传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:国风·秦风·小戎

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

guó fēng · qín fēng · xiǎo róng

国风·秦风·小戎

xiǎo róng jiàn shōu , wǔ mù liáng zhōu ;

小戎俴收,五楘梁辀;

yóu huán xié qū , yīn yǐn wù xù 。

游环胁驱,阴靷鋈续。

wén yīn chàng gǔ , jià wǒ qí zhù 。

文茵畅毂,驾我骐馵。

yán niàn jūn zǐ , wēn qí rú yù ;

言念君子,温其如玉;

zài qí bǎn wū , luàn wǒ xīn qǔ !

在其板屋,乱我心曲!

sì mǔ kǒng fù , liù pèi zài shǒu ;

四牡孔阜,六辔在手;

qí liú shì zhōng , guā lí shì cān 。

骐骝是中,騧骊是骖。

lóng dùn zhī hé , wù yǐ jué nà 。

龙盾之合,鋈以觼軜。

yán niàn jūn zǐ , wēn qí zài yì ;

言念君子,温其在邑;

fāng hé wéi qī ? hú rán wǒ niàn zhī !

方何为期?胡然我念之!

jiàn sì kǒng qún , qiú máo wù duì ;

俴驷孔群,厹矛鋈錞;

méng fá yǒu yuàn , hǔ chàng lòu yīng 。

蒙伐有苑,虎韔镂膺。

jiāo chàng èr gōng , zhú bì gǔn téng 。

交韔二弓,竹闭绲滕。

yán niàn jūn zǐ , zài qǐn zài xīng ;

言念君子,载寝载兴;

yān yān liáng rén , zhì zhì dé yīn !

厌厌良人,秩秩德音!

关键词:诗经,战争,思念,国风,秦风

解释翻译
[挑错/完善]

轻型战车浅车厢,五条皮带扎辕上。马背有环胁有扣,引车带环白铜镶。虎皮褥子长车毂,花马驾车白蹄扬。思念夫君人品好,温和就像玉一样。住在木板搭的房,让我心烦又忧伤。

四匹公马壮又高,手中缰绳攥六条。青马红马中间驾,黄马黑马两边跑。龙纹盾牌双合起,内侧辔绳铜环套。思念夫君人品好,温馨但恨边邑遥。何时是他归来日,怎能想他不心焦。

四马轻身步协调,三棱矛柄镶铜套。巨大盾牌花纹美,虎皮弓套镂金雕。两弓交错插袋中,弓檠夹弓绳缠绕。思念夫君人品好,若醒若睡心焦躁。安静柔和好夫君,彬彬有礼声誉高。

小戎赏析

《秦风·小戎》当是一首妻子怀念征夫的诗。秦师出征时,家人必往送行,征人之妻当在其中。事后,她回忆起当时丈夫出征时的壮观场面,进而联想到丈夫离家后的情景,回味丈夫给她留下的美好形象,希望他建功立业,博得好名声,光荣凯旋。字里行间,充满着仰慕之心和思念之情。

这首诗体现了“秦风”的特点。在秦国,习武成风,男儿从军参战,为国效劳,成为时尚。正像此诗夸耀秦师如何强大,装备如何精良,阵容如何壮观那样,举国崇尚军事,炫耀武力,正是“秦风”一大特点。诗中描写的那位女子,眼中所见,心中所想,都带有“秦风”的烙印。在她心目中,其夫是个英俊勇敢的男子汉,他驾着战车,征讨西戎,为国出力,受到国人的称赞,她为有这样一位丈夫而感到荣耀。她思念从军在外的丈夫,但她并没有拖丈夫的后腿,也没有流露出类似“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人”(陈陶陇西行》)那样的哀怨情绪,即如今人朱守亮所说,“不肯作此败兴语”(《诗经评释》)。

此诗采用了先实后虚的写法,即先写女子所见,后写女子所想。秦师出征那天,她前往送行,看见出征队伍的阵容,十分壮观:战车列阵,兵强马壮,兵器精良,其夫执鞭驾车,整装待发,仿佛一幅古代战车兵阵图。队伍出发后的情景是女子的联想,其中既有对征夫在外情景的设想,又有自己对征夫的思念。

