征战之悲,无以复加。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

⑴邶(bèi)风:《诗经》“十五国风”之一,今存十九首。邶,周代诸侯国名,地在今河南汤阴东南。

⑵其镗(tāng):犹言“镗镗”,形容鼓声。古代敲鼓以召集民众。

⑶踊跃:犹言鼓舞。一说跳跃,奋起,此为喜好的意思,是穷兵黩武的疯狂模样。兵:武器,刀枪之类。

⑷土:挖土筑城。国:城郭。城:修城。漕(cáo):城墙外的护城河。一说卫国城邑,在今河南滑县境。

⑸南行:指出发到南方去打仗或服役。

⑹孙子仲:即公孙文仲,字子仲,出征的主将。

⑺平陈与宋:调停陈、宋两国敌对关系,使之和好。平,和,讲和。陈,春秋诸侯国,帝舜之后,都城在今河南淮阳。与,于。宋,春秋诸侯国,为殷商遗民国家,都城在今河南商丘。

⑻不我以归:“不以我归”的倒装,有家不让回。以,在此有让、使、允许的意思;一说通“与”。

⑼有忡:犹言“忡忡”,忧虑不安的样子。

⑽爰(yuán):发声词,犹言“于是”,在这里。一说“于何”的合音,在哪里。

⑾丧马:丢失战马,意味着难以逃离战场,有丧命之虞。丧,丧失,此处谓跑失。

⑿于以:于何,在哪里。

⒀林之下:山麓树林之下。

⒁契阔:聚散、离合的意思。契,聚合。阔,离散。

⒂子:指其妻。成说(shuō):约定,发誓,订立誓约。

⒃偕老:一起到老。

⒄于嗟:吁嗟,叹词。于,同“吁”。阔:指远别。

⒅不我活:不和我相聚。活,通“佸”,相会,聚会。

⒆洵:遥远,久远。《韩诗》作“夐”,即迥远之义。

⒇信:守信,守约。一说古“伸”字。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:国风·邶风·击鼓原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人周易起名关于本站免责声明

Copyright © 2016-2024 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

桂ICP备2021001830号