传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:国风·邶风·柏舟

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

guó fēng · bèi fēng · bǎi zhōu

国风·邶风·柏舟

fàn bǐ bǎi zhōu , yì fàn qí liú 。

泛彼柏舟,亦泛其流。

gěng gěng bú mèi , rú yǒu yǐn yōu 。

耿耿不寐,如有隐忧。

wēi wǒ wú jiǔ , yǐ áo yǐ yóu 。

微我无酒,以敖以游。

wǒ xīn fěi jiàn , bù kě yǐ rú 。

我心匪鉴,不可以茹。

yì yǒu xiōng dì , bù kě yǐ jù 。

亦有兄弟,不可以据。

bó yán wǎng sù , féng bǐ zhī nù 。

薄言往愬,逢彼之怒。

wǒ xīn fěi shí , bù kě zhuǎn yě 。

我心匪石,不可转也。

wǒ xīn fěi xí , bù kě juǎn yě 。

我心匪席,不可卷也。

wēi yí dì dì , bù kě suàn yě 。

威仪棣棣,不可选也。

yōu xīn qiǎo qiǎo , yùn yú qún xiǎo 。

忧心悄悄,愠于群小。

gòu mǐn jì duō , shòu wǔ bù shǎo 。

觏闵既多,受侮不少。

jìng yán sī zhī , wù pì yǒu biào 。

静言思之,寤辟有摽。

rì jū yuè zhū , hú dié ér wēi ?

日居月诸,胡迭而微?

xīn zhī yōu yǐ , rú fěi huàn yī 。

心之忧矣,如匪浣衣。

jìng yán sī zhī , bù néng fèn fēi 。

静言思之,不能奋飞。

关键词:诗经,爱国,国风,邶风

解释翻译
[挑错/完善]

柏木船儿荡悠悠,河中水波漫漫流。圆睁双眼难入睡,深深忧愁在心头。不是想喝没好酒,姑且散心去邀游。

我心并非青铜镜,不能一照都留影。也有长兄与小弟,不料兄弟难依凭。前去诉苦求安慰,竟遇发怒坏性情。

我心并非卵石圆,不能随便来滚转;我心并非草席软,不能任意来翻卷。雍容娴雅有威仪,不能荏弱被欺瞒。

忧愁重重难排除,小人恨我真可恶。碰到患难已很多,遭受凌辱更无数。静下心来仔细想,抚心拍胸猛醒悟。

白昼有日夜有月,为何明暗相交迭?不尽忧愁在心中,好似脏衣未洗洁。静下心来仔细想,不能奋起高飞越。

柏舟赏析

《邶风·柏舟》是一首情文并茂的好诗。俞平伯认为:“通篇措词委婉幽抑,取喻起兴巧密工细,在朴素的《诗经》中是不易多得之作。”(《读诗札记》)从此诗的内容看,似是一首女子自伤遭遇不偶,而又苦于无可诉说的怨诗。其抒情口气,有幽怨之音,无激亢之语。

全诗共五章三十句。首章以“泛彼柏舟,亦泛其流”起兴,以柏舟作比。这两句是虚写,为设想之语。用柏木做的舟坚牢结实,但却漂荡于水中,无所依傍。这里用以比喻女子飘摇不定的心境。因此,才会“耿耿不寐,如有隐忧”了,笔锋落实,一个暗夜辗转难眠的女子的身影便显现出来。饮酒邀游本可替人解忧,独此“隐忧”非饮酒所能解,亦非遨游所能避,足见忧痛至深而难销。

次章紧承上一章,这无以排解的忧愁如果有人能分担,那该多好!女子虽然逆来顺受,但已是忍无可忍,此时此刻想一吐为快。寻找倾诉的对象,首先想到的便是兄弟,谁料却是“不可以据”。勉强前往,又“逢彼之怒”,旧愁未吐,又添新恨。自己的手足之亲尚且如此,更何况他人。既不能含茹,又不能倾诉,用宋女词人李清照的话说,真是“这次第,怎一个‘愁’字了得”(《声声慢·寻寻觅觅》)。

第三章是反躬自省之词。前四句用比喻来说明自己虽然无以销愁,但心之坚贞有异石席,不能屈服于人。“威仪棣棣,不可选也”意思是说:我虽不容于人,但人不可夺我之志,我一定要保持自己的尊严,决不屈挠退让。其意之坚值得同情乃至敬佩。

第四章诗对主人公那如山如水的愁恨从何而来的问题作了答复:原来是受制于群小,又无力对付他们。“觏闵既多,受侮不少”是一个对句,倾诉了主人公的遭遇,真是满腹辛酸。入夜,静静地思量这一切,不由地抚心拍胸连声叹息,自悲身世。

末章作结,前两句“日居月诸,胡迭而微”,于无可奈何之际,把目标转向日月。日月,是上天的使者,光明的源泉。人穷则反本,“故劳苦倦极,未尝不呼天也”(司马迁语),女子怨日月的微晦不明,其实是因为女子的忧痛太深,以至于日月失其光辉。内心是那样渴望自由,但却是有奋飞之心,无奋飞之力,只能叹息作罢。出语如泣如诉,一个幽怨悲愤的女子形象便宛然眼前了。对于女主人公是怎样的人以及小人指什么人等问题争议也很大,各家之说中,认为女主人公是贵族妇人、群小为众妾的意见支持者比较多。

全诗紧扣一个“忧”字,忧之深,无以诉,无以泻,无以解,环环相扣。五章一气呵成,娓娓而下,语言凝重而委婉,感情浓烈而深挚。诗人调用多种修辞手法,比喻的运用更是生动形象,“我心匪石,不可转也;我心匪席。不可卷也”,几句最为精彩,经常为后世诗人所引用。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

邶(bèi)风:《诗经》“十五国风”之一,今存十九首。邶,周朝国名,在今河南汤阴南。柏舟:柏木做的独木舟。

泛:浮行,漂流,随水冲走。

亦:语首助词。流:中流,水中间。

耿耿:鲁诗作“炯炯”,指眼睛明亮;一说形容心中不安。

隐忧:深忧。隐:痛

微:非,不是。

敖:同“遨”,与“游”同义。

匪:非。鉴:铜镜。

茹(rú):猜想。

据:依靠。

薄言:语助词。愬(sù):同“诉”,告诉,诉说。

棣棣(dài dài):雍容娴雅貌;一说丰富盛多的样子。

选:算,筹算,算计,引申为因计较得失而改变准则;一说屈挠退让。

悄悄:忧愁貌。

愠(yùn):恼怒,怨恨。群小:成群的小人,指众妾。

觏(gòu):同“遘”,遭逢,遭受。闵(mǐn):痛,指患难。

静言:静静地。言,而,结构助词。

寤:交互;一说通“啎”,逆,相逢的意思。辟(pì):通“擗”,捶胸。摽(biào):捶,打。

日居月诸:《诗经》常以日月比喻夫妻关系。居、诸,语助词。

胡:何。迭:更动。微:亏缺,隐微无光,指日蚀、月蚀。

澣(huàn):同“浣”,洗涤。

奋飞:振翅高飞,有摆脱烦恼的意思。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:国风·邶风·柏舟原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号