在章法结构上,作者对全诗作了精心安排。诗共三章,每章十句,每句四字。每章的前六句赞美秦师兵车阵容的壮观,后四句抒发女子思君情意。前六句状物,重在客观事物的描述;后四句言情,重在个人情感的抒发。从各章所写的具体内容看,各有侧重,少有雷同。先看各章的前六句:第一章写车制,第二章写驾车,第三章写兵器。再看各章的后四句,虽然都有“言念君子”之意,但在表情达意方面仍有变化。如写女子对征夫的印象:第一章是“温其如玉”,形容其夫的性情犹如美玉一般温润;第二章是“温其在邑”,言其征夫为人温厚,从军边防;第三章是“厌厌良人”,言其征夫安静柔和。又如写女子的思念心理,第一章是“乱我心曲”,意思是:想他时使我心烦意乱。第二章是“方何为期”,问他何时才能归来,盼夫归来的心情非常迫切。第三章是“载寝载兴”,辗转难眠,忽睡忽起,表明她日夜思念之情难以排除。作者这样安排内容,既不雷同,又能一气贯通。格式虽同,内涵有别。状物言情,各尽其妙。这就使得全诗的章法结构井然有序,又不显呆板。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

①秦风:秦地的诗篇。《诗经》“十五国风”之一,今存十篇。

②小戎:兵车。因车厢较小,故称小戎。

③俴(jiàn)收:车后轸木上的车厢板。俴,浅。收,轸。四面束舆之木谓之轸。

④五楘(mù):皮革交错缠绕的车辕。五,同“午”,交错缠绕的意思。楘,既可加固车辕,也可增其美观。梁辀(zhōu):曲辕。辀,车轴。

⑤游环:活动的环。设于辕马背上。协驱:迫使骖马直行的小金属折板。

⑥阴:车轼前的横板。靷(yǐn):引车前行的皮带或绳索。鋈(wù)续:以白铜(锡)镀的环紧紧扣住皮带。鋈,白铜;一说镀锡。续,连续;一说绳结。

⑦文茵:有花纹的车垫,有的是虎皮,有的是席子。畅毂(gǔ):长毂。毂,车轮中心的圆木,中有圆孔,用以插轴。

⑧骐:青黑色如棋盘格子纹的马。馵(zhù):左后蹄白或四蹄皆白的马。

⑨言:语助词。君子:指从军的丈夫。

⑩温其如玉:女子形容丈夫性情温润如玉。

⑪板屋:用木板建造的房屋。秦国多林,故以木房为多。此处代指西戎(今甘肃一带)。

⑫心曲:心灵深处,心田。

⑬牡:公马。孔:甚。阜:肥大。

⑭辔(pèi):缰绳。一车四马,内二马各一辔,外二马各二辔,共六辔。

⑮駠(liú):同“骝”,赤身黑鬣的马,即枣骝马。

⑯騧(guā):黄身黑嘴的马。骊(lí):纯黑色的马。骖(cān):车辕外侧二马称骖。

⑰龙盾:画龙的盾牌。合:两只盾合挂于车上。

⑱觼(jué):有舌的环。軜(nà):内侧二马的辔绳。以舌穿过皮带,使骖马内辔绳固定。

⑲邑:西戎的城邑。有土墙围绕的居民区为邑。

⑳方:将。期:指归期。

㉑胡然:为什么这样地。

㉒俴驷(sì):披薄金甲的四马。孔群:群马很协调。

㉓厹(qiú)矛:头有三棱锋刃的长矛。錞(duì):矛柄下端金属套。

㉔蒙:画杂乱的羽纹。伐:通“瞂”,大盾牌。苑:文彩貌。

㉕虎韔(chàng):虎皮弓囊。韔,弓箭套。镂膺:装饰有金属花纹的箭袋。

㉖交韔二弓:两张弓,一弓向左,一弓向右,交错放在袋中。交,互相交错;韔,用作动词,作“藏”讲。

㉗竹闭:保护弓箭不走形的竹制器具。绲(gǔn)縢(téng):绳索。绲,绳;一说捆。縢,捆扎;一说绳子。

㉘载(zài):语助词,又。兴:起。

㉙厌厌:安静柔和貌。良人:指女子的丈夫。

㉚秩秩:有礼节,一说聪明多智貌。德音:好声誉。一说善言,口才好。

用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:国风·秦风·小戎原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号