传播国学经典

养育华夏儿女

诗经带拼音:小雅·节南山之什·巷伯

作者:佚名 全集:诗经 来源:网络 [挑错/完善]

xiǎo yǎ · jié nán shān zhī shí · xiàng bó

小雅·节南山之什·巷伯

qī xī fěi xī ! chéng shì bèi jǐn 。

萋兮斐兮!成是贝锦。

bǐ zèn rén zhě , yì yǐ dà shèn !

彼谮人者,亦已大甚!

duō xī chǐ xī ! chéng shì nán jī 。

哆兮侈兮!成是南箕。

bǐ zèn rén zhě , shuí shì yǔ móu ?

彼谮人者,谁适与谋?

jī jī piān piān , móu yù zèn rén 。

缉缉翩翩,谋欲谮人。

shèn ěr yán yě , wèi ěr bú xìn 。

慎尔言也,谓尔不信。

jié jié fān fān , móu yù zèn yán 。

捷捷幡幡,谋欲谮言。

qǐ bù ěr shòu , jì qí rǔ qiān 。

岂不尔受,既其女迁。

jiāo rén hǎo hǎo , láo rén cǎo cǎo 。

骄人好好,劳人草草。

cāng tiān cāng tiān ! shì bǐ jiāo rén , jīn cǐ láo rén 。

苍天苍天!视彼骄人,矜此劳人。

bǐ zèn rén zhě , shuí shì yǔ móu ?

彼谮人者,谁适与谋?

qǔ bǐ zèn rén , tóu bì chái hǔ 。

取彼谮人,投畀豺虎。

chái hǔ bù shí , tóu bì yǒu běi 。

豺虎不食,投畀有北。

yǒu běi bú shòu , tóu bì yǒu hào 。

有北不受,投畀有昊。

yáng yuán zhī dào , yī yú mǔ qiū 。

杨园之道,猗于亩丘。

sì rén mèng zǐ , zuò wéi cǐ shī 。

寺人孟子,作为此诗。

fán bǎi jūn zǐ , jìng ér tīng zhī 。

凡百君子,敬而听之。

关键词:诗经,小雅,节南山之什

解释翻译
[挑错/完善]

各种花纹多鲜明,织成多彩贝纹锦。那个造谣害人者,心肠实在太凶狠!

臭嘴一张何其大,如同箕星南天挂。那个造谣害人者,是谁给你作谋划?

花言巧语叽叽喳,一心想把人来坑。劝你说话负点责,否则往后没人听。

花言巧语信口编,一心造谣又说谎。并非没人来上当,总有一天要现相。

进谗的人竟得逞,被谗的人心意冷。苍天苍天你在上!管管那些害人精,多多怜悯被谗人!

那个造谣害人者,是谁为他出计谋?抓住这个害人精,丢给野外喂豺虎。豺虎嫌他不肯吃,丢到北方不毛土。北方如果不接受,还交老天去发落。

一条大路通杨园,杨园紧靠亩丘边。我是阉人叫孟子,是我写作此诗篇。诸位大人君子们,请君认真听我言!

巷伯赏析

造谣之所以有效,乃在于谣言总是披着一层美丽的外衣。恰如英国思想家培根所说:“诗人们把谣言描写成了一个怪物。他们形容它的时候,其措辞一部分是美秀而文雅,一部分是严肃而深沉的。他们说,你看它有多少羽毛;羽毛下有多少只眼睛;它有多少条舌头,多少种声音;它能竖起多少只耳朵来!”古人称造谣诬陷别人为“罗织罪名”,何谓“罗织”,此诗一开始说:“萋兮斐兮,成是贝锦”,就是“罗织”二字最形象的说明。花言巧语,织成的这张贝纹的罗锦,是非常容易迷惑人的,特别是对不长脑壳的国君。

造谣之可怕,还在于它是背后的动作,是暗箭伤人。当事人无法及时知道,当然也无法一一辩驳。待其知道,为时已晚。诗中二、三、四章,对造谣者的摇唇鼓舌,嘁嘁喳喳,上窜下跳,左右舆论的丑恶嘴脸,作了极形象的勾勒,说他们“哆兮侈兮,成是南箕”、“缉缉翩翩,谋欲谮人”、“捷捷幡幡,谋欲谮言”。作者对之极表愤慨:“彼谮人者,谁适与谋?”正告他们道:“慎尔言也,谓尔不信!”“岂不尔受?既其女迁!”

造谣之可恨,在于以口舌杀人,杀了人还不犯死罪。作为受害者的诗人,为此对那些谮人发出强烈的诅咒,祈求上苍对他们进行正义的惩罚。诗人不仅投以憎恨,而且投以极大的厌恶:“取彼谮人,投畀豺虎!豺虎不食,投畀有北!有北不受,投畀有昊!”正是所谓“愤怒出诗人”。有人将它与俄国诗人莱蒙托夫《逃亡者》一诗中鄙夷叛徒的诗句“野兽不啃他的骨头,雨水也不洗他的创伤”比较,认为它们都是写天怒人怨,物我同憎的绝妙好辞,都是对那些罪大恶极,不可救药者的无情鞭挞,都是快心露骨之语。

在诗的结尾处,郑而重之地留下了作诗人的名字,从而使这首诗成为《诗经》中少数有主名的作品之一。这个作法表明,此诗原有极为痛切的本事,是有感而发之作。它应该有一个较详的序文,自叙作者遭遇,然后缀以此诗,自抒激愤之情,可以题为“巷伯诗并序”或“巷伯序并诗”的。也许是后来的选诗者删去或丢失了这序文,仅剩下了抒情的即诗的部分。

此诗作者孟子,很可能是一位与西汉大史学家司马迁异代同悲的正直人士。东汉班固就曾在《司马迁传赞》里称惨遭宫刑的司马迁是“《小雅·巷伯》之伦”。这个孟子或许也感受过与司马迁同样的心情:“祸莫惨于欲利,悲莫痛于伤心,行莫丑于辱先,诟莫大于官刑。刑馀之人,无所比数,非一也,所从来远矣。”(司马迁《报任少卿书》)无怪乎他是如此痛心疾首,无怪乎诗中对诬陷者是如此切齿愤恨,也无怪乎此诗能引起世世代代蒙冤受屈者极为强烈的共鸣。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 巷伯:掌管宫内之事的宦官。巷,是宫内道名。伯,主管宫内道官之长,即寺人。
 2. 萋(qī)、斐(fěi):都是文采相错的样子。
 3. 贝锦:织有贝纹图案的锦缎。
 4. 谮(zèn)人:诬陷别人的人。
 5. 大(tài):同“太”。
 6. 哆(chǐ):张口。侈(chǐ):大。
 7. 南箕(jī):星宿名,共四星,联接成梯形,如簸箕状。
 8. 适:往。谋:谋划,计议。
 9. 缉缉:附耳私语状。翩翩:往来迅速的样子。
 10. 尔:指谗人。
 11. 信:信实。
 12. 捷捷:信口雌黄状。幡(fān)幡:反复进言状。
 13. 受:接受,听信谗言。
 14. 女(rǔ):同“汝”。
 15. 骄人:指进谗者。好好:得意的样子。
 16. 劳人:指被谗者。草草:陈奂《诗毛氏传疏》:“草读为慅(cǎo忧愁),假借字也。”
 17. 矜(jīn):怜悯。
 18. 投:投掷,丢给。畀(bì):与,给予。
 19. 有北:北方苦寒之地。
 20. 有昊(hào):苍天。
 21. 猗(yǐ):在……之上。亩丘:丘名。
 22. 寺人:阉人,宦官。
 23. 凡百:一切,所有的。
用户评论
挥一挥手 不带走一片云彩
国学经典推荐

诗经带拼音:小雅·节南山之什·巷伯原文解释翻译

古诗国学经典诗词名句成语诗人关于本站免责声明

Copyright © 2016-2021 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 国学梦 版权所有

皖ICP备16011003号-2 皖公网安备 34160202002390